Xem mẫu

 1. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH – CĐ KHỐI A NĂM 2008 – MÃ ĐỀ 794 I. Đáp án chi tiết: Đáp án: A Câu này không cần thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ cần đọc lần lượt từng phản ứng và đánh dấu lại, 10-15s Đáp án: D Câu này cũng không cần nhiều thời gian, chỉ cần đọc đề bài, đánh dấu qua từng chất rồi đếm, hoặc loại trừ Al2(SO4)3 và K2SO3, 10-15s Đáp án: A nCO2 = 0,2 mol (nhẩm), nOH- = 0,25 mol (nhẩm: (1+2*2)/2 = 2,5 → 0,25) → 0,05 mol CO32- và 0,15 mol HCO3- (nhẩm – bảo toàn C + bảo toàn điện tích âm) → 0,05 mol Ba2+ bị kết tủa → 9,85g (nhẩm) Bài này làm trong 15-20s Đáp án: C nFeO = nFe2O3 → xem hỗn hợp đã cho là 0,01 mol Fe3O4 (M = 232 đã quen thuộc) → đáp án C (tỷ lệ Fe3O4 : HCl = 1:8 cũng rất quen thuộc, hoặc nhẩm nhanh: Fe3O4: 0,4mol O2- → 0,8 mol H+) vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 2. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Bài này làm trong 10-15s Đáp án: B Dữ kiện 1 → có gốc NO3- Dữ kiện 2 → có gốc NH4+ Bài này làm trong 5-10s Đáp án: D Câu này khá đơn giản, chỉ cần đọc lần lượt từng đáp án là chọn được đáp án đúng. Thậm chí, đáp án D với nội dung ngắn hơn thường được đọc trước tiên (theo tâm lý thông thường của học sinh) (D là muối amoni hữu cơ, không phải este) Câu này 5-10s Đáp án; A Câu này khá đơn giản, 5-10s Đáp án: A Đây là 1 câu tương đối dài. Vì CuO dư → 2 rượu đã phản ứng hết, MY = 27,5 < 29 → trong hỗn hợp Y có H2O. vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 3. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Trong phản ứng oxh RCH2OH → RCHO + H2O, tỷ lệ mol là 1:1:1. Do đó M H 2O + M aldehyde MY = = 27,5 → M aldehyde = 37 → có HCHO và CH3CHO với tỷ lệ 1:1, nAg = 2 0,6 mol → ban đầu có 0,2 mol rượu, m = 0,2 * (37+2) = 7,8g (tất cả đều có thể nhẩm nhanh được) Bài này cần 40-60s Đáp án: D Câu này khá dễ, chắc bạn nào cũng nhớ và làm đúng: 3 xylen + etylbenzen Bài này làm trong 5-10s Đáp án: B (Đưa thêm số liệu: V = 1 lít). Nhìn thoáng qua cũng thấy H+ dư là 0,02 mol → pH = 2 (nhẩm) Bài này rất dễ, làm trong 5-10s Đáp án: C Dữ kiện 1: phân tích hệ số → thể tích khí giảm = thể tích H2 phản ứng → tỷ lệ:1:2 Dữ kiện 2 → Rượu Z là rượu 2 chức → đáp án C: X là aldehyde no, 2 chức. Đáp án: C Câu này quá dễ, chỉ cần 5s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 4. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Đáp án: C Câu này cũng khá dễ, Al – 0,1mol và Fe – 0,1 mol (nhẩm) khi tác dụng với Ag+ có thể cho tối đa 0,6mol e trong khi Ag+ chỉ có 0,55 mol → Ag+ bị khử hết, m = 0,55*108 = 59,4g Câu này cần 15-20s Đáp án: C Y có khả năng tráng gương → Y là HCOOH hoặc một aldehyde - Y là HCOOH → Rượu Z là CH3OH → tách nước không thể ra anken - Y là aldehyde → Rượu ban đầu không no → tách nước cũng không thể ra anken (các đáp án còn lại đều đúng hoặc chưa chắc sai) Câu này cần 20-30s Đáp án : A Catot (chỗ của cation → Na+, loại B và C) Câu này quá dễ, 5-10s. Đáp án: C Áp dụng phương pháp tăng – giảm khối lượng: m = 5,48 + 22*0.06 = 6,8g Câu này cần 15-20s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 5. