Xem mẫu

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®¸P ¸N - thang ®iÓm ------------------- §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n : Hãa häc, Khèi A §Ò CHÝNH THøC ----------------------------------------- (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 5 trang) C©u ý Néi dung §iÓm I 1,50 1. Hoµn thµnh c¸c ph¶n øng d−íi d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän : (0,75 ®iÓm) FeS 2HCl FeCl2 + H2S FeS 2H + Fe2+ + H2S 0,25 to, xt 2KClO3 2KCl + 3O2 0,25 Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + SO2 SO32 + 2H H2O + SO2 0,25 2. Cho c¸c khÝ A (H2S), B (O2), C (SO2) t¸c dông víi nhau: ( 0,75 ®iÓm) A t¸c dông víi B: to 2 H2S + 3 O2 2 H2O + 2 SO2 hoÆc khi oxi ho¸ chËm: 0,25 2 H2S + O2 = 2 H2O + 2 S A t¸c dông víi C: 0,25 2 H2S + SO2 = 2 H2O + 3 S B t¸c dông víi C: V2O5, 400oC 2 SO2 O2 2 SO3 0,25 II 1,50 1. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra theo s¬ ®å biÕn hãa: (1,25 ®iÓm) Fe 1) CH3 + Br2 Br CH3 + HBr (A1) 2) Br CH3 + 2NaOH to cao, p cao NaO CH3 + NaBr + H2O (A2) 0,25 3) NaO CH3 + HCl HO CH3 + NaCl (A3) Fe 4) CH3 + Br2 CH3 + HBr 0,25 (A4) Br 1
  2. 5) CH3 + 2NaOH to cao, p cao CH3 + NaBr + H2O (A5) Br ONa 6) CH3 + HCl CH3 + NaCl (A6) ONa OH 0,25 askt 7) CH3 + Br2 CH2Br + HBr (A7) to 8) CH2Br + NaOH CH2OH + NaBr (A8) 0,25 to 9) CH2OH + CuO CHO + Cu + H2O (A9) NH3 10) CHO + Ag2O COOH + 2Ag to (A10) 0,25 2. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña B: (0,25 ®iÓm) C«ng thøc cÊu t¹o cña B lµ: O CH3 0,25 III 1,50 1. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: (0,75 ®iÓm) X: H2 Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑ 0,25 Y: O2 to 0,25 2 KNO3 2 KNO2 + O2 Z: Cl2 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O 0,25 2. TÝnh pH: (0,75 ®iÓm) Sè mol H+ = 0,04 × 0,75 = 0,03 mol − 0,25 Sè mol OH = 0,16 × (0,08 × 2 + 0,04) = 0,032 mol Ph¶n øng trung hßa: − H+ + OH = H2O 0,03 mol 0,03 mol − VËy sè mol OH d− = (0,032 − 0,03) mol = 0,002 mol − 0,002 [OH ] = = 0,01 mol/l = 10−2 mol/l. 0,04 + 0,16 0,25 10 −14 [H+] = = 10−12 mol/l ⇒ pH = 12 10 −2 0,25 2
  3. IV 1,50 1. Ph¶n øng cña C2H5OH , C6H5OH, CH3COOH : (0,75 ®iÓm) Víi Na: 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑ 2C6H5OH(nãng ch¶y) + 2Na → 2C6H5ONa + H2↑ 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2 ↑ 0,25 Víi dung dÞch NaOH: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 0,25 Víi CaCO3: 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2↑ 0,25 2. §iÒu chÕ polimetyl metacrylat vµ tÝnh khèi l−îng axit, r−îu: (0,75 ®iÓm) a) §iÒu chÕ polimetyl metacrylat CH3 H2SO4 (®Æc), to CH3 CH2 C COOH CH2 C COOCH3 0,25 CH3OH H2O CH3 CH3 to n CH2 C CH2 C xt n COOCH3 COOCH3 Polimetyl metacrylat 0,25 b) Theo c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng trªn: cø 86 (g) axit ph¶n øng víi 32 (g) r−îu cho 100 (g) este x (kg) axit ph¶n øng víi y (kg) r−îu ← 120 (kg) este 86 × 120 32 × 120 ⇒ x= = 103,2( kg) ; y= = 38,4( kg) 100 100 Do hiÖu suÊt 75% nªn cÇn: 103,2 × 100 = 137,6( kg) axit metacrylic 75 38,4 × 100 = 51,2( kg) r−îu metylic 0,25 75 V 2,00 1. