Xem mẫu

  1. O C BÀI TRUNG TH C TRONG H C T P ( ti t 2 ) L p4 I- M c tiêu: - C ng c l i cho hs bi t c n ph i bi t trung th c trong h c t p là thành th t không nói i, gian l n bài làm, bài thi ki m tra. -V n d ng nh ng ki n th c ã h c ti t 1 mà th c hi n nh ng hành vi trung th c và bi t âu là hành vi gi d i trong h c t p. -Giáo d c hs ng tình v i nh ng hành vi trung th c, phê phán nh ng hành vi gi d i. II- dùng h c t p: -Phi u h c t p. -Các câu h i x lí tình hu ng. III-Ho t ng d y và h c:
  2. Thòi gian Giáo viên H c sinh 5 phút 1-Bài cũ: -Gv t ch c cho hs làm vi c theo Hs làm vi c theo nhóm. nhóm. +Y/c hs trong nhóm l n lư t nêu tên 3 hành ng trung th c, 3 hành ng -Hs nh n phi u h c t p. không trung th c ( ã tìm hi nhà ) và li t kê trong cách sau:. +K tên các ho t ng vào b ng sau: -Gv phát phi u h c t pcho nhóm Trung th c Không trung th c +Y/c các nhóm dán k t qu lên 11 phút b ng. Cácnhóm dán k t qu . -Y/c i di n các nhóm lên trình bày. -Các nhóm nh n xét và b sung cho b n. _Y/c l p nh n xét b sung. -Hs tr l i. +Gv k t lu n,ghi i m cho t ng nhóm. Hs l ng nghe, nh c l i. +Gv ch t: Trong h c t p ,chúng ta c n ph i trung th c, th t thà ti n -Nhóm c bài t p 3. b và m i ngư i yêu quý. 2-Th c hành: -Các nhóm th o lu n :Tìm cách x lí *Ho t ng 1:Th c hành x lí cho m i tình hu ng và gi i thích vì sao
  3. 6 phút tình hu ng: (bài t p 3) l i gi i quy t theo cách ó. -Gv t ch c cho hs th c hành theo - i di n 3 nhóm tr l i. nhóm 6. Ch ng h n: + ưa 3 tình hu ng (bài t p 3 sgk ) * Tình hu ng 1: Em s ch p nh n b lên b ng. i m kém nhưng l n sau em s h c bài +Y/c các nhóm th o lu n theo cách t t hơn.Em s không chép bài c a b n. x lí m i tình hu ng và gi i thích vì *Tình hu ng 2 :Em s báo l i cho cô sao ch n cách gi i quy t ó. giáo i m c a em cô ghi l i. 11 phút i di n 3 nhóm lên tr l i tình *Tình hu ng 3 :Em s ng viên b n c hu ng. g ng làm bài và nh c b n trong gi em không ư c phép cho b n chép bài. -Các nhóm khác nh n xét và b sung. -Hs tr l i. 2 phút -1 Hs c bài t p 4. -Y/c các b n khác nhóm nh n xét b -Hs suy nghĩ và tr l i câu h i. sung. -3- 6 hs k t m gương trung th c. +H i: Cách x lí c u nhóm… th +L p nh n xét ,tuyên dương. hi n s trung th c hay chưa? -3 – 6 hs tr l i câu h i th 2. -Nh n xét ,khen ng i các nhóm. -3- 6 hs tr l i câu h i th 3. Ho t ng 2:T m gương trung Hs l ng nghe. th c. -Gv cho hs ho t ng cá nhân.(bài t p4) -Hs th o lu n nhóm,giao vai th c hi n
  4. +H i: ti u ph m -Hãy k 1 t m gương trung th c mà em bi t? -Em nghĩ gì v m u chuy n t m - Các nhóm l n lư t lên th c hi n ti u gương ó? ph m. -Th nào là trung th c trong h c -Các nhóm khác theo dõi và nh n xét. t p? -Hs tr l i. -Vì sao ph i trung th c trong h c t p? - hs l ng nghe. +Gv k t lu n: -3 -5 hs c ghi nh Xung quanh chúng ta có nhi u t m gương v trung th c trong h c t p.Chúng ta c n h c t p các b n ó.(Gv nêu c th vài h c sinh trong l p th hi n s trung th c cho c l p bi t ) *Ho t ng 3: Trình bày ti u ph m.(bài t p 5 - Y/c hs trong t ng nhóm óng vai xây d ng 1 ti u ph m v ch “ trung th c trong h c t p “ -G i 3 nhóm lên th c hi n ti u ph m. -Y/c l p theo dõi và nh n xét -Gv nh n xét và h i tiép: +Em có suy nghĩ gì v ti u ph m
  5. v a xem? +N u em vào tình hu ng ó, em có hành ng như v y không? Vì sao?. -Gv nh n xét chung và tuyên dương. 3-C ng c và d n dò: Hs c l i ph n ghi nh . -Gv giáo d c tư tư ng và liên h th c t trong h c t p…. -D n dò v nhà h c thu c baì và nh ng h nh ng hành vi trung th c ,phê phán nh ng hành vi thi u trung th c trong h c t p.
nguon tai.lieu . vn