Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH; Khối: D Mã đề thi Câu số 165 237 351 428 613 862 1. A B B A C D 2. D A A D C D 3. D C A C C A 4. A C D D B B 5. C A B D A C 6. A B C C A A 7. B C D C A A 8. B C D A C D 9. B C B A D B 10. A D B B B C 11. C C A D C C 12. A A C A B D 13. A B B B D D 14. B A A C A D 15. D D D A B A 16. B A B D D A 17. A B C D A B 18. C B D B B D 19. A D C D A A 20. C D A B A B 21. C C C B A B 22. C A C A C C 23. A C B C A C 24. A C D B C B 25. B D D D A C 26. A C D B B C 27. D B A B C C 28. A B D B C B 29. C D D C B A 30. D B C D B B 31. C A B C D D 32. D D C D A B 33. B D D A D A 34. C A B A A C 35. B B B B D A 36. A C A C B A 37. A A D B D D 38. C A D A D A 39. D D A D A A 1
  2. Mã đề thi Câu số 165 237 351 428 613 862 40. B C A C C A 41. B D C B A B 42. C D A C D C 43. C B A D C B 44. C A A D A C 45. B C A A C B 46. B C B A D D 47. A A C A D D 48. A D B C C A 49. B D B D A C 50. D B A A B C 51. A C C A D D 52. B A A A B B 53. D B B B C B 54. D D D C D B 55. C C A A D B 56. D A C C C D 57. A A B C D A 58. D C A B B C 59. B C A D D D 60. C B A C D D 61. C D D B B C 62. B B D A D A 63. A B C C A C 64. B A B C C D 65. B A D B B B 66. A D B B B A 67. C A C D B D 68. D C B D A C 69. D D C C C D 70. B A C B B C 71. D B B A C A 72. D B A D B D 73. D B C A C B 74. D C C B D A 75. C A B D B A 76. C D D B A C 77. B B D C B B 78. D B C D A C 79. C D D C D B 80. D D C A C D 2