Xem mẫu

  1. O C TI T KI M THÌ GI I-M c tiêu: -C ng c l i cho hs hi u sâu v ti t ki m thì gi qua các d ng bài t p như : tr c nghi m , gi i quy t tình hu ng ,tán thành hay không tán thành., s m vai th hi n ti t ki m thì gi . -Giáo d c hs bi t tôn tr ng và quí th i gian . Có ý th c làm vi c khoa h c h p lí. -M nh d n phê phán ,nh c nh nh ng b n cùng bi t ti t ki m thì gi . II- dùng h c t p: -Phi u h c t p . -B ng ph ghi s n bài t p. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -T i sao th i gi l i r t quí giá ? -2 hs lên tr l i câu h i. -Vì sao l i ph i bi t ti t ki m thì gi ? -Nh n xét , tuyên dương . -hs l ng nghe.
  2. 2- Bài m i: -Gi i thi u:Hôm nay cô cùng các em c ng -Hs ho t ng theo nhóm ôi. c l i các ki n th c ã h c bài ti t -Trình bày k t qu . ki m -L p nh n xét. thì gi qua các d ng th c hành. * Ho t ng1 :Tìm hi u vi c làm nào là ti t ki m th i gian ? -Hs th o lu n theo nhóm 6 . -GV t ch c cho hs làm vi c theo nhóm ôi. +Tình hu ng 1: Hoa làm th là úng vì ph i bi t s p x p công vi c -Y/c hs trình bày trao i trư c l p. h p lí., không công vi c n -GV k t lu n g n r i m i làm. ó cũng là ti t +Các vi c úng : a, c , d là ti t ki m ki m thì gi . thì gi . +Tình hu ng 2:Minh làm th là +Các vi c làm : b, , e không ph i là chưa úng , làm công vi c chưa ti t ki m thì gi . h p lí . Nam s khuyên Minh i h c vì lúc ó là gi h c bài .Có th * Ho t ng 2:Xem x lí th nào? xem ti vi và c báo vào lúc khác. -Th o lu n theo nhóm 6 bài t p 4 . Gv cho 2 tình hu ng hs th o lu n. Tình hu ng 1; M t hôm khi Hoa -2 nhóm s m vai th hi n 2 tình ang ng i v tranh làm báo tư ng hu ng -.Các nhóm khác nh n xét thì Mai r Hoa i chơi.Th y Hoa t nhóm nào s m vai hay nh t. ch i ,Mai b o: “C u lo xa quá , cu i tu n m i n p mà.” -Hs tr l i và gi i thích.
  3. Tình hu ng 2: n gi làm bài Nam r Minh h c nhóm . Minh b o Nam còn ph i xem ti vi và c báo ã. -Hs làm vi c theo nhóm.: L n lư t -Y/c các nhóm ch n 1 tình hu ng cho m i hs c th i gian bi u c a ánh giá xem trong tình hu ng ó mình , sau ó nhóm nh n xét xem b n nào sai , n u em là Hoa ( trong công vi c s p x p h p lí chưa., b n TH1) và Nam (trong TH2) em x lí có th c hi n úng th i gian bi u th nào? không , có ti t ki m th i gian -Y/c nhóm s m vai th hi n cách gi i không ? quy t. -1 ,2 hs c th i gian bi u -GV h i: V y em h c t p ai trong hai trư ng h p trên ? T i sao? *Ho t ng 3:Em có bi t ti t ki m -Hs trình bày , gi i thi u ….và nêu thì gi không? ý nghĩa c a tranh v , ca dao ,t c -Gv t ch c cho hs làm vi c cá nhân ng . .- -các nhóm khác theo dõi nh n xét -Y/c m i hs vi t ra m t th i gian ,b sung. bi u c a mình vào gi y. -Gs cho hs làm vi c theo nhóm 4. -Y/c 1 , 2 hs c th i gian bi u. -GV nh n xét , tuyên dương.
  4. * Ho t ng 4:Trình bày , gi i thi u các tranh v , các tư li u ã sưu t m. -Ho t ng nhóm6. -Y/c hs trình bày , gi i thi u tranh v ,ca dao , t c ng ho c các tư li u v ch ti t ki m thì gi . GV nh n xét , tuyên dương. -GV k t lu n chung: -Th i gi là th quí nh t , c n ph i s d ng ti t ki m . -Ti t ki m th i gi là bi t s d ng th i gi vào các vi c có ích m t cách h p lí , có hi u qu . +Ho t ng n i ti p: Th c hi n ti t ki m th i gi trong sinh ho t h ng ngày.