Xem mẫu

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 §¸P ¸N – THANG §IÓM ®Ò THI CHÝNH THøC M«n thi: Hãa häc Khèi B NéI DUNG §IÓM C©u 1 1,5 ®iÓm 1. (1,0 ®iÓm) a) X¸c ®Þnh kim lo¹i A, B: Gäi sè proton, n¬tron, electron trong c¸c nguyªn tö A, B t−¬ng øng lµ: PA, NA, EA vµ PB, NB, EB. Trong nguyªn tö: PA = EA; PB = EB. Ta cã c¸c ph−¬ng tr×nh sau: 2 (PA + PB) + (NA + NB) = 142 (1) 2 (PA + PB) - (NA + NB) = 42 (2) 2 PB - 2 PA = 12 (3) 0,25 Gi¶i hÖ c¸c ph−¬ng tr×nh trªn ®−îc: PA = 20 ; PB = 26 Suy ra sè hiÖu nguyªn tö: ZA = 20 ; ZB = 26 VËy: A lµ Ca ; B lµ Fe 0,25 b) Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ: • Ca tõ CaCO3 CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑ ®pnc CaCl2 = Ca + Cl2 0,25 • Fe tõ mét oxit cña s¾t (thÝ dô: Fe3O4) to Fe3O4 + 4 CO = 3 Fe + 4 CO2 0,25 2. (0,5 ®iÓm) NhËn biÕt 4 chÊt r¾n: Na2O, Al2O3, Fe2O3, Al. * LÊy mét Ýt mçi chÊt r¾n cho vµo tõng èng nghiÖm chøa n−íc: ChÊt r¾n nµo tan lµ Na2O Na2O + 2 H2O = 2 NaOH * LÊy mét Ýt mçi chÊt r¾n cßn l¹i cho vµo tõng èng nghiÖm chøa dung dÞch NaOH thu ®−îc ë trªn: ChÊt nµo tan vµ cã bät khÝ tho¸t ra lµ Al 2 Al + 2 NaOH + 2 H2O = 2 NaAlO2 + 3 H2↑ 0,25 ChÊt nµo chØ tan lµ Al2O3 Al2O3 + 2 NaOH = 2 NaAlO2 + H2O ChÊt nµo kh«ng tan lµ Fe2O3 . 0,25 C©u 2: 1. (1,0 ®iÓm) 1,5 ®iÓm * Cho hçn hîp FeS2, FeCO3 vµo dung dÞch HNO3 ®Æc, nãng: tO FeS2 + 18 HNO3 = Fe(NO3)3 + 2 H2SO4 + 15 NO2↑ + 7 H2O tO hoÆc 2 FeS2 + 30 HNO3 = Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 30 NO2↑ + 14 H2O tO FeS2 + 14 H+ + 15 NO3- = Fe3+ + 2 SO42- + 15 NO2↑ + 7 H2O 0,25 1
  2. NéI DUNG §IÓM FeCO3 + 4 HNO3 = Fe(NO3)3 + CO2↑ + NO2↑ + 2 H2O FeCO3 + 4 H+ + NO3- = Fe3+ + CO2 ↑ + NO2↑ + 2 H2O 0,25 Trong dung dÞch A cã Fe(NO3)3, H2SO4 hoÆc Fe2(SO4)3, H2SO4 Thªm dung dÞch BaCl2 vµo dung dÞch A: BaCl2 + H2SO4 = 2 HCl + BaSO4↓ hoÆc thªm ph¶n øng : 3 BaCl2 + Fe2(SO4)3 = 2 FeCl3 + 3 BaSO4↓ Ba2+ + SO42- = BaSO4 ↓ 0,25 * Cho hçn hîp khÝ B (NO2, CO2) vµo dung dÞch NaOH d− : 2 NO2 + 2 NaOH = NaNO3 + NaNO2 + H2O - - 2 NO2 + 2OH = NO3- + NO2 + H2O CO2 + 2 NaOH = Na2CO3 + H2O - - 0,25 CO2 + 2 OH = CO32 + H2O 2. (0,5 ®iÓm) X¸c ®Þnh a vµ m: nHCl = 0,2. 0,1 = 0,02 mol n H2SO4 = 0,2. 0,05 = 0,01 mol – HCl = H+ + Cl 0,02 0,02 H2SO4 = 2 H+ + SO42- 0,01 0.02 0,01 n H+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol n Ba(OH)2 = 0,3 a (mol) – Ba(OH)2 = Ba2+ + 2 OH 0,3 a 0,3 a 0,6 a Khi trén dung dÞch (H+, Cl -, SO42-) víi dung dÞch (Ba2+, OH -), x¶y ra c¸c ph¶n øng: H+ + OH - = H2O (1) Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ (2) - Dung dÞch sau khi trén cã pH = 13 [H+] = 10-13 M [OH ] = 10-14: 10-13 = 10-1M n OH- d− = 0,5. 