Xem mẫu

 1. DANH LUÏC THÖÏC VAÄT VÖÔØN QUOÁC GIA CAÙT TIEÂN THE LIST OF FLORA OF CAT TIEN NATIONAL PARK STT TEÂN VIEÄT NAM TEÂN KHOA HOÏC Ds Cd Maõ soá 1 2 3 4 5 6 I. NGAØNH THAÏCH TUØNG LYCOPODIOPHYTA 1. HOÏ THAÏCH TUØNG LYCOPODIACEAE 1 Thaïch tuøng soùng Huperzia carinata (Poir.) Trevis K C-T 4 2 Thaïch tuøng vaûy Huperzia squarrosa (Forst.) Trevis K T 12 3 Thaïch tuøng xoan ngöôïc Huperzia obvalifolia (Bon.) K C-T 8 4 Raâu caây Huperzia phlegmaria (L.) Roth K C-T 9 5 Thaïch tuøng nghieân Lycopodiella cernua ( L.) Franco & Vasc K T 16 6 Thaïch tuøng Lycopodiella sp. K T 2. HOÏ QUYEÅN BAÙ SELAGINELLACEAE 7 Quyeån baù yeáu Selaginella delicatula (Desv) Alst. K T 41 8 Hoa ñaù Selaginella rolandi - principis Alston. K T 27 9 Quyeån baù Willdenov Selaginella Willdenowii (Desv.) Baker. K T 33 10 Quyeån baù vaøng Selaginella chrysorrhizos Spring K 39 11 Quyeån baù vi dieäp Selaginella minutifolia Spring K 49 II. NGAØNH DÖÔNG XÆ POLYPODIOPHYTA 3. HOÏ NGUYEÄT XÆ ADIATACEAE 12 Toùc thaàn ñuoâi Adiantum caudatum L. K T 143 13 Raùng löôõi beo daøi Antrophyum coriaceum (D.Don) Wall. K 147 14 Thaàn moâ Belanger Cheilanthes belangeri (Bory) C. Chr.. K 114 15 Raùng hoan xæ Hemionotis arifiolia (Burmf.) Moore. K 126 16 Raùng chaân xæ hình göôm Pteris ensiformis (Burmf.) K 171 17 Daây choaïi Stenochlena palustris (Burmf.) Bedd. K 187 18 Raùng ñaïi döïc Taenitis blechnoides (Willd.) Ws.. K 128 19 Raùng toâ taàn ñaïi Vitari ensiformis Ws. K 153 20 Raùng toâ taàn daøi Vitari elongata Ws. K 152 4. HOÏ HIEÀN DÖÏC ANGIOPTERIDACEAE 21 Raùng hieàn döïc Angiopteris repandulade Vriese. K 82 5. HOÏ CAN XÆ ASPLENIACEAE 22 Raùng oå phuïng Asplenium nidus L. K 456 23 Can xæ Wight Asplenium wightii Eatoni Hook.. K 470 24 Raùng döông xæ chaân coù loâng Asplenium crinicaule Hance. K 25 Raùng huøng döïc chaân ñen Athyrium nigripes (Bl.) Moore. K 504 26 Raùng song quaàn mòt Diplazium opacum (D.Don.) Copel.. K 538 27 Raùng song quaàn choùt Diplazium sp K 6. HOÏ RAÙNG DÖØA BLECHNACEAE 28 Raùng döøa ñoâng Blechnum orientale L.. K 696 7. HOÏ RAÙNG TIEÂN TOÏA CYATHEACEAE 29 Tieân toïa roäng Cyathea latebrosa (Hook.) Copel.. K C 364 30 Raùng tieân toïa baàn Cyathea contaminans (Hook.) Copel.. K 358 8. HOÏ ÑAØ HOA DAVALLIACEAE 31 Raùng thoå xæ dò ñieäp Humata heterophylla (Sm.) Desv.. K 660 32 Raùng tröïc xæ laù chuoái Oleandra musifolia (Bl.) Presl. K 679 9. HOÏ LIEÂN SÔN DENNSTAEDTIACEAE 33 Raùng lieân sôn troøn Lindsaea orbiculata (Lamk.)Mett.ex.kuhn K 390 34 Raùng lieân sôn Java Lindsaea javanensis Bl.. K 396 10. HOÏ MOÄC XÆ DRYOPTERIDACEAE 35 Raùng long moâ Cyclopeltis crenata (fee) C.Chr K 587 36 Raùng moäc xæ thanh Dryopteris polita Rosenst K 617