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Đáp án: A 2,24 lít NO2 → 0,1 mol e → 0,1 mol Ag → 0,05 mol Aldehyde (loại trừ HCHO) → M = 72 → đáp án A Câu này 15-20s Đáp án: B Cấu tạo mạch C (rượu – acid) có thể là: 4 = 1 + 3 = 2+ 2 = 3 (thẳng và nhánh) + 1 → có 4 đồng phân Câu này 15-20s Đáp án: C Câu này cũng rất dễ, chỉ cần 5-10s Đáp án: D Đây là “Bài toán kinh điển” quá quen thuộc, để cho nhanh, ta áp dụng công thức tính đã nêu trong bài giảng “Đánh giá đầy đủ hơn ý nghĩa của phương pháp ghép ẩn số”: nNO = 0,06 mol (nhẩm) → 0,18 mol e trao đổi mFe = 0,7*11,36 + 5,6 *0,3 = 8,96g hay 0,16 mol → mFe(NO3)3 = 38,72g Bài này cần 20 -30s. Đáp án: B Đây là một kiến thức cơ bản về cấu tạo bảng tuần hoàn, không có gì để trao đổi thêm Câu này cần 10-15s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 6. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Đáp án: B Phản ứng của Al với NaOH có tỷ lệ 1:1 (nhẩm dễ dàng vì tạo ra NaAlO2 có Na : Al = 1:1) do đó Al dư. H2 – 0,4 mol (nhẩm) → số e Al và Na cho là 0,8 mol (với tỷ lệ Al : Na = 1:1) → Al = Na = 0,2 mol → Al dư = 0,2 mol → m = 5,4g (tất cả đều tính nhẩm được) Câu này cần 20-30s Đáp án: C Câu này cũng không khó nếu đã học kỹ và nhớ được CTPT của 2 loại tơ này. Câu này cần 20-30s Đáp án: A X là muối cacbonat → X1 là oxit → X2 là kiềm (loại B) → Y là muối acid → là NaHCO3 Câu này cần 20-30s Đáp án : B Câu này không có, đọc kỹ đề, lần lượt từng chất và đánh dấu lại là có đáp án đúng. Câu này cần 10-15s Đáp án : C vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 7. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Chú ý là đề bài hỏi V lớn nhất. Thứ tự phản ứng : trung hòa → trao đổi. Trong đó nH+ = 0, 2 mol → nNaOH = 0,2 mol và nAl3+ = 0,2 mol trong đó có 0,1 mol Al(OH)3 kết tủa → 0,3 mol NaOH và 0,1 mol NaAlO2 → 0,4 mol NaOH (tỷ lệ của phản ứng từ Al3+ → NaAlO2 là Al(OH)3 : NaOH = 1:4) Tổng hợp lại, nNaOH = 0,9 mol → V = 0,45 lít (Tất cả các giá trị trên đều có thể nhẩm được rất nhanh) Câu này làm trong 20-30s Đáp án: B Hỗn hợp X gồm 3 Hidrocacbon có cùng 3C. Do đó dễ dàng tìm ra CTPT trung bình của X là C3H6,4 → 3CO2 + 3,2H2O Khối lượng cần tìm: m = 0,3*44 + 18*0,32 = 18,96g Đáp án: A Kết tủa là 0,6 mol Al(OH)3 (46,8/78 – nhẩm được) → 0,6 mol Al3+ → ban đầu có 0,1 mol Al4C3 và 0,2 mol Al (nhẩm được) → 0,3 mol CH4 + 0,3 mol H2 (nhẩm được) → a = 0,6 Câu này làm trong 15-20s Đáp án: D Câu hỏi này không khó, nhưng đòi hỏi các em phải nhớ danh pháp và biết cách viết lại cho đúng CTCT. Câu này làm trong 10-15s Đáp án: D Câu này làm trong 5s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 8. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Đáp án: C mgiảm = mO = 0,32g → n(CO, H2) = nO = 0,02 mol → V = 0,448 lít (tất cả đều có thể nhẩm rất nhanh) Câu này cần 10-15s Đáp án: A Câu này rất dễ, nhớ là HCl có Cl- ở trạng thái oxh thấp nhất → không còn tính oxh, tính oxh chỉ do H+ gây ra → cứ phản ứng nào có giải phóng H2 là ok. Câu này chỉ cần 5s Đáp án: B Câu này khá dễ, chỉ cần 5-10s Đáp án: B Câu này chỉ cần 5s Đáp án: D Câu này chỉ cần 5-10s, chú ý oleic là acid không no vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 9. