Xem mẫu

  1. Phụ lục VII-4 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN....... PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH/ KINH TẾ - KẾ HOẠCH DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ KINH DOANH tháng........năm.......... I- HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI Chủ hộ kinh doanh Tên Hộ kinh Số Vốn Địa chỉ STT Mã Ghi chú Họ và Số Cơ quan Ngày trụ sở doanh GCN đăng ký ngành cấp, tên tháng CMND/ nghề chính Chứng năm ngày ĐKKD ĐKKD thực cá cấp sinh nhân 1 2 3 ... II- HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Chủ hộ kinh doanh Tên Hộ kinh Số Vốn Địa chỉ STT Mã Ghi chú Họ và Số Cơ quan Ngày trụ sở doanh GCN đăng ký ngành cấp, tên tháng CMND/ nghề chính Chứng năm ngày ĐKKD ĐKKD thực cá cấp sinh
  2. nhân 1 2 3 ... I I I - H Ộ K I NH DO A N H T Ạ M N G Ừ N G H O Ạ T Đ Ộ N G Chủ hộ kinh doanh Tên Hộ kinh Số Vốn Địa chỉ Thời STT Mã Họ và Số Cơ quan Ngày trụ sở doanh GCN đăng ký ngành gian, lý cấp, tên tháng CMND/ nghề do tạm chính Chứng năm ngày ĐKKD ngừng ĐKKD thực cá cấp sinh hoạt nhân động 1 2 3 ... I V- H Ộ KI N H D O AN H B Ị TH U H Ồ I G I Ấ Y C H Ứ N G N H Ậ N Đ Ă N G K Ý K I N H D O AN H Chủ hộ kinh doanh Tên Hộ kinh Số Vốn Địa chỉ Lý do bị STT Mã Họ và Số Cơ quan Ngày trụ sở thu hồi doanh GCN đăng ký ngành cấp, tên tháng CMND/ nghề Giấy chính Chứng năm ngày ĐKKD ĐKKD CNĐKKD thực cá cấp sinh nhân
  3. 1 2 3 ... ....., ngày..... tháng...... năm200.... TRƯỞNG PHÒNG (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Nơi nhận: - Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố.... - Chi cục Thuế quận/huyện.... - Chi cục Thống kê quận/huyện..... - Chi cục Thống kê tỉnh/thành phố - UBND phường/xã/thị trấn....
nguon tai.lieu . vn