Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HÓA HỌC, Khối A Mã đề thi Câu số 182 429 537 748 863 930 1. B C A A A B 2. D D D B A A 3. A D D B C D 4. D D A B C C 5. C C C D C B 6. A C A C B D 7. C D B C D D 8. C C A B D A 9. C B A B A B 10. B C A A A D 11. A B B C B C 12. D A A D A A 13. A B D C B B 14. C C B B C C 15. B A D B D A 16. D A B C B D 17. A D D D D B 18. A D D B A A 19. C C C A B D 20. C A C A A A 21. D C D D D C 22. C D C A A D 23. C A C C B D 24. D A C A A C 25. D B B C B C 26. D C C D D A 27. C A B C C C 28. B D A A A A 29. A A A A C A 30. A C C D D B
  2. Mã đề thi Câu số 182 429 537 748 863 930 31. C A B D A A 32. B B B C C A 33. D B C B D B 34. D C D A A B 35. B D C D B D 36. B A A B D B 37. D B B C B B 38. B D A A D B 39. D A D D B D 40. A C B B C D 41. A D D A C A 42. D B B A B C 43. B C D B A A 44. C D D B C C 45. A C B C D B 46. A D C C D C 47. C D A A D D 48. C B B D B D 49. A A D D C B 50. B B A D C C 51. B A B D A C 52. B B A C B A 53. B A C B C B 54. A B D C B D 55. B B C D C C 56. D B C A D C