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Đáp án: C nH+ = 0,08 + 0,04 = 0,12 mol, nCu = 0,05 mol mà tỷ lệ phản ứng tạo NO là: Cu + 4H+ → NO → H+ hết, Cu dư → NO = 0,12/4 = 0,03 mol → 0,672 lít (nhẩm được hết) Câu này cần 20-30s Đáp án: B 250kg – 4000 mol VC. Tỷ lệ 2CH4 → -C2H3Cl- (bảo toàn C) → V = 4000*2/0,5/0,8 = 448 Câu này cần 20-30s Đáp án: C mtăng = mO = 1,2g → nO = 0,075 mol → nHCl = 0,15 mol → V = 75ml (nhẩm được hết) Câu này cần 15-20s Đáp án: D Câu này là thuần túy lý thuyết, chỉ cần nhớ là ok, 5s. Đáp án: D Z có M = 16 → trong Z còn H2 (M = 2) dư và C2H6 (M = 30) → tỷ lệ 1:1 (M trung bình là trung bình cộng) hay H2 - 0,01 mol, C2H6 – 0,01 mol → H2 phản ứng là 0,03 mol, trong đó 0,02 mol tạo thành C2H6 → m tăng = 26*0,05 + 2*0,01 = 1,32g vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 10. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 (có thể giải nhanh hơn bằng phương pháp bảo toàn khối lượng: mtăng = 0,06*26 + 0,04*2 – 0,02*16 = 1,32g) Câu này cần 20-30s Đáp án: B Câu này rất dễ dàng, tâm lý chung là khi nói kim loại tác dụng với Fe3+ bao giờ ta cũng nghĩ đến Fe và Cu trước (thói quen tư duy) ^^ Câu này 10-15s Đáp án: A Câu này rất dễ, 5-10s Đáp án: B 12x + y = 16*3,625 = 58 → x = 4, y = 10, có 4 đồng phân quá quen thuộc là n-, iso, sec – và tert- Câu này 10-15s Đáp án: D Câu này chỉ cần 10-15s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 11. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Đáp án: D Phản ứng hoàn toàn mà Al dư → Fe2O3 đã phản ứng hết. Từ dữ kiện 2 → nH2 = 0,0375mol → Al dư là 0,0375/1,5 = 0,025 mol, kết hợp với dữ kiện 1 → Fe sinh ra là 0,1 mol (trong ½ Y) → Fe2O3 ban đầu là 0,1 mol và Al = 0,05 + 0,2 = 0,25 mol → m = 16 + 0,25*27 = 22,75g Đáp án: A Câu này rất dễ, 1 quy tắc của ăn mòn điện hóa và phản ứng oxh – kh, 5-10s Đáp án: D Các làm bài tập này có thể xem thêm trong bài giảng “Phân tích hệ số và ứng dụng” Khối lượng hỗn hợp trước và sau được bảo toàn → KLPT (M) tỷ lệ nghịch với số mol khí → M = 12 * 2 * 3 = 72 → C5H12 Đáp án: B Câu này chỉ cần cẩn thận 1 chút là ok, 10-15s Đáp án: D Câu này có nguyên vẹn trong SGK, chỉ cần 5-10s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 12. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Đáp án: C Đếm trên mạch C: C C C C C Câu này chỉ cần 5 – 10s Đáp án: A Mglucose = 180 → Msorbitol = 182 → 0,01 mol Sorbitol (nhẩm được hết) M = 180 * 0,01/0,8 = 2,25g Câu này làm trong 15-20s Đáp án: D 0,01 mol Cr3+ → 0,01 mol Cr+6 cho 0,03 mol e → 0,015 mol Cl2. Số mol K+ phải đủ để bảo toàn điện tích với: 0,01 mol CrO42-, 0,03 mol Cl- (trong CrCl3) và 0,03 mol Cl- (tạo thành từ 0,15 mol Cl2) → 0,08 mol → 0,08 mol KOH Bài này làm trong 20-30s Đáp án: A Đây là một nguyên tắc điện hóa, cực âm là Zn bị ăn mòn. Câu này làm trong 5-10s vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 13. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Đáp án: B Câu này quá đơn giản, 5s Đáp án: A Đây là một quy trình quen thuộc, điều chế Cu từ quặng chancopirit. Câu này làm trong 10-15s Đáp án: C Áp dụng phương pháp đếm đồng phân trên mạch C. Câu này làm trong 5-10s II. Một số nhận xét: Qua việc giải nhanh các bài tập trong đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A năm 2008 môn Hóa, ta rút ra một số nhận xét như sau: 1, Đề thi năm nay về cơ bản là tương đương với đề thi ĐH năm ngoái (2007) tuy nhiên có phần dễ hơn một chút, thể hiện ở 2 ý: − Một là, các em học sinh cũng như giáo viên đã làm quen tốt hơn với hình thức thi trắc nghiệm cũng như các dạng bài tập thi trắc nghiệm có thể rơi vào đề thi nên có sự chuẩn bị tốt hơn. − Hai là, đề thi năm nay không còn nhiều câu hỏi khó, không có câu hỏi dài, cũng không có thêm được dạng bài tập nào mới và đặc sắc hơn, so với đề thi năm ngoái. Với mức độ đề thi thế này, cùng với việc đề thi Lý không quá khó và đề thi Toán năm nay có phần dễ hơn (dù tính toán dài hơn và phức tạp hơn) năm ngoái, có thể dự đoán phổ điểm thi ĐH năm nay sẽ tương đối đồng đều hơn ở khu vực 15-20 điểm. Do đó, kết quả thi tính chung có lẽ sẽ cao hơn, điểm chuẩn vào các trường ĐH sẽ ở mức tương đương hoặc cao hơn năm ngoái một chút (khoảng 0,5 điểm), nhất là các trường có điểm chuẩn năm trước trong khoảng 17-21. 2, Tỷ lệ kiến thức lớp 12 tiếp tục chiếm ưu thế và giữ vai trò chủ đạo trong đề thi ĐH với khoảng 80 - 85% câu hỏi cho các nội dung liên quan (tỷ lệ này có phần cao hơn so với các năm trước, kể cả năm 2007). Tuy nhiên, Hóa học và Toán học không giống như Vật lý hay Sinh học, kiến thức để thi môn Hóa mang tính liên tục, đòi hỏi thí sinh vẫn phải nắm vững những nguyên lý, những định luật và những phương pháp tư duy Hóa học cốt lõi được tích lũy từ lớp 10, lớp 11. Đan xen vào mỗi câu hỏi ta vẫn thấy một sự thống nhất, sự liên tục về kiến thức. vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 14. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 3, Đề thi Hóa học dù đã rất cố gắng và có chất lượng cao, thí sinh phải có kiến thức Hóa học và tư duy logic tương đối mạnh thì mới có thể vận dụng tốt “chiến thuật chọn ngẫu nhiên” một cách có hiệu quả. Mặc dù vậy, trong đề thi vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu trong suy nghĩ, nhận thức của người ra đề (tôi sẽ phân tích cụ thể trong một bài viết khác sau) nên vẫn chưa thực sự phân loại tốt được thí sinh và nếu tỉnh táo, thí sinh hoàn toàn có thể vượt qua dễ dàng những “phương án nhiễu”. Chỉ khoảng 10-20% đề thi là có thể áp dụng chiến thuật chọn ngẫu nhiên. 