Xem mẫu

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2007 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC, Khối B Mã đề thi Câu số 194 283 369 571 765 867 1. C B A C B D 2. B D C A A B 3. C B C A B A 4. D A C D B C 5. A A A B C C 6. D D A D D D 7. A A D C D A 8. A C B C A A 9. B B D B C B 10. C A B C C B 11. A A C C A B 12. A D D D D C 13. D C A D D D 14. B D D C A D 15. B B C D C B 16. A B D D A C 17. D C A A C A 18. D A D A B A 19. D D D B C C 20. B B B A B B 21. C D B A A D 22. B C B B B A 23. C D D D D C 24. C D C A C A 25. A B A B B D 26. C A A C A C 27. A A C C D B 28. A C D C D D 29. A A D B D A 30. B B B D B C Trang 1/2
  2. Mã đề thi Câu số 194 283 369 571 765 867 31. B A A A D B 32. A D D B A B 33. A C C A A D 34. D B B D A D 35. B C B C C D 36. D C C C C B 37. D C A D C B 38. C A C D A D 39. B C B B A B 40. D D B B D A 41. C B A D D C 42. D A B C A C 43. C C D C B A 44. B A A D B C 45. A B A A B A 46. B C B A C B 47. D D C C D D 48. D D C B B D 49. A C A C B A 50. C C A B B C 51. C B D B C D 52. C A B A C A 53. B A C A C A 54. D B D D C C 55. D B C A D C 56. C D B B D B 57. B D A B A C Trang 2/2
nguon tai.lieu . vn