Xem mẫu

  1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §¸p ¸n – thang ®iÓm ------------------------- ®Ò thi tuyÓn sinh §¹i häc, Cao ®¼ng n¨m 2004 ---------------------------- ®Ò chÝnh thøc M«n: §ÞA LÝ , Khèi C (§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 03 trang) C©u ý Néi dung §iÓm I C¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp 3,5 ®iÓm 1. c¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp n−íc ta t−¬ng ®èi ®a d¹ng vµ ®ang chuyÓn biÕn ngµy cµng hîp lÝ h¬n (2,5 ®iÓm) a. C¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp t−¬ng ®èi ®a d¹ng (1,0 ®iÓm) - N−íc ta cã ®ñ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp quan träng. ....................... 0,25 - C¸c ngµnh c«ng nghiÖp (CN) ®−îc chia thµnh 4 nhãm chÝnh: CN n¨ng l−îng, CN vËt liÖu, CN s¶n xuÊt c«ng cô lao ®éng, CN chÕ biÕn vµ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. ................................................................ 0,25 - Nªu c¸c ngµnh chñ yÕu cña tõng nhãm (0,5 ®iÓm) + Ngµnh c«ng nghiÖp n¨ng l−îng gåm: c«ng nghiÖp ®iÖn, ⎫ c«ng nghiªp khai th¸c than, c«ng nghiÖp dÇu khÝ. ⎪ ⎬ 0,25 + Ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu gåm: c«ng nghiÖp luyÖn kim, ⎪ ⎭ c«ng nghiÖp ho¸ chÊt, c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng. + Ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt c«ng cô lao ®éng gåm: c«ng nghiÖp c¬ khÝ, c«ng nghiÖp ®iÖn tö. ⎫ ⎪ +Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ⎬ 0,25 gåm: c¸c ngµnh chÕ biÕn n«ng - l©m - thuû s¶n vµ s¶n xuÊt hµng tiªu ⎪ ⎭ dïng. b. C¬ cÊu ngµnh c«ng nghiÖp n−íc ta cã sù chuyÓn biÕn (1,5 ®iÓm) - Thay ®æi tØ träng gi÷a nhãm A vµ nhãm B. (1,0 ®iÓm) +Trong nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kØ 80: .TØ träng c«ng nghiÖp nhãm A gi¶m dÇn tõ 37,8% (n¨m 1980) xuèng 28,9% (n¨m 1989), tØ träng nhãm B t¨ng tõ 62,2% (n¨m 1980) lªn 71,1% (n¨m 1989). ................................................................. 0,25 . TØ träng c«ng nghiÖp nhãm B t¨ng lµ ®Ó phôc vô 3 ch−¬ng tr×nh kinh tÕ lín cña Nhµ n−íc. ............................................... 0,25 + Tõ ®Çu thËp kØ 90 ®Õn nay: . TØ träng c«ng nghiÖp nhãm A t¨ng dÇn tõ 34,9% (n¨m 1990) lªn 45,1% (n¨m 1998), tØ träng nhãm B gi¶m tõ 65,1% (n¨m 1990) xuèng 54,9% (n¨m 1998). ....................................................... 0,25 . T¨ng tØ träng c«ng nghiÖp nhãm A chñ yÕu ®Ó phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. ........................ 0,25 - Næi lªn mét sè ngµnh CN träng ®iÓm (0,5 ®iÓm) + §ã lµ c¸c ngµnh cã thÕ m¹nh l©u dµi, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. ........................... 0,25 + Mét sè ngµnh träng ®iÓm: chÕ biÕn n«ng - l©m - thuû s¶n, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, ®iÖn, dÇu khÝ, c¬ khÝ vµ ®iÖn tö; ho¸ chÊt vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng... ............................................................... 0,25 1
  2. 2. §«ng Nam Bé lµ vïng cã møc ®é tËp trung c«ng nghiÖp theo l∙nh thæ cao nhÊt c¶ n−íc (1,0 ®iÓm) + Cã vÞ trÝ ®Þa lÝ thuËn lîi: gi¸p ®ång b»ng SCL,T©y Nguyªn, duyªn h¶i Nam Trung Bé, gi¸p Campuchia, biÓn §«ng t¹o ®iÒu kiÖn giao l−u víi c¸c vïng trong n−íc vµ thÕ giíi. ...................................... 0,25 + Cã nguån tµi nguyªn phong phó: dÇu má, khÝ ®èt, nguån nguyªn liÖu n«ng, l©m, ng− nghiÖp cho c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. .......... 0,25 + Cã nguån lao ®éng dåi dµo, lùc l−îng lao ®éng kÜ thuËt ®«ng ®¶o, thÞ tr−êng réng lín. ..................................................................... 0,25 + Cã c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµo lo¹i tèt nhÊt c¶ n−íc, cã chÝnh s¸ch ®Çu t− ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, thu hót vèn ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc lín nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c. ........................... 