Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH, Khối D Mã đề thi Câu số 248 321 417 653 720 936 1. A C D A C B 2. C D A B A C 3. C B B C C A 4. B D B B C D 5. B A A B A C 6. D A D C D B 7. D C B A A B 8. B D D D B D 9. B C B C B A 10. B A C A D D 11. B C B C C B 12. C B B D A A 13. C A D D C C 14. B D C C D C 15. D D C B A B 16. D A C D D C 17. D B D B B C 18. A D A A D C 19. B D C B A B 20. C B A A D D 21. D B D C D A 22. B C C A A D 23. A C D B A B 24. C A C B B C 25. A D A D B B 26. A B B D C C 27. B D C D B D 28. A B A B B A 29. D A C D A A 30. A D D D A A 31. A B A B A B 32. D B D B C C 33. D B D A D D 34. B A C D C D 35. C B D D D D 36. C D A A C B 37. D C A A D D 38. A D B D A A 39. A D D B C B 40. D A B C C C Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 248 321 417 653 720 936 41. C B A B C D 42. A B A A B D 43. C C A A B D 44. C D B A A B 45. B C A C D B 46. A D A D A C 47. B B C C C A 48. A B B D D D 49. A B B A A C 50. B C C C D A 51. A D D D D C 52. A D A C A B 53. B D C A C A 54. B B B C C A 55. C A B A D C 56. A B B B B A 57. C D A D C D 58. D C D D A C 59. A C A B B D 60. D C B A C A 61. A C A D A D 62. C A D A B B 63. C A C A D C 64. D C B B A A 65. D A C B D B 66. B C C C B D 67. B C B B A B 68. C A D B B D 69. D A D C B C 70. D A C D B A 71. B D C C B B 72. C C B A B C 73. B A B C C B 74. C A C B D D 75. C C A C D A 76. D A D D D B 77. C B A C B C 78. D A D C C A 79. A B D C B A 80. D C C A C A Trang 2/2