Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC, khối B Mã đề thi Câu số 106 315 524 609 712 943 1. D C B C A C 2. A C C D D D 3. D D C B A C 4. A B D B D C 5. D D B C C A 6. C B A C C A 7. D D B A B D 8. B B A C A B 9. C A B A A B 10. D B B D C A 11. A B A A B A 12. A C C B C C 13. D B D C A A 14. A D B D A B 15. B B A D D D 16. B C D A D C 17. C A B A D A 18. B D D D D C 19. D D C A D C 20. A C C D A C 21. C C D C B D 22. A C A B A B 23. B C C A D C 24. C C D A C D 25. B D B C C C 26. D D B C C A 27. B C A D A C 28. C A A B C C 29. A D B A C C 30. C A D D A A 31. A B C C B D 32. B B B B D A 1
  2. Mã đề thi Câu số 106 315 524 609 712 943 33. D B A C B C 34. C A B B B A 35. C C D C D B 36. D D C B B B 37. A B C C C B 38. C D A B B D 39. A B B D A D 40. A A A A B B 41. B A D C C D 42. A B B D D D 43. C D D B D B 44. B D C B B D 45. D D A A C B 46. D C C B B D 47. B A C B A D 48. A B C A C B 49. B A C D D B 50. D C D D B A 51. B A A D A B 52. C A A C B A 53. D A D B D B 54. C A A A B B 55. D C D D A A 56. B A D A A A 57. C C B A C D 2