0,1 = 0,05 mol Theo (1): nOH- ph¶n øng (1) = nH+ = 0,04 mol Ta cã: n OH- ban ®Çu = n OH- ph¶n øng (1) + n OH - d− 0,6 a = 0 ,04 + 0,05 a = 0,15 mol/ lit 0,25 V× n Ba 2+ trong dd Ba(OH)2 = 0,3 a = 0,3. 0,15 = 0,045 > 0,01 (nSO42- trong dd H SO ) 2 4 nªn theo (2): nBaSO4 = nSO42- = 0,01 mol Khèi l−îng BaSO4 kÕt tña: m = 0,01. 233 = 2,33 gam 0,25 2
  3. NéI DUNG §IÓM C©u 3: 1,5 ®iÓm 1. (0,75 ®iÓm) Hîp chÊt A (C7H8) t¸c dông víi Ag2O trong dung dÞch amoniac, ®ã lµ hi®rocacbon cã liªn kÕt ba ë ®Çu m¹ch cã d¹ng R(C≡ CH)x dd NH3 , to 2 R(C≡CH)x + x Ag2O 2 R(C≡ CAg)x ↓ + x H2O 0,25 MR + 25x MR + 132x MB – MA = (MR + 132x) - (MR + 25x) = 107 x = 214 x = 2 VËy A cã d¹ng: HC≡ C – C3H6 – C ≡CH 0,25 C¸c c«ng thøc cÊu t¹o cã thÓ cã cña A: CH ≡ C – CH2 – CH2 – CH2 – C ≡ CH CH ≡ C – CH – CH2 – C ≡ CH CH3 CH3 CH ≡ C – C - C ≡ CH CH ≡ C – CH – C ≡ CH CH3 CH2– CH3 0,25 2. (0,75 ®iÓm) a) A cã c«ng thøc ph©n tö CH2O2, chØ cã c«ng thøc cÊu t¹o lµ HCOOH, axit fomic, suy ra B vµ C còng lµ axit . B cã c«ng thøc cÊu t¹o lµ CH3COOH, axit axetic. C cã c«ng thøc cÊu t¹o lµ CH2 = CH – COOH, axit acrylic. 0,25 b) TÝnh khèi l−îng CH3COOH trong dung dÞch : 1 lÝt r−îu etylic 9,2o cã 92 ml C2H5OH. nC H OH = (92. 0,8) : 46 = 1,6 (mol) 0,25 2 5 men giÊm C2H5OH + O2 CH3 COOH + H2O Khèi l−îng CH3COOH = 1,6 . 60 . 80 / 100 = 76,8 ( gam ) 0,25 C©u 4: 1. (1, 0 ®iÓm) 1,5 ®iÓm o 1500 C 1) 2 CH4 C2H2 + 3 H2 (A) (B) 2) C2H2 + H2 Pd C2H4 (X) (C) HgSO4, to 3) C2H2 + H2O CH3CHO 0,25 (Y) (D) Ni , to 4) CH3CHO + H2 C2H5OH (E) H2SO4 lo·ng 5) C2H4 + H2O C2H5OH 0,25 xt , to 6) 2 C2H5OH CH2 = CH – CH = CH2 + H2 + 2 H2O (F) 7) n CH2 = CH – CH = CH2 Na (– CH2 – CH = CH – CH2– )n 0,25 (G) H2SO4 ® , 170OC 8) C2H5OH CH2 = CH2 + H2O xt, to, p 9) n CH2 = CH2 (– CH2 – CH2– )n 0,25 (H) 3
  4. NéI DUNG §IÓM 2. (0,5 ®iÓm) C¸c ph−¬ng tr×nh chuyÓn hãa : C , 600OC 1) 3 C2H 2 C6H6 Fe 2) C6H6 + Cl2 C6H5Cl + HCl 0,25 to cao , p cao 3) C6H5Cl + NaOH, ®Æc C6H5OH + NaCl OH OH O2N NO2 H2SO4 ®Æc, to 4) + 3 HNO3, ®Æc + 3 H2O 0,25 NO2 C©u 5: 1. (1,25 ®iÓm) 2 ®iÓm TÝnh % khèi l−îng c¸c kim lo¹i trong X: C¸c ph¶n øng x¶y ra ë mçi phÇn: * PhÇn I: Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2↑ (1) 2 Al + Ba(OH)2 + 2 H2O = Ba(AlO2)2 + 3 H2 ↑ (2) n H2 (phÇn I) = 0,896 : 22,4 = 0,04 ( mol) 0,25 * PhÇn II : Ba + 2 H2O = Ba(OH)2 + H2↑ (3) 2 Al + Ba(OH)2 + 2 H2O = Ba(AlO2)2 + 3 H2↑ (4) 2 