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ( X lµ Fe(NO3)3): ( 0,5 ®iÓm) FeCO3 + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O (1) x 4x x x x 0,25 FeS2 + 18HNO3 = Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2 + 7H2O (2) y 18y y 2y 15y 0,25 2. Dung dÞch C [HNO3 cã thÓ d−: z mol; H2SO4: 2y mol; Fe(NO3)3 : (x + y) mol] + Ba(OH)2 : (1,00 ®iÓm) 2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O (3) z z/2 H2SO4 + Ba(OH)2 = BaSO4↓ + 2H2O (4) 0,25 2y 2y 2y 3
  4. 2Fe(NO3)3 + 3Ba(OH)2 = 2Fe(OH)3↓ + 3Ba(NO3)2 (5) x+y 3(x + y)/2 x+y Nung kÕt tña : to 2 Fe(OH)3 Fe2O3 + 3 H2O (6) 0,25 x+y (x + y)/2 (BaSO4 kh«ng bÞ nhiÖt ph©n). Theo c¸c ph¶n øng (1), (2), hçn hîp khÝ B [x mol CO2 vµ (x + 15y) mol NO2] 44x + 46(x + 15y) d B / O2 = = 1,425 ⇒ x = 5y (7) (2x + 15y)32 Theo c¸c ph¶n øng (4), (5), (6): Khèi l−îng chÊt r¾n = khèi l−îng Fe2O3 + khèi l−îng BaSO4 1 = (x + y)160 + 2y × 233 = 7,568 2 0,25 ⇒ 80x + 546y = 7,568 (8) Gi¶i c¸c ph−¬ng tr×nh (7), (8) ®−îc: x = 0,04 ; y = 0,008 Khèi l−îng c¸c chÊt trong hçn hîp A: FeCO3 : 0,04 × 116 = 4,64 (g) 0,25 FeS2 : 0,008 × 120 = 0,96 (g) 3. ThÓ tÝch dung dÞch HNO3: (0,50 ®iÓm) Theo c¸c ph¶n øng (3), (4), (5): z 3 540 × 0,2 Sè mol Ba(OH)2 = + 2y + (x + y) = = 0,108 2 2 1000 ⇒ 3x + 7y + z = 0,216 (9) Thay gi¸ trÞ cña x vµ y thu ®−îc ë trªn vµo (9) ®−îc z = 0,04 0,25 ⇒ Sè mol HNO3 = 4x +18y +z = 4 × 0,04 +18 × 0,008 + 0,04 = 0,344 (mol) 0,344 × 63 Khèi l−îng dung dÞch HNO3 = 100 = 34,4 (g) 63 34,4 ThÓ tÝch dung dÞch HNO3 = ≈ 23,89 (ml) 0,25 1,44 VI 2,00 1. T×m c«ng thøc ph©n tö cña 2 anken: (0,50 ®iÓm) §Æt c«ng thøc chung cña 2 anken lµ CnH2n (n lµ sè nguyªn tö cacbon trung b×nh cña hai anken, n > 2). §èt hçn hîp hai anken: 2CnH2n + 3nO2 → 2nCO2 + 2nH2O (1) 2 mol 3n mol 5 lÝt 18 lÝt 0,25 4
  5. §èi víi chÊt khÝ tØ lÖ thÓ tÝch còng lµ tØ lÖ sè mol nªn cã tû lÖ: 2 3n = ⇒ n = 2,4 5 18 Anken duy nhÊt cã sè nguyªn tö cacbon < 2,4 lµ C2H4 vµ anken kÕ tiÕp lµ C3H6 0,25 2. a. PhÇn tr¨m khèi l−îng mçi r−îu trong Y: (1,25 ®iÓm) CH2 = CH2 + HOH → CH3–CH2OH (2) CH3CH = CH2 + HOH → CH3–CH(OH)–CH3 (3) CH3CH = CH2 + HOH → CH3–CH2–CH2OH (4) 0,25 Gi¶ sö cã 1 mol hçn hîp X ®em hi®rat hãa, trong ®ã cã b mol C3H6 vµ (1 – b) mol C2H4: 3b + 2(1 – b) = 2,4 ⇒ b = 0,4 mol C3H6 vµ 1– b = 0,6 mol C2H4 0,25 Theo c¸c ph¶n øng (2), (3), (4): sè mol H2O = sè mol anken = 1 (mol) Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l−îng ta cã: Khèi l−îng hçn hîp r−îu Y = khèi l−îng hçn hîp anken X + khèi l−îng n−íc = 0,4 × 42 + 0,6 × 28 + 1 × 18 = 51,6 (g) 0,25 Theo ®Ò bµi, tû lÖ khèi l−îng cña r−îu bËc mét so víi r−îu bËc hai lµ 28:15. VËy phÇn tr¨m khèi l−îng mçi r−îu lµ: 15 %i-C3H7OH = 100 = 34,88 (%) 0,25 28 + 15 0,6 × 46 %C2H5OH = 100 = 53,49 (%) 51,6 %n-C3H7OH = 100 – 34,88 – 53,49 = 11,63 (%) 0,25 b. R−îu bÞ oxi hãa cho s¶n phÈm an®ehit lµ r−îu bËc mét: (0,25 ®iÓm) to CH3CH2OH CuO CH3CHO Cu H2O o t 0,25 CH3CH2CH2OH CuO CH3CH2CHO Cu H2O 5