Xem mẫu

  1. ào t o MC trên th gi i
  2. MC là t vi t t t c a Master of Ceremonics, c m t này ư c bi t n như là m t ngư i d n d t chương trình bi u di n hay các s ki n. Có r t nhi u hình th c MC: MC cho các chương trình gi i trí, talk show, game show trên truy n hình… T MC ngày nay cũng ã ư c s d ng r ng rãi và ph bi n hơn. Ch c n nhìn vào con s nh ng ng viên ăng ký thi tuy n MC cho các chương trình truy n hình, s lư ng nh ng h c viên ghi tên vào l p ào t o MC ng n h n t i các trung tâm ào t o cũng cho chúng ta th y s h p d n c a ngh m i này. Có th nói, MC là m t ngh “nói ra ti n” và d n i ti ng, tuy nhiên không ph i ai sinh ra cũng có th làm MC. Ngoài yêu c u v ch t gi ng, ngo i hình, ngư i làm ngh MC c n ph i tích lũy ư c kh i lư ng tri th c phong phú cũng như s v ng vàng trong chuyên môn. làm ư c i u này, các MC không có gì khác hơn là ph i h c và t h c. M và Châu Âu là nh ng nơi có l ch s phát tri n ngành truy n thông lâu i và có nh ng bư c phát tri n m nh m nh t. Chính vì l ó mà các chương trình ào t o MC ây ã xu t hi n t gi a th k XX. T i Tây Âu, h u h t các nư c u có trư ng hay h c vi n chuyên ào t o MC. Pháp có ARFA (Hi p h i ào t o MC), CFA (Trung tâm ào t o ngh d n chương trình); t i B có CBAI (Trung tâm ào t o a văn hóa chuyên ào t o ngh
  3. d n chương trình)… H u h t các cơ s ào t o này u hư ng t i m c tiêu giúp ngư i h c tăng kh năng làm vi c theo nhóm, phát tri n k năng cá nhân và nh hư ng ào t o cho nh ng ngư i làm vi c trong các lĩnh v c gi i trí, th thao, du l ch… H c viên ư c h c nhi u môn như l ch s , xã h i h c, chính tr h c, lý thuy t và th c hành giao ti p, ti p c n văn hóa, tâm lý h c, x lý mâu thu n, tính năng ng, kh năng vi t, kh năng di n t… Ngoài ra, t i các nư c Pháp, c và Hà Lan cũng luôn có nh ng chương trình h p tác ào t o MC v i ch t lư ng cao, cho phép h c viên có th th c t p t i nhi u nư c, làm vi c trong các môi trư ng khác nhau, thích nghi v i môi trư ng a văn hóa. T i châu Á, các chương trình ào t o MC chưa ư c th c hi n m t cách chuyên nghi p, ph n l n là mang tính t phát áp ng nhu c u xã h i, m t s cơ s ho t ng có uy tín u là nh ng chi nhánh c a các trư ng ào t o MC chuyên nghi p nt M . Các chương trình ào t o MC châu Âu thư ng ư c chia thành hai lo i: chuyên và không chuyên. Các khóa ào t o không chuyên c p ch ng ch , dành cho nh ng MC ho t ng theo th i v . Các khóa h c này thư ng ch kéo dài t 1 n 3 tháng, h c phí dao ng t 2.000 n 3.000 euro (kho ng 40 n 60 tri u ng Vi t Nam). Các khóa h c chuyên ngành
  4. thư ng kéo dài hai n ba năm v i m c tiêu phát tri n kh năng sáng t o và ào t o k năng d n chương trình trong môi trư ng ho t ng a văn hóa. Các chương trình ào t o chuyên nghi p ư c các b n tr yêu thích hơn vì có nhi u cơ h i làm vi c và m c lương h p d n hơn. Yêu c u iv ih c viên là ph i t 17 tu i tr lên. T i M , nơi có nhi u MC thành công nh t th gi i cũng có r t nhi u trư ng ào t o ngh này. Nh ng cơ s ào t o có uy tín như ITC (International Training in Communication) thành l p năm 1938; TI (Toastmaster International); SCI (Speaking Circles International) thành l p năm 1980 ho