Xem mẫu

  1. Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®H, c§ n¨m 2002 §¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò chÝnh thøc M«n thi: §Þa lÝ C©u 1 C©u 1.a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng ë n−íc ta hiÖn nay. a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng: • Sè l−îng: Nguån lao ®éng dåi dµo vµ t¨ng cßn nhanh (DÉn chøng: n¨m 1998 lµ 37,4 triÖu lao ®éng. Mçi n¨m t¨ng kho¶ng 1,1 triÖu lao ®éng). • ChÊt l−îng: - C¸c yÕu tè truyÒn thèng: cÇn cï, khÐo tay, cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu KHKT; tuy vËy, cßn thiÕu t¸c phong c«ng nghiÖp, kØ luËt lao ®éng ch−a cao. - Tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt ngµy cµng cao. DÉn chøng: 5 triÖu lao ®éng cã tr×nh ®é CMKT, trong ®ã 23% cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc trë lªn. Nh−ng ®éi ngò lao ®éng cã CMKT cßn máng so víi yªu cÇu. • Ph©n bè: kh«ng ®ång ®Òu, c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng. ë ®ång b»ng s«ng Hång, §«ng Nam Bé vµ nhÊt lµ mét sè thµnh phè lín tËp trung nhiÒu lao ®éng, nhÊt lµ lao ®éng cã CMKT. Vïng nói vµ trung du thiÕu lao ®éng, nhÊt lµ lao ®éng cã CMKT. b) T×nh h×nh sö dông lao ®éng: • Trong c¸c ngµnh kinh tÕ: PhÇn lín (63,5%) lµm n«ng, l©m, ng− nghiÖp vµ cã xu h−íng gi¶m. TØ träng lao ®éng trong c«ng nghiÖp - x©y dùng ( 11,9%) vµ trong khu vùc dÞch vô (24,6%) cßn thÊp, nh−ng ®ang t¨ng lªn. • Trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ: ®¹i bé phËn lao ®éng lµm trong khu vùc ngoµi quèc doanh, vµ tØ träng cña khu vùc nµy cã xu h−íng t¨ng. Khu vùc quèc doanh chØ chiÕm 15% lao ®éng (1985), gi¶m xuèng cßn 9% (1998). • N¨ng suÊt lao ®éng x· héi nãi chung cßn thÊp. • T×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp cßn lµ vÊn ®Ò x· héi gay g¾t (DÉn chøng). C©u 1.b) ¶nh h−ëng cña sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh vµ theo l·nh thæ ®Õn vÊn ®Ò viÖc lµm ë n−íc ta. a) ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh vµ theo l·nh thæ: • Theo ngµnh: ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ c¸c ngµnh dÞch vô (thÓ hiÖn râ trong sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu GDP). §a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt trong c¸c ngµnh kinh tÕ. • Theo l·nh thæ: h×nh thµnh c¸c vïng chuyªn canh, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, khu chÕ xuÊt, c¸c trung t©m c«ng nghiÖp míi. H×nh thµnh c¸c vïng kinh tÕ ph¸t triÓn n¨ng ®éng, ba vïng kinh tÕ träng ®iÓm. b) ¶nh h−ëng ®Õn vÊn ®Ò viÖc lµm: 1
  2. • §a d¹ng ho¸ kinh tÕ n«ng th«n, ®−a n«ng nghiÖp tõ tù cung tù cÊp lªn s¶n xuÊt hµng ho¸, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ vµ dÞch vô n«ng th«n... gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm ë vïng n«ng th«n v÷ng ch¾c h¬n. • Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, nhÊt lµ c¸c ngµnh cÇn nhiÒu lao ®éng ë thµnh thÞ t¹o ra nhiÒu viÖc lµm míi cho thanh niªn. • ChuyÓn dÞch c¬ cÊu l·nh thæ song song víi viÖc ph©n bè l¹i d©n c− vµ nguån lao ®éng gi÷a c¸c vïng, gãp phÇn t¹o viÖc lµm vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. C©u 2 C©u 2.a) Gi¶i thÝch v× sao §«ng Nam Bé cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n−íc. So víi c¸c vïng kh¸c trong n−íc, §«ng Nam Bé ®· héi