Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH, khối D Mã đề thi Câu số 293 378 406 529 794 981 1. D A C A D B 2. C C C B B B 3. A D B B A B 4. C C D B B D 5. D C A C D B 6. C D C D C C 7. A A C C D C 8. B C A A A A 9. D D D D A B 10. D B A D A B 11. B B D D D C 12. A C D A B A 13. B C B D D A 14. D B B B B D 15. C A C A C B 16. D B C B C B 17. A A C D D C 18. D A C D B C 19. A C C B C C 20. A D A D A B 21. B A A A C C 22. B D D C A C 23. B C D B C D 24. C C B C A A 25. D A C C B D 26. A D D A B D 27. D C B D A C 28. B D B B D A 29. D B D A B B 30. C B A C D A 31. A B C D D A 32. C A D C D A 33. C C C A D D 34. D A C B B A 35. D B A D D C 36. D B B B C C 37. C C B A A B 38. B A A B A D 1
  2. Mã đề thi Câu số 293 378 406 529 794 981 39. D C B D C A 40. D B C A D B 41. C C A C C C 42. C D B C C C 43. D B B D C D 44. B A A D B A 45. B C A C A C 46. A B B C D B 47. C A C B B B 48. B D D C D A 49. B D C B A A 50. A C C B B D 51. C B A A A B 52. A C A A C A 53. B A B C B D 54. A B B B B D 55. B A B B D C 56. C D B A B D 57. D D A A B C 58. C A D D A D 59. C A A C D B 60. A D A B C C 61. C B A B C D 62. A C B C D B 63. A D A A C D 64. A B A C A D 65. B D C D C A 66. B C A C C D 67. C B C B B D 68. C D B D C A 69. D A D A D B 70. C D D A A D 71. D A B A A B 72. A D D A A D 73. B B D C C A 74. B D D D A A 75. B B D D B A 76. D A D A D C 77. A A C D C C 78. A D B B B A 79. A B D C A C 80. B C D C B B 2