 2. 37 Raùng yeáåm döïc thay ñoåi Tectaria variabilis Tard & Ching K ` 581 38 Raùng yeáåm döïc haït nhoû Tectaria stenosemioides C.Chr. &Tard K 575 11. HOÏ RAÙNG TAÂY SÔN GLEICHENIACEAE 39 Raùng taây sôn ngang Dicranopteris linearis (Burm.) Underw.. K T 227 40 Raùng taây sôn ñoaïn Gkichenia truncata (Willd.) Spr.. K 222 41 Raùng taây sôn laù nhoû Gkichenia microphylla R.Br.. K 221 12. HOÏ RAÙNG MAÏC ÑIEÄP HYMENOPHYLLACEAE 42 Raùng maïc ñieäp Pollane Hymenophyllum poilanei Tard. & C.Chr.. K 192 43 Raùng daâu maïc Java Cephalomanes javanicum (Bl.) Van den Bosch K 215 13. HOÏ RAU DEÄU MARSILEACEAE 44 Rau deäu nhoû Marsilea minuta L. K 703 14. HOÏ RAÙNG XAØ THIEÄT OPHIOGLOSSACEAE 45 Raùng truøng gleù (Saâm ñaát) Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. K R 66 15. HOÏ GAÏT NAI PAKERIACEAE 46 Rau caâu trôøi Ceratopreris siliquosa (L.) Copel. K T 16. HOÏ RAÙNG ÑA TUÙC POLYPODIACEAE 47 Raùng long cöôùc Aglaomorpha coronans (Mett.) Copel. K 240 48 Raùng ñuoâi phuïng laù soài Drynaria quercifolia (L.) j.Smith K C-T 238 49 OÂ roàng Platycerium grande A. Cunn,ex j.Sm. K C-T 244 50 Raùng hoaø maïc heùo Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching K 257 17. HOÏ BEØO TAI CHUOÄT SALVINIACEAE 51 Beøo ong (Beøo tai chuoät) Salvini cucultta Roxb. K 705 18. HOÏ BOØNG BONG SCHIZEACEAE 52 Boøng bong nhaät Lygodium japonicum ( Thunb.) Sw K 107 53 Boøng bong gieù nhoû Lygodium microstahyum Desv.. K 108 54 Boøng bong laù lieãu Lygodium microstahyum Desv.. K 104 55 Boøng bong dòu Lygodium flexuosum (L.) Sw.. K 106 56 Boøng bong leo Lygodium scandens (L.) Sw.. K 109 19. HOÏ CAÙT TU THYRSOPTERIDACEAE 57 Caàu tích ( Loâng cu li) Cibotium barometz (L.) j.E.Sm. K T 366 20. HOÏ THÖ DÖÏC THLYPTERIACEAE 58 Raùng chu quaàn philuaättaân Cyclosorus philipinarum (Fee). Copel.. K 415 59 Raùng chu moâ coù phuø Cyclosorus gongylods (Schkur) Limk. K 411 60 Raùng tieàn thaän traàn Pronephrium nudatum (Roxb.) Holtt.. K 433 61 Raùng thö döïc 3 laù Thelypteris triphylla (Sw.) Iwats.. K 421 III. NGAØNH TUEÁ CYCADOPHYTA 21. HOÏ TUEÁ CYCADACEAE 62 Thieân tueá (Tueá laù quyeát) Cycas rumphii Miq.. K C-T 710 63 Thieân tueá laù cheû Cycas micholitzii. K C-T 708 IV. NGAØNH DAÂY GAÉM GNETOPHYTA 22. HOÏ GAÉM GNETACEAE 64 Gaém chuøn to Gnetum macrostachyum Hook.f. D T 724 65 Beùt ( laù nhíp) Gnetum gnemon L.var.griffithii Margf.. D T-R 717 66 Gaém (Beùt) Gnetum gnemon L.var.domesticum (Rumph.) Marg D T-R 716 67 Gaém cong Gnetum latifolium Da. Funiculare (BL.) Margf.. D T 723 68 Soùt Gnetum leptostachyum Bl. Var. elongatum Margf.. D T 722 69 Gaém nuùi Gnetummontanum Margf.. D T 725 V. NGAØNH HAÏT KÍN MAGNOLIOPHYTA LÔÙP HAI LAÙ MAÀM MAGNOLIOPSIDA 23. HOÏ OÂ ROÂ ACANTHACEAE 70 Luaân roâ ñoû Cyclacanthus coccineus Moor. T 7248 71 Song döc ( Noå boø) Dipteracanthus repens (L.) Hassk.. C C 7175 72 Thaäp nhuïy gaân Staurogyne vicina R.Ben.. C 7106
 3. 73 Xuaân hoa Pseuderanthemum palatifirum Radlk. Download» http://Agriviet.Com T 7235 74 Caùt daèng thôm Thunbergia fragrans Roxb.. D 7113 75 Caùt daèng hoa to Thunbergia grandiflora ( Rottl.) Roxb