c NSA (National Speaker Association) - Ngoài ra, M còn có các khóa ào t o MC c a các trư ng ngh thu t n i ti ng t i t t c các bang. Nh ng trư ng này cung c p các khóa h c t vài tháng n hai năm tuỳ theo nhu c u c a ngư i c. ITC có nhi u khóa h c cơ ng, ng th i ITC cũng có m ng lư i chi nhánh tr i r ng kh p nơi trên th gi i ( châu Á là Thái Lan và Nh t B n) nên ho t ng khá thành công. Các khóa h c MC M cũng ư c chia theo c p : t sơ c p, trung c p n cao c p tuỳ theo s l a ch n c a h c viên. M c h c phí cũng khác nhau n u b n ăng ký h c t i M hay t i các chi nhánh trên các nư c khác ngoài M . i u này cũng r t thu n l i cho h c viên khi tham gia. i u quan
  5. tr ng trong các khóa h c MC c a M là h c viên ngoài vi c ư c trang b khá nhi u ki n th c ra, h còn có cơ h i th c hành nhi u. M c tiêu c th t ra cho h c viên sau khi t t nghi p là ph i m b o chương trình ư c v n hành uy n chuy n, úng gi và nh ng nhân v t quan tr ng hay m u ch t c a nh ng chương trình ph i ư c gi i thi u theo cách chuyên nghi p nh t. T i châu Á, các chương trình ào t o MC chưa ư c th c hi n m t cách chuyên nghi p, ph n l n là mang tính t phát áp ng nhu c u xã h i, m t s cơ s ho t ng có uy tín u là nh ng chi nhánh c a các trư ng ào t o MC chuyên nghi p n t M . Ví d như Trung Qu c, hi n có kho ng 300 trư ng có khóa ào t o phát thanh viên, d n chương trình. Tuy nhiên, chương trình ào t o trong các trư ng ch chú tr ng nv n ng âm, v v n phát âm làm sao cho tròn vành rõ ch . Trong khi ó, ngư i MC c n h i t r t nhi u k năng khác như k năng giao lưu v i khán gi , k năng di n t, k năng vi t… Cũng chính t yêu c u th c t ó mà ài truy n hình Trung ương Trung Qu c ã t ch c m t cu c thi h ng năm v i tiêu “So tài MC”. Chương trình này b t u t tháng 3 và k t thúc vào t t âm l ch. Các thí sinh o t gi i cao nh t u ư c m i làm vi c cho CCTV và ư c s p x p công vi c theo kh năng c a mình. Có th nói cu c thi v i quy
  6. mô l n trên toàn qu c như v y cũng là m t “khóa ào t o” th c t cho các b n tr yêu m n ngh MC t i Trung Qu c. T i Vi t Nam hi n nay, v n ào t o MC m i ch d ng l i c p a phương ho c do các cơ s t nhân t ch c. T i Hà N i, con s v các cơ s ào t o MC m i ch d ng l i con s ba: L p MC, Cung Văn hóa lao ng h u ngh Vi t – Xô; L p MC, Trung tâm văn hóa giáo d c t ng h p thanh thi u nhi, s 1 ph Nguy n Quý c; L p phát thanh viên và d n chương trình c a Xư ng phim Trư ng i h c Sân Kh u - i n nh Hà N i. T i Thành ph H Chí Minh, các l p ào t o MC nhi u hơn vào có s tham gia nhi t tình c a các t ch c như Nhà văn hóa Thanh Niên thành ph , Cung văn hóa Lao ng, Nhà văn hóa Ph n , Trung tâm văn hóa Qu n 1, Qu n 3… Tuy v y, giáo trình cho vi c ào t o MC l i không có m t tài li u chính th ng nào, ph n l n do các MC ng l p t biên so n t chính th c t b n thân ã tr i qua. Tài li u tham kh o cho ngh MC t i Vi t Nam cũng c c kỳ hi m (ngoài các cu n sách tham kh o c a h c gi Hoàng Xuân Vi t, Larry King…). Hy v ng trong tương lai không xa, Vi t Nam cũng có nh ng cơ s ư c ào t o v ngh d n chương trình, góp ph n không nh trong thành công c a ngành truy n thông Vi t Nam.
nguon tai.lieu . vn