tô ®−îc c¸c thÕ m¹nh chñ yÕu sau ®©y: a) VÒ vÞ trÝ ®Þa lÝ • KÒ bªn ®ång b»ng s«ng Cöu Long (vïng l−¬ng thùc, thùc phÈm lín nhÊt c¶ n−íc), gi¸p duyªn h¶i Nam Trung Bé, T©y Nguyªn vµ C¨mpuchia. • Cã vïng biÓn víi c¸c c¶ng lín, t¹o ®iÒu kiÖn liªn hÖ víi c¸c vïng trong n−íc vµ quèc tÕ. b) VÒ tù nhiªn • §Êt: - §Êt badan kh¸ mµu mì (kho¶ng 40% diÖn tÝch cña vïng); ®Êt x¸m b¹c mµu (phï sa cæ). - ThuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp trªn quy m« lín. • KhÝ hËu, nguån n−íc: - KhÝ hËu cËn xÝch ®¹o thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña c©y trång, vËt nu«i. - HÖ thèng s«ng §ång Nai (gi¸ trÞ vÒ thuû ®iÖn, thuû lîi vµ giao th«ng ®−êng thuû). • Kho¸ng s¶n - DÇu khÝ (trªn thÒm lôc ®Þa) cã tr÷ l−îng lín, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thµnh ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän. - C¸c kho¸ng s¶n kh¸c (sÐt, cao lanh). • Sinh vËt: - Rõng (kÓ c¶ rõng ngËp mÆn) cã gi¸ trÞ vÒ l©m nghiÖp vµ du lÞch. - C¸c ng− tr−êng lín liÒn kÒ (Ninh ThuËn – B×nh ThuËn – Bµ RÞa Vòng Tµu, Cµ Mau – Kiªn Giang) cã ý nghÜa ®èi víi viÖc ph¸t triÓn ngµnh h¶i s¶n. c) VÒ kinh tÕ – x· héi • Nguån lao ®éng: - Nguån lao ®éng dåi dµo; - TËp trung nhiÒu lao ®éng cã tr×nh ®é cao vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. 2
  3. • C¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i vµ ®ang ®−îc hoµn thiÖn (giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c). • M¹ng l−íi ®« thÞ, trung t©m c«ng nghiÖp. - Cã c¸c trung t©m c«ng nghiÖp lín nh−: TP Hå ChÝ Minh, Biªn Hoµ vµ Vòng Tµu. - Vai trß cña TP Hå ChÝ Minh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña §«ng Nam Bé. • C¸c thÕ m¹nh kh¸c (sù n¨ng ®éng; sù thu hót ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc). C©u 2.b) Chøng minh kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn cña §«ng Nam Bé §«ng Nam Bé cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn dùa trªn c¬ së kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña tõng ngµnh cô thÓ. a) Khai th¸c kho¸ng s¶n vïng thÒm lôc ®Þa: Tr÷ l−îng dÇu khÝ lín nhÊt c¶ n−íc, ®· vµ ®ang ®−îc khai th¸c. b) Khai th¸c vµ nu«i trång h¶i s¶n • Khai th¸c h¶i s¶n t¹i c¸c ng− tr−êng lín liÒn kÒ; • Nu«i trång thuû h¶i s¶n (ven bê vµ h¶i ®¶o) c) Du lÞch biÓn • Cã mét sè b·i biÓn (Vòng Tµu, Long H¶i, Ph−íc H¶i...) cã gi¸ trÞ ®èi víi du lÞch. • Nguån n−íc kho¸ng (B×nh Ch©u...), khu dù tr÷ sinh quyÓn (CÇn Giê) cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch. d) Giao th«ng vËn t¶i biÓn • Kh¶ n¨ng x©y dùng vµ më réng hÖ thèng c¶ng (ë thµnh phè Hå ChÝ Minh, Vòng Tµu). • Kh¶ n¨ng më réng giao l−u trong n−íc vµ quèc tÕ. C©u 3 C©u 3.a) VÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu trong thêi k× 1994 – 2000. • Chän d¹ng biÓu ®å: biÓu ®å miÒn (®· tÝnh ra c¬ cÊu phÇn tr¨m). • Xö lÝ sè liÖu: TÝnh tæng trÞ gi¸ xuÊt nhËp khÈu. Sau ®ã tÝnh c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu tõ b¶ng sè liÖu ®· cho. KÕt qu¶ nh− sau: C¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu (%) Chia ra N¨m Tæng sè XuÊt khÈu NhËp khÈu 1994 100,0 41,0 59,0 1996 100,0 39,4 60,6 1997 100,0 44,2 55,8 1998 100,0 44,9 55,1 2000 100,0 48,5 51,5 3
