Xem mẫu

  1. O C HI U TH O V I ÔNG BÀ ,CHA M ( TI T 13 ) ( Th c hành - ti t 2 ) I- M c tiêu: -C ng c ki n th c ã h c ti t 1 v n d ng vào th c t như xác nh vi c làm úng hay sai, bi t k chuy n v t m gương hi u th o, bi t s m vai x lí tình hu ng. -Giáod c hs c n ph i hi u th o v i ông bà ,cha m b ng cách quan tâm giúp ông bà nh ng vi c v a s c. II- ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Hư ng d n hs th c hành qua nhi u d ng bài t p. * Ho t ng 1: ánh giá vi c làm úng -Hs th o lu n theo nhóm ôi. hay sai. -Nhóm quan sát tranh và t tên cho Câu 2: Y/c hs làm vi c theo nhóm ôi. tranh , nh n xét vi c làm ó úng hay +Y/c hs quan sát tranh v trong sgk sai và gi i thích vì sao? ,th o lu n t tên cho tranh và nh n +Tranh 1 : C u bé chưa ngoan. xét vi c làm ó. Vì hành ng c a c u bé chưa úng , +Y/c hs tr l i các câu h i , nhóm khác chưa tôn tr ng và chưa quan tâm n theo dõi nh n xét. b m , ông bà khi ông và b ang xem th i s c u bé l i òi xem kênh khác
  2. theo ý mình. + Tranh 2: Là m t t m gương t t. -GV nh n xét, ánh giá. Vì cô bé r t ngoan , bi t chăm sóc bà khi bà m , bi t ng viên bà . H i: -L p nh n xét ,b sung. +Em hi u th nào là hi u th o v i ông bà ,cha m ? -Hs tr l i. +N u con cháu không hi u th o v i ông +Hi u th o v i ông bà cha m là luôn bà ,cha m thì chuy n gì s x y ra? quan tâm chăm sóc giúp ông bà ,cha m . -Gv ch t l i.và chuy n sang ho t ng 2. +N u con cháu không hi u th o , ông bà ,cha m r t bu n phi n , gia ình * Ho t ng 2: óng vai . kgoong h nh phúc. Bài t p 3:Y/c hs xem tranh sgk.1 phút. -Gv chia nhóm và giao nhi m v cho -Các nhóm l ng nghe và nh n nhi m nhóm, nhóm 1, 3 , 5 óng vai theo tình v . hu ng 1 và nhóm 2, 4 , 6 th o lu n óng vai theo tình hu ng 2. -Các nhóm th o lu n , óng vai. -Th o lu n , phân vai trong nhóm. -Các nhóm lên di n vai , các nhóm khác -Nhóm lên s m vai trư c l p , các theo dõi và nh n xét nhóm nào s m vai nhóm khác theo dõi nh n xét . hay nh t. -Gv k t lu n : Con cháu c n ph i hi u th o, quan tâm, chăm sóc ông bà ,cha -1 -3 hs làm phóng viên .(l n lư t lên m , nh t là khi ông bà già y u , m t gi i thi u và h i giao lưu. au.
  3. Bài t p 4:Làm phóng viên. -Gv hư ng d n hs s m vai phóng viên : -L p l ng nghe và nh n xét ai làm Chào , gi i thiêu nhà baó nào ? giao phóng viên hay nh t. lưu b ng -Nhóm th o lu n , ghi ra phi u và dán lên b ng. nh ng câu h i v n i dung :Giúp ông bà + Áo m cơm cha . , cha m , hoàn c nh gia ình….. + Ơn cha n ng l m cha ơi. +Vi c ã làm : Nghĩa m b ng tr i chín tháng cưu +Vi c s làm : mang. * Ho t ng 3:Sưu t m thơ, t c ng ,ca + Li u mà th m kính cha. dao ho c k chuy n v lòng hi u th o. ng ti ng n ng nh ngư i ta chê Bài t p 4, 5: ho t ng theo nhóm 6 . cư i. -Y/c nhóm k cho nhau nghe t m gương + Cha sinh m dư ng. hi u th o ho c ca dao , t c ng mà em c cù lao l y lư ng nào ong. bi t. Th cha m h t lòng. -Nhóm vi t ra nh ng y/c trên vào phi u y là ch hi u d y trong luân thư ng. h c t p dán lên b ng . - i di n nhóm lên trình bày. -L p nh n xét. - i di n nhóm lên trình bày , nhóm khác l ng nghe , nh n xét. -Hs l ng nghe. -GV nh n xét , ánh giá.
  4. GV k t lu n : Ông bà ,cha m ã có công lao sinh thành , nuôi d y chúng ta nên ngư i .Con cháu có b n ph n hi u th o v i ông bà cha m . 3-Ho t ng n i ti p : -Th c hi n úng nh ng i u các em v ah c bày t lòng hi u th o iv i ông bà, cha m . - Nh n xét ti t h c.
nguon tai.lieu . vn