Al + 2 NaOH + 2 H2O = 2 NaAlO2 + 3 H2 ↑ (5) n H (phÇn II) = 1,568 : 22,4 = 0,07 ( mol) 0,25 2 * PhÇn III : Ba + 2 HCl = BaCl2 + H2 ↑ (6) 2 Al + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2 ↑ (7) Fe + 2 HCl = FeCl2 + H2 ↑ (8) n H (phÇn III) = 2,24 : 22,4 = 0,1 ( mol ) 0,25 2 ë phÇn II dung dÞch NaOH d− nªn Al ph¶n øng hÕt. ë phÇn I, do sè mol H2 thu ®−îc nhá h¬n ë phÇn II, suy ra Al cßn d− vµ Ba(OH)2 ph¶n øng hÕt. §Æt sè mol cña Ba , Al , Fe trong mçi phÇn t−¬ng øng lµ x , y , z . Ta cã sè mol H2 thu ®−îc ë : PhÇn I : x + 3x = 0,04 (a) PhÇn II : x + 1,5y = 0,07 (b) PhÇn III : x + 1,5y + z = 0,1 (c) 0,25 Gi¶i 3 ph−¬ng tr×nh trªn ®−îc : x = 0,01 mol ; y = 0,04 mol ; z = 0,03 mol Khèi l−îng mçi phÇn: (0,01 . 137) + (0,04 . 27) + (0,03 . 56) = 4,13 (gam) PhÇn tr¨m khèi l−îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp X : % Ba = (1,37 : 4,13 ) .100 = 33,17 (%) % Al = (1,08 : 4,13 ). 100 = 26,15 (%) % Fe = 100 – (33,17 + 26,15) = 40,68 (%) 0,25 4
  5. NéI DUNG §IÓM 2. (0,75 ®iÓm) TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl: Dung dÞch Ychøa c¸c chÊt: Ba(AlO2)2, NaAlO2, NaOH d−, Ba(OH)2 d−, do ®ã chøa - - c¸c ion Ba2+, Na+, AlO2 , OH . Theo c¸c ph¶n øng (4) vµ (5) : n AlO2– = nOH – = n Al = 0,04 (mol) nOH –d− = n OH –ban ®Çu + n OH –(3) - n OH –ph¶n øng = 0,05.1 + 0,02 - 0,04 = 0,03 (mol) Khi thªm dung dÞch HCl vµo dung dÞch Y, x¶y ra c¸c ph¶n øng : - OH + H+ = H2O (9) AlO2- + H + + H2O = Al( OH)3↓ (10) NÕu HCl d− , cßn cã ph¶n øng: Al(OH)3 + 3H+ = Al3+ + 3H2O (11) a) §Ó thu ®−îc kÕt tña lín nhÊt th× dung dÞch HCl thªm vµo ph¶i võa ®ñ, ®Ó ph¶n øng hÕt víi OH – vµ AlO2– theo ph¶n øng (9) vµ (10): nH Cl = n H + = 0,03 + 0,04 = 0,07 (mol) ThÓ tÝch dung dÞch HCl 1M = 0,07 : 1 = 0,07 (lÝt) hay 70 (ml) 0,25 b) §Ó thu ®−îc 1,56gam kÕt tña hay 1,56: 78 = 0,02 (mol) Al(OH)3 ↓ cã 2 tr−êng hîp: * HCl thªm vµo chØ ®ñ ®Ó thu ®−îc 0,02 mol Al(OH)3 . Theo c¸c ph¶n øng (9) vµ (10) : n H Cl = n H + = 0,03 + 0,02 = 0,05 (mol) ThÓ tÝch dung dÞch HCl 1M = 0,05 : 1 = 0,05 (lÝt) hay 50 (ml) 0,25 * HCl thªm vµo nhiÒu h¬n l−îng cÇn thiÕt ®Ó thu ®−îc l−îng kÕt tña lín nhÊt, khi ®ã Al(OH)3 bÞ tan mét phÇn theo ph¶n øng (11) vµ cßn l¹i 0,02 mol. Theo c¸c ph¶n øng (9) (10) vµ (11) : nH Cl = n H + = 0,07 + 3. (0,04 – 0,02) = 0,13 (mol) ThÓ tÝch dung dÞch HCl 1M = 0,13 : 1 = 0,13 (lÝt) hay 130 (ml) . 