Xem mẫu

  1. O C: ( TI T 8 ) TI T KI M TI N C A. ( Th c hành ) I-M c tiêu: - C ng c l i ki n th c cho hs bi t c n ph i ti t ki m vì ti n c a do s c lao ng v t v c a con ngư i m i có ư c. - Giáo d c hs ti t ki m ,gi gìn sách v , dùng , chơi…trong sinh ho t h ng ngày. -Bi t ng tình ng h nh ng hành vi ,vi c làm ti t ki m , không ng tình v i nh ng hành vi , vi c làm lãng phí ti n c a. II- dùng h c t p : -Phi u h c t p.
  2. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh *Ho t ng 1 : 1- Bài cũ: - 2 hs lên b ng tr l i câu h i . -Vì sao c n ph i ti t ki m ti n c a ? -Y/c hs lên nêu m t s vi c làm ti t ki m và m t s vi c làm th hi n s không ti t -Hs l ng nghe. ki m c a gia ình mình? -Nh n xét ,tuyên dương. -Hs m sgk. II- Bài m i: -Th o lu n nhóm ôi.và cho ý úng. -Gi i thi u : Hôm nay cô s ôn l i các + a, b , g , h , k là ti t ki m ti n c a. ki n th c ã h c bài Ti t ki m ti n c a + c , d, , e là lãng phí ti n c a. qua hình th c th c hành và x lí tình hu ng. -Hs m sgk. -Gv t ch c cho hs ho t ng theo nhóm -Hs th o lu n theo nhóm 6. ôi -Tu n không xé v và khuyên B ng
  3. bài t p 4: chơi trò chơi khác . -H i: + Trong các vi c trên vi c nào th -Tâm d em chơi các chơi ã có , hi n s ti t ki m? như th m i úng là bé ngoan. + Trong các vi c làm ó vi c nào th -H i Hà xem có t n d ng ư c hi n s không ti t ki m? không và khuyên Hà có th vi t ti p vào v ó s ti t ki m hơn. -Gv ch t l i và nh n xét . -Theo dõi , nh n xét . * Ho t ng 2: Em x lí th nào? -T ch c làm vi c theo nhóm 6 , th o lu n nêu ra x lí tình hu ng : + Tình hu ng 1: B ng r Tu n xé sách -Hs c ghi nh . v l y gi y g p chơi . Tu n s gi i quy t như th nào? +Tình hu ng 2: Em c a Tâm òi m mua chơi m i trong khi chơi chưa h t nh ng ã có. Tâm s nói gì v i em? + Tình hu ng 3: Cư ng th y Hà dùng v m i trong khi v ang dùng còn nhi u gi y tr ng . Cư ng s nói gì v i Hà? -Y/c các nhóm lên trình bày dư i hình
  4. th c d ng ti u ph m. -Các nhóm khác theo dõi ,nh n xét . -Gv k t lu n v cách ng x phù h p trong m i tình hu ng. +K t lu n chung: Y/c vài hs c to ph n ghi nh . *Ho t ng n i ti p: -Th c hành ti t ki m ti n c a , sách v , dùng , chơi, i n ,nư c …trong cu c s ng h ng ngày.
nguon tai.lieu . vn