  4. • VÏ biÓu ®å miÒn. Yªu cÇu: - ChÝnh x¸c vÒ kho¶ng c¸ch n¨m. - Cã chó gi¶i (chó gi¶i riªng hoÆc ghi trùc tiÕp vµo biÓu ®å) - T−¬ng ®èi ®Ñp. % 100 90 80 55,8 55,1 51,5 70 59,0 60,6 60 50 40 30 44,2 44,9 48,5 20 41,0 39,4 10 0 1994 1996 1997 1998 2000 N¨m XuÊt khÈu NhËp khÈu BiÓu ®å c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu cña n−íc ta trong thêi k× 1994 – 2000. C©u 3.b) Dùa vµo b¶ng sè liÖu ®· cho, h·y rót ra c¸c nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña n−íc ta trong thêi k× nµy. §Ó nhËn xÐt mét c¸ch ®Çy ®ñ, thÝ sinh cÇn xö lÝ tiÕp b¶ng sè liÖu. KÕt qu¶ xö lÝ sè liÖu nh− sau: N¨m C¸n c©n xuÊt nhËp TØ lÖ xuÊt nhËp khÈu khÈu (triÖu USD) (%) 1994 -1771,5 69,6 1996 -3887,7 65,1 1997 -2407,3 79,2 1998 -2139,3 81,4 2000 -892 94,1 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu 1994 – 2000: a) T×nh h×nh chung: 4
  5. - Tæng trÞ gi¸ xuÊt nhËp khÈu t¨ng liªn tôc, t¨ng tíi 3,0 lÇn (tõ 9880,1 lªn 29508,0 triÖu ®« la MÜ). - TrÞ gi¸ xuÊt khÈu t¨ng 3,5 lÇn, cßn trÞ gi¸ nhËp khÈu t¨ng 2,6 lÇn. b) T−¬ng quan gi÷a xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu: - XuÊt khÈu t¨ng nhanh h¬n nhËp khÈu nªn c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu dÇn ®i ®Õn c©n ®èi (thÝ sinh còng cã thÓ nhËn xÐt vÒ tØ lÖ xuÊt nhËp khÈu t¨ng dÇn). - N−íc ta vÉn nhËp siªu, nh−ng ®· gi¶m nhiÒu. Møc nhËp siªu lín nhÊt lµ n¨m 1996 (-3887,7 triÖu USD), ®Õn n¨m 2000 chØ cßn – 892 triÖu USD. c) DiÔn biÕn theo c¸c thêi k×: - Tõ 1994 ®Õn 1996 : tèc ®é t¨ng m¹nh (do ¶nh h−ëng cña viÖc n−íc ta b×nh th−êng ho¸ quan hÖ víi MÜ vµ gia nhËp ASEAN n¨m 1995). - Thêi gian 1997-1998 tèc ®é t¨ng bÞ ch÷ng l¹i do ¶nh h−ëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc cuèi n¨m 1997. N¨m 2000 trÞ gi¸ xuÊt nhËp khÈu l¹i t¨ng m¹nh. Thang ®iÓm dµnh cho thÝ sinh thi vµo ®¹i häc C©u 1 (3,5 ®iÓm) C©u 1.a) 2,0 ®iÓm a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng: 1,0 (0,25 + 0,5 + 0,25) b) T×nh h×nh sö dông lao ®éng: 1,0 (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) C©u 1.b) 1,5 ®iÓm a) 0,5 (0,25 + 0,25) b) 1,0 (0,5 + 0,25 + 0,25) C©u 2 (3,5 ®iÓm) C©u 2.a) 2,5 ®iÓm a) VÞ trÝ ®Þa lÝ: 0,5 (0,25 + 0,25) b) Tù nhiªn: 1,0 (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) c) Kinh tÕ – x· héi : 1,0 (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) C©u 2.b) 1,0 ®iÓm a) 0,25; b) 0,25; c) 0,25; d) 0,25 C©u 3 ( 3,0 ®iÓm) C©u 3.a) 1,5 ®iÓm - Xö lÝ sè liÖu: 0,25 - VÏ biÓu ®å: 1,25 C©u 3.b) 1,5 ®iÓm a) 0,5 (0,25 + 0,25) b) 0,5 (0,25 + 0,25) c) 0,5 (0,25 + 0,25) 5
  6. Thang ®iÓm dµnh cho thÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng C©u 1 (2,5 ®iÓm) C©u 1.a) 2,5 ®iÓm a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng: 1,0 (0,25 + 0,5 + 0,25) b) T×nh h×nh sö dông lao ®éng: 1,5 (0,5 + 0,5 + 0,25 + 0,25) C©u 1.b) ThÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng kh«ng ph¶i lµm c©u 1.b. C©u 2 (5 ®iÓm) C©u 2.a) 3,5 ®iÓm a) VÞ trÝ ®Þa lÝ: 0,5 (0,25 + 0,25) b) Tù nhiªn: 2,0 (0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) c) Kinh tÕ – x· héi : 1,0 (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) C©u 2.b) 1,5 ®iÓm a) 0,5; b) 0,25; c) 0,5; d) 0,25 C©u 3 (2,5 ®iÓm) C©u 3.a) 2,5 ®iÓm - Xö lÝ sè liÖu: 0,5 - VÏ biÓu ®å: 2,0 C©u 3.b) ThÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng kh«ng ph¶i lµm c©u 3.b. 6
nguon tai.lieu . vn