0,25 C©u 6: 2 ®iÓm 1. (1,5 ®iÓm) X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o r−îu C: Hîp chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc A chøa C, H, O t¸c dông víi dung dÞch KOH cho r−îu C, suy ra A lµ este ®¬n chøc. §un nãng r−îu C víi H2SO4 ®Æc ë 170o C ®−îc anken, chøng tá r−îu C lµ r−îu no ®¬n chøc, m¹ch hë. Oxi hãa r−îu C ®−îc s¶n phÈm tham gia ph¶n øng tr¸ng g−¬ng, suy ra C lµ r−îu bËc mét. VËy A cã c«ng thøc tæng qu¸t lµ: RCOOCH2R’. Ph¶n øng cña A víi dung dÞch KOH : RCOOCH2R’ + KOH RCOOK +R’CH2OH (1) Ph¶n øng oxi hãa m gam r−îu C : xt 2 R’CH2OH + O2 2 R’CHO + 2 H2O (2) xt R’CH2OH + O2 R’COOH + H2O (3) 0,25 Hçn hîp X sau ph¶n øng (2) vµ (3) gåm R’CHO, R’COOH, H2O vµ R’CH2OH d−, ®−îc chia lµm 3 phÇn b»ng nhau. 5
  6. NéI DUNG §IÓM §Æt sè mol r−îu C øng víi m/3 (gam) r−îu lµ x, sè mol r−îu C ®· ph¶n øng chuyÓn thµnh an®ehit vµ axit t−¬ng øng lµ y vµ z. Trong 1/3 hçn hîp X cã : R’CHO y (mol) R’COOH z (mol) H2O (y + z) (mol) R’CH2OH d− (x – y – z) (mol). * PhÇn I : dd NH3 , t0 R’CHO + Ag2O R’COOH + 2 Ag (4) y 2y Sè mol Ag = 2y = 21,6 : 108 = 0,2 y = 0,1 ( mol ) 0,25 * PhÇn II : R’COOH + NaHCO3 R’COONa + H2O + CO2 ↑ (5) z z Sè mol CO2 = z = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol) 0,25 * PhÇn III: 2 R’COOH + 2 Na 2 R’COONa + H2 ↑ (6) z z 0,5 z 2 R’CH2OH + 2 Na 2 R’CH2ONa + H2 ↑ (7) (x –y – z) (x – y - z) 0,5 (x –y – z) 2 H2O + 2 Na 2 NaOH + H2↑ (8) 0,25 (y + z) (y + z) 0,5 (y + z) Sè mol H2: 0,5z + 0,5(x - y - z ) + 0,5( y + z ) = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol ) x + z = 0,4 (*) Thay z = 0,1 vµo (*) ®−îc: x = 0,3 (mol) 0,25 ChÊt r¾n khan thu ®−îc sau ph¶n øng ë phÇn III gåm : 0,1 (mol) R’COONa ; 0,1 (mol) R’CH2ONa vµ 0,2 (mol) NaOH. Sè gam chÊt r¾n khan : (R’+ 67). 0,1 + (R’ + 53). 0,1 + 40. 0,2 = 25,8 R’ = 29 R’ lµ C2H5 – C«ng thøc cÊu t¹o cña r−îu C: CH3– CH2 – CH2 - OH. 0,25 2. (0,25 ®iÓm) TÝnh phÇn tr¨m sè mol C3H7OH bÞ oxi hãa : Tæng sè mol r−îu ®· bÞ oxi hãa: 3(y + z ) = 3 . 0,2 = 0,6 (mol). Sè mol C3H7OH cã trong m gam lµ : 3x = 3 . 0,3 = 0,9 (mol) % sè mol C3H7OH ®· bÞ oxi hãa lµ: (0,6 : 0,9) .100 = 66,67 (%) 0,25 3. (0,25 ®iÓm) X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña A: Theo (1): nr−îu = nKOH ph¶n øng = nmuèi = 3x = 0,9 (mol) Sè mol KOH d−: 0,5. 2,4 – 0,9 = 0,3 (mol) ChÊt r¾n khan B gåm: 0,9 (mol) RCOOK vµ 0,3 (mol) KOH d− Sè gam chÊt r¾n khan B: ( R + 83 ). 0,9 + 56 . 0,3 = 105 R = 15 R lµ CH3 – VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña A lµ: CH3 – COO – CH2 – CH2 – CH3 0,25 §iÓm toµn bµi: 10 ®iÓm (Ghi chó: ThÝ sinh cã c¸ch lµm kh¸c ë c¸c c©u, nÕu ®óng vÉn cho ®ñ ®iÓm). 6
nguon tai.lieu . vn