4, Để giải nhanh được một bài toán mà rộng hơn là một đề thi Hóa học, đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn và hiệu quả 4 yếu tố: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phương pháp (chú ý là tôi xếp phương pháp ở hàng thứ yếu, cuối cùng), mà mỗi một yếu tố đều đòi hỏi một quá trình rèn luyện tích cực và đúng hướng (nên cần phải được hướng dẫn). Những mốc thời gian làm bài tôi đặt ra trong đáp án là trong điều kiện lý tưởng, với một học sinh đã hội tụ đủ cả 4 yếu tố trên và trong điều kiện như vậy thì một đề thi ĐH (dù từng được đánh giá là khó) cũng có thể giải quyết được trong vòng 15-20 phút. Tất nhiên, tâm lý thực tế ở trong phòng thi sẽ khác và không có nhiều học sinh hội tụ đủ cả 4 yếu tố trên, song, phải nói như vậy để các em thấy và tự tin rằng “việc giải trọn vẹn đề thi ĐH trong vòng 30 phút không phải là điều không thể và trong 60-90 phút thì là điều hoàn toàn có thể” Hy vọng là qua những gì đã trình bày ở trên, các em thí sinh những năm sau sẽ tự tìm ra cho mình một hướng tư duy đúng, một cách làm bài nhanh và có hiệu quả. Đồng thời, cũng có được những thông tin bổ ích để tìm ra cho mình một phương án ôn tập phù hợp nhất nhằm nâng cao cả 4 yếu tố trên. Nhất là khi Bộ GD – ĐT gần như chắc chắn sẽ phải từ bỏ kế hoạch gộp 2 kỳ thi ĐH và Tốt nghiệp THPT làm một (tôi sẽ có bài viết phân tích những bất hợp lý của dự thảo này sau). Chúc các em học tốt và thi tốt!!! ********************** Để hiểu rõ hơn một số phương pháp đã sử dụng trong đáp án cũng như nâng cao tốc độ và hiệu quả làm bài, mời các bạn và các em tìm đọc các bài giảng về phương pháp của Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc tại Blog: http://360.yahoo.com/vkngoc49cns hoặc http://my.opera.com/saobanglanhgia/blog/ Đáp án chi tiết cho đề thi tuyển sinh ĐH - CĐ môn Hóa khối A năm 2007 Đánh giá đầy đủ hơn ý nghĩa của phương pháp ghép ẩn số Hiểu đúng hơn về chất lưỡng tính Phân tích hệ số phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh bài toán Hóa học vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
 15. Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc 0985052510 Hình không gian - chuyên đề: Khoảng cách Phương pháp đường chéo: sau 2 năm, có gì mới Phương pháp vectơ trong giải toán hình học không gian Khái niệm độ bất bão hòa và ứng dụng trong giải toán Phương pháp ghép ẩn số - những biến đổi đại số Bài toán kinh điển của Hóa học: bài toán 9 cách giải Quy tắc viết công thức Cấu tạo theo Lewis, CTCT + Dạng lai hóa + Hình học phân tử Một bài Hóa thi ĐH năm 2006 Chiến thuật chọn ngẫu nhiên trong bài thi trắc nghiệm Hóa học Chuyển đổi các công thức biểu diễn phân tử đường Phân tích hệ số cân bằng của phản ứng và ứng dụng trong giải nhanh bài toán hóa học Các bài giảng của Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc có thể được sử dụng, sao chép, in ấn, phục vụ cho mục đích học tập và giảng dạy, nhưng cần phải được chú thích rõ ràng về tác giả. Tôn trọng sự sáng tạo của người khác cũng là một cách để phát triển, nâng cao khả năng sáng tạo của bản thân mình ^^ Liên hệ tác giả: Vũ Khắc Ngọc – Phòng Hóa sinh Protein – Viện Công nghệ Sinh học Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Điện thoại: 098.50.52.510 Địa chỉ lớp học: p107, K4, Tập thể Bách Khoa, Hà Nội (phụ trách lớp học: 0942.792.710 – chị Hạnh) vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
nguon tai.lieu . vn