Xem mẫu

  1. Phụ lục II-1 DA N H S Á C H T H À N H V I Ê N C Ô N G T Y T R Á C H N H I Ệ M H Ữ U H Ạ N C Ó H A I T H À N H V I Ê N T R Ở L Ê N Số, ngày, Vốn góp cơ quan Nơi đăng ký cấp CMND hộ khẩu hoặc hộ Chỗ ở Thời Chữ ký Ngày, Phầ Sở Loại tài thường trú chiếu đối hiện điểm của tháng, hữu sản, số n đối với cá Giới Quốc TT Tên Dân với cá tại đối góp vốn năm thành vốn vốn lượng, giá nhân hoặc địa tịch tộc thành tính nhân, hoặc sinh đối với viên trị tài sản góp (%) chỉ trụ sở viên Giấy chứng với thành góp vốn chính đối với nhận thành viên là tổ chức ĐKKD đối viên là cá nhân với doanh cá nhân nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . . . . . . . . . , n g ày . . . . . . . . . t h á n g . . . . . . . . . n ă m . . . . . . . . Đ ạ i d i ệ n t h e o p h áp l u ậ t c ủ a c ôn g t y ( Ký v à g h i r õ h ọ t ê n) Ghi chú: Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên
nguon tai.lieu . vn