Xem mẫu

  1. bé gI¸O DôC Vµ §µO T¹O kú THI TUYÓN SINH §¹I HäC, CAO §¼NG N¡M 2003 §¸p ¸n - thang ®iÓm ®Ò thi chÝnh thøc M«n thi: §Þa lý Khèi C Néi dung §iÓm C©u 1: 3,5 a) HiÖn tr¹ng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt ngµnh giao th«ng vËn t¶i n−íc ta. 2,0 ∗ M¹ng l−íi giao th«ng vµ c¸c c¶ng chÝnh (c¶ng biÓn, c¶ng hµng kh«ng) 1,5 - §−êng « t«: + H¬n 18 v¹n km. Quèc lé 1A lµ tuyÕn ®−êng bé quan träng nhÊt, ®ang 0,25 ®−îc n©ng cÊp. Ngoµi ra cßn cã c¸c tuyÕn ®−êng quan träng kh¸c (thÝ sinh cã thÓ nªu cô thÓ). + Dù ¸n ®−êng Hå ChÝ Minh ®ang ®−îc triÓn khai; vai trß cña dù ¸n nµy 0,25 ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. - §−êng s¾t: 2.630 km, trong ®ã quan träng nhÊt lµ tuyÕn ®−êng s¾t Thèng 0,25 NhÊt. - §−êng s«ng: kho¶ng 11.000 km ®ang ®−îc khai th¸c. §−êng èng (dÉn dÇu, 0,25 khÝ). - §−êng biÓn: c¶ n−íc cã 73 c¶ng biÓn lín nhá. Quan träng nhÊt lµ c¸c c¶ng 0,25 Sµi Gßn, H¶i Phßng, §µ N½ng. Mét sè c¶ng n−íc s©u ®ang ®−îc ®Çu t− x©y dùng (C¸i L©n, Nghi S¬n, Dung QuÊt...). - §−êng hµng kh«ng: 18 s©n bay, trong ®ã cã 3 s©n bay quèc tÕ (Néi Bµi, 0,25 T©n S¬n NhÊt, §µ N½ng) ®ang ®−îc n©ng cÊp, hiÖn ®¹i hãa. ∗ C¸c ®Çu mèi giao th«ng vËn t¶i tæng hîp cã ý nghÜa quèc gia vµ quèc tÕ lµ Hµ 0,25 Néi, TP Hå ChÝ Minh vµ §µ N½ng. ∗ C¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®−îc t¨ng c−êng vµ hiÖn ®¹i hãa. 0,25 b) ViÖc t¨ng c−êng kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan 1,5 träng ®èi víi sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ vïng duyªn h¶i miÒn Trung, v×: ∗ Cho phÐp khai th¸c cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn thiªn nhiªn ®Ó h×nh thµnh c¬ cÊu 0.5 kinh tÕ cña vïng. - Tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸ ®a d¹ng (mét sè lo¹i kho¸ng s¶n, tµi nguyªn 0,25 l©m nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n...) cho phÐp ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu ngµnh. - KÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng vËn t¶i cßn nhiÒu h¹n chÕ (do chiÕn tranh, do 0,25 thiªn tai, ph©n bè kh«ng ®Òu) lµm ¶nh h−ëng ®Õn sù h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh vµ theo l·nh thæ. ∗ Cho phÐp khai th¸c c¸c thÕ m¹nh næi bËt vÒ kinh tÕ biÓn cña vïng. 0,5 - ViÖc n©ng cÊp c¸c c¶ng biÓn hiÖn cã (Cöa Lß, §µ N½ng, Quy Nh¬n, Nha 0,25 1
  2. Néi dung §iÓm Trang), x©y dùng c¸c c¶ng n−íc s©u (Nghi S¬n, Dung QuÊt) t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh giao l−u quèc tÕ, thu hót ®Çu t−, h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, khu chÕ xuÊt. - Ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n (khai th¸c, nu«i trång, chÕ biÕn, xuÊt khÈu) vµ 0,25 ngµnh du lÞch. ∗ Thóc ®Èy c¸c mèi liªn hÖ kinh tÕ víi c¸c vïng kh¸c trong n−íc vµ víi quèc tÕ. 0,25 Giao l−u víi c¸c vïng ë phÝa B¾c vµ phÝa Nam th«ng qua quèc lé 1A, ®−êng s¾t Thèng NhÊt vµ trong t−¬ng lai lµ ®−êng Hå ChÝ Minh; më réng trao ®æi hµng hãa víi Lµo vµ T©y Nguyªn nhê c¸c tuyÕn ®−êng theo chiÒu §«ng - T©y (nªu tªn mét sè tuyÕn nh− quèc lé 7, 8, 9, 19, 25, 26, 27) ∗ Thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ ë phÇn phÝa T©y 0,25 cña vïng. HiÖn nay c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tËp trung ë ®ång b»ng, duyªn h¶i, trong khi phÇn phÝa T©y cßn chËm ph¸t triÓn. ViÖc n©ng cÊp c¸c tuyÕn ®−êng theo chiÒu §«ng - T©y gãp phÇn khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng cña vïng gß ®åi, miÒn nói vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu kinh tÕ theo l·nh thæ cña vïng. C©u 2. 3,5 a) So s¸nh nh÷ng thÕ m¹nh vÒ tù nhiªn ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghiÖp gi÷a hai vïng 2,5 ∗ Sù gièng nhau: 0,5 - §Òu cã nh÷ng lo¹i kho¸ng s¶n tr÷ l−îng lín, hoÆc gi¸ trÞ kinh tÕ cao. 0,25 - §Òu cã tiÒm n¨ng lín vÒ thñy ®iÖn (do s«ng ngßi dèc, cã nhiÒu th¸c 0,25 ghÒnh), ®· vµ ®ang ®−îc khai th¸c m¹nh. ∗ Sù kh¸c nhau: 2,0 - Trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c: (1,25) + Giµu kho¸ng s¶n: • Nhãm n¨ng l−îng, ®Æc biÖt lµ than. Vïng than Qu¶ng Ninh (tr÷ l−îng 3 0,25 tØ tÊn, chñ yÕu lµ than antraxit) lµ vïng than lín nhÊt n−íc ta. Ngoµi ra cßn cã mét sè má kh¸c, quy m« nhá (Na D−¬ng, Lµng CÈm...). • Nhãm kim lo¹i ®en vµ kim lo¹i mµu: s¾t (Hµ Giang, Yªn B¸i, Th¸i 0,25 Nguyªn); thiÕc (Cao B»ng, Tuyªn Quang); kÏm - ch× (B¾c K¹n); ®ång - vµng (Lµo Cai), ®ång - niken (S¬n La) quy m« nhá. Nhãm phi kim lo¹i: apatit (Lµo Cai). Nhãm vËt liÖu x©y dùng ph©n bè réng kh¾p. + TiÒm n¨ng rÊt lín vÒ thuû ®iÖn: • TiÒm n¨ng vÒ thuû ®iÖn lín nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n−íc. 0,25 HÖ thèng s«ng Hång 11 triÖu kW (chiÕm h¬n 1/3 tr÷ n¨ng thuû ®iÖn cña c¶ n−íc). Riªng s«ng §µ gÇn 6 triÖu kW. • §ang ®−îc khai th¸c m¹nh: nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh, Th¸c Bµ vµ 0,25 t−¬ng lai lµ nhµ m¸y thuû ®iÖn Na Hang, S¬n La. + Nguån lîi lín vÒ h¶i s¶n, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ 0,25 biÕn c¸c s¶n phÈm tõ biÓn. 2