0,25 II TiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña Duyªn h¶i miÒn Trung 3,5 ®iÓm 1. X¸c ®Þnh tªn c¸c tØnh, thµnh phè (t−¬ng ®−¬ng cÊp tØnh) thuéc Duyªn h¶i miÒn Trung theo thø tù tõ B¾c vµo Nam (1,0 ®iÓm) Thanh Ho¸, NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, Qu¶ng TrÞ, Thõa Thiªn-HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i, B×nh §Þnh, Phó Yªn, Kh¸nh Hoµ, Ninh ThuËn, B×nh ThuËn. ............................................... 1,0 2. Ph©n tÝch thÕ m¹nh vÒ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng− nghiÖp vµ ¶nh h−ëng cña chóng ®Õn sù h×nh thµnh c¬ cÊu vïng (2,5 ®iÓm) a. C¸c thÕ m¹nh (2,0 ®iÓm) - VÒ l©m nghiÖp (0,75 ®iÓm) + DiÖn tÝch rõng cßn t−¬ng ®èi lín, ®øng thø 2 toµn quèc sau T©y Nguyªn, ®é che phñ cña rõng lµ 34%. ..................................... 0,25 +Trong rõng cã nhiÒu gç quÝ (t¸u, lim, gô, sÕn,...), nhiÒu l©m s¶n, chim thó quÝ. ............................................................................... 0,25 + §· h×nh thµnh c¸c l©m tr−êng, c¸c c¬ së khai th¸c vµ chÕ biÕn l©m s¶n. ......................................................................................... 0,25 - VÒ ng− nghiÖp (0,75 ®iÓm) + Cã bê biÓn dµi (tÊt c¶ c¸c tØnh ®Òu cã biÓn) thÒm lôc ®Þa réng, nhiÒu vòng vÞnh kÝn, ®Çm ph¸ thuËn lîi cho ®¸nh b¾t, nu«i trång thuû s¶n. .............................................................................................. 0,25 + Nguån tµi nguyªn biÓn phong phó, cã nhiÒu b·i c¸, b·i t«m lín (Ninh ThuËn-B×nh ThuËn), víi nhiÒu lo¹i quÝ (c¸ thu, c¸ ngõ, t«m hïm, t«m he,...). .......................................................................... 0,25 + §· h×nh thµnh nhiÒu c¬ së nu«i trång, ®¸nh b¾t vµ chÕ biÕn thuû s¶n; nh©n d©n cã kinh nghiÖm, truyÒn thèng trong lÜnh vùc nµy. ..................................................................................................... 0,25 - VÒ n«ng nghiÖp (0,5 ®iÓm) + Vïng ®åi nói phÝa T©y thuËn lîi ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia sóc lín (bß ,tr©u), trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m (cµ phª, cao su, chÌ, [ hå tiªu...). ........................................................................................... 0,25 + §ång b»ng duyªn h¶i phÝa §«ng, chñ yÕu lµ ®Êt c¸t pha, cã kh¶ n¨ng trång c©y hµng n¨m (lóa, l¹c, mÝa, thuèc l¸...). ................. 0,25 b. ¶nh h−ëng ®Õn sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ cña vïng (0,5 ®iÓm) + Nhê cã c¸c thÕ m¹nh trªn, c¬ cÊu n«ng - l©m - ng− 2
  3. nghiÖp ®· ®−îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. .......................................... 0,25 + Gãp phÇn hoµn thiÖn c¬ cÊu kinh tÕ chung cña vïng. ...... 0,25 III VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn c¬ cÊu d©n sè ph©n theo thµnh 3,0 ®iÓm thÞ vµ n«ng th«n ë n−íc ta trong thêi k× 1990 - 2002 1. VÏ biÓu ®å (2,0 ®iÓm) a. Xö lÝ sè liÖu (%) (0,5 ®iÓm) 0,5 N¨m Thµnh thÞ N«ng th«n 1990 19,5 80,5 1994 20,4 79,6 1996 21,1 78,9 1998 23,2 76,8 2001 24,7 75,3 2002 25,1 74,9 b. VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt (d¹ng miÒn) (1,5 ®iÓm) .................... 1,5 BiÓu ®å thÓ hiÖn c¬ cÊu d©n sè ph©n theo thµnh thÞ vµ n«ng th«n n−íc ta trong thêi k× 1990 - 2002 100% 80% 60% N«ng th«n Thµnh thÞ 40% 20% 0% 1990 1994 1996 1998 2001 2002 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2. NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch (1,0 ®iÓm) a. NhËn xÐt (0,5 ®iÓm) - Cã sù thay ®æi (theo xu h−íng t¨ng tØ lÖ d©n thµnh thÞ vµ gi¶m tØ lÖ d©n n«ng th«n), nh−ng cßn chËm. .................................................. 0,25 - TØ lÖ d©n thµnh thÞ t¨ng 5,6% (tõ 19,5% n¨m1990 lªn 25,1% n¨m 2002), tØ lÖ d©n n«ng th«n gi¶m t−¬ng øng (tõ 80,5% xuèng 74,9%). 0,25 b. Gi¶i thÝch (0,5 ®iÓm) - Do kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ ®« thÞ ho¸. .......... 0,25 - Tuy nhiªn, qu¸ tr×nh trªn diÔn ra cßn chËm. ............................ 0,25 3