Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 138 246 357 493 685 918 1. C B A C C B 2. C A D B C B 3. C B C A C B 4. B B C A B A 5. A C C D A C 6. C D B D A A 7. D A C B D C 8. D D C D B C 9. A B B A D B 10. B A D D A D 11. D A D C B A 12. B A A B A C 13. C B B B A A 14. D D A D D B 15. C B B C B C 16. D D D D A A 17. A B D C C B 18. B A A A B D 19. C B B A D D 20. D C C C C C 21. B A D D B A 22. B C D A D D 23. A A C A C A 24. D C C D B C 25. A A B C D A 26. B C A C A C 27. A C B A D C 28. C D D C A D 29. B B B A D C 30. C A D A D B 31. D C C C B A 32. C C C D B B 1
  2. Mã đề thi Câu số 138 246 357 493 685 918 33. A C D C A A 34. D C B D B D 35. D C A B B A 36. D D A D C B 37. B D A A D A 38. A B D D C B 39. D B C B A D 40. B A A A B C 41. C C B A C D 42. A D A B C B 43. C D B B A C 44. C A C B D C 45. A B C B C B 46. D B A C B D 47. A C A A C A 48. B A A A D D 49. D B D C D A 50. C D A C C A 51. B D B D A D 52. A C B B C B 53. A C B C D B 54. A B C B B C 55. B A C C A D 56. A D D D C C 57. D A D B D D 58. C D B B A D 59. B D A D B B 60. B D D B A D 2