  3. Néi dung §iÓm - T©y Nguyªn: (0,75) + NghÌo kho¸ng s¶n, chØ cã b«xit, tr÷ l−îng rÊt lín (hµng tØ tÊn), d−íi d¹ng 0,25 tiÒm n¨ng (ch−a khai th¸c). + TiÒm n¨ng lín vÒ thuû ®iÖn (®øng sau Trung du - miÒn nói phÝa B¾c), ®· 0,25 vµ ®ang ®−îc khai th¸c (nhµ m¸y thuû ®iÖn Yaly vµ mét sè nhµ m¸y thuû ®iÖn kh¸c). + DiÖn tÝch rõng lín nhÊt c¶ n−íc (chiÕm 36% diÖn tÝch ®Êt cã rõng, 52% 0,25 s¶n l−îng gç cã thÓ khai th¸c cña c¶ n−íc), cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç vµ l©m s¶n. b) 2 nhµ m¸y thuû ®iÖn (NMT§) lín nhÊt ®ang ho¹t ®éng ë mçi vïng: 1,0 ∗ Trung du - miÒn nói phÝa B¾c: 0,5 - NMT§ Hoµ B×nh trªn s«ng §µ, c«ng suÊt 1,9 triÖu kW. 0,25 - NMT§ Th¸c Bµ trªn s«ng Ch¶y, c«ng suÊt 110.000 kW 0,25 ∗ T©y Nguyªn: 0,5 - NMT§ Yaly trªn s«ng Xª Xan, c«ng suÊt 700.000 kW. 0,25 - NMT§ §a Nhim trªn s«ng §a Nhim (th−îng nguån s«ng §ång Nai), c«ng 0,25 suÊt 160.000 kW. (VÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng, thÝ sinh cã thÓ nªu tªn s«ng hoÆc tªn tØnh n¬i cã nhµ m¸y thuû ®iÖn). C©u 3: 3,0 a) VÏ biÓu ®å: D¹ng biÓu ®å thÝch hîp nhÊt lµ biÓu ®å ®−êng, lÊy n¨m gèc b»ng 2,0 100,0%. ∗ Xö lÝ sè liÖu: 0,5 DiÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l−îng lóa c¶ n¨m trong thêi k× 1990 - 2000 (lÊy n¨m gèc 1990 = 100,0%) N¨m DiÖn tÝch N¨ng suÊt S¶n l−îng 1990 100,0 100,0 100,0 1993 108,5 109,4 118,8 1995 112,0 116,0 129,8 1997 117,5 122,0 143,2 1998 121,8 124,5 151,6 2000 126,9 133,3 169,2 ∗ VÏ biÓu ®å thÝch hîp 1,5 - Yªu cÇu: + ChÝnh x¸c, ®Ñp. + Kho¶ng c¸ch n¨m trªn trôc hoµnh ph¶i t−¬ng øng víi c¸c n¨m ®· cho. + Cã chó gi¶i. 3
  4. Néi dung §iÓm - VÏ biÓu ®å PhÇn tr¨m 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 1990 1993 1995 1997 1998 2000 N¨m DiÖn tÝch N¨ng suÊt S¶n l−îng (Chó ý: Trªn trôc tung, ®iÓm giao gi÷a trôc tung vµ trôc hoµnh cã thÓ lÊy trÞ sè thÝch hîp tõ 0 ®Õn 100. Nh− vËy, ®iÓm xuÊt ph¸t cña 3 ®−êng biÓu diÔn øng víi gi¸ trÞ 100 cã thÓ ®−îc lÊy tõ mét ®iÓm nµo ®ã trªn trôc tung. Tuy nhiªn, chiÒu cao cña trôc tung ph¶i ®¶m b¶o ph©n biÖt râ 3 ®−êng biÓu diÔn). b) NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch 1,0 ∗ NhËn xÐt: 0,5 - Giai ®o¹n 1990 - 2000, c¶ diÖn tÝch, n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lóa ®Òu t¨ng. 0,25 - Tèc ®é t¨ng tr−ëng cã sù kh¸c nhau: t¨ng nhanh nhÊt lµ s¶n l−îng (1,69 0,25 lÇn), råi ®Õn n¨ng suÊt (1,33 lÇn), cuèi cïng lµ diÖn tÝch (1,27 lÇn). ∗ Gi¶i thÝch: 0,5 - DiÖn tÝch gieo trång lóa t¨ng chËm h¬n n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng lµ do kh¶ 0,25 n¨ng më réng diÖn tÝch vµ t¨ng vô h¹n chÕ h¬n so víi kh¶ n¨ng ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt trong n«ng nghiÖp. - N¨ng suÊt lóa t¨ng t−¬ng ®èi nhanh lµ do ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ 0,25 thuËt trong n«ng nghiÖp, trong ®ã næi bËt lµ viÖc sö dông c¸c gièng míi, cho n¨ng suÊt cao. Cßn s¶n l−îng lóa t¨ng nhanh lµ do kÕt qu¶ cña viÖc më réng diÖn tÝch vµ t¨ng n¨ng suÊt. §iÓm toµn bµi 10,0 Ngµy th¸ng 7 n¨m 2003 Tr−ëng m«n thi 4