Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối: A Mã đề thi Câu số 139 297 384 458 681 842 1. C D B C D A 2. B C A A D C 3. D C C B C A 4. D D B C C D 5. A B A D B B 6. D A D A C D 7. D C C D D C 8. C C D C C C 9. B B B B D C 10. C B A B B B 11. D A B B C A 12. C B B C B B 13. D A D C B B 14. A A A B A C 15. B D B A A B 16. B C C A A D 17. A A D D D C 18. B D C C B C 19. A C B C C A 20. B A B A B C 21. B D C D D A 22. D D A B D A 23. B B A C A C 24. B C D B D A 25. C B A A A A 26. C A D C C B 27. D B A B C D 28. C C A A D D 29. D D C A D B 30. B D D D B B 31. C C A D B D 32. A D D A D D 1
  2. Mã đề thi Câu số 139 297 384 458 681 842 33. C C D C A D 34. C D D B D D 35. C D C C A B 36. A D C A A B 37. A A B D D B 38. D A B C A C 39. A D A D C B 40. C B B D B A 41. B C A A A A 42. D C A B C C 43. A A D D A D 44. B B D A A B 45. A B C A D C 46. B A C B A B 47. C C B C C A 48. A C A B B C 49. D C C D C D 50. A D D D A D 51. C A C C B A 52. A B C D B C 53. D B B C B D 54. B A D A A A 55. A D A B B D 56. B B B B C A 57. D B B B B A 58. C A C D C D 59. A B C D D C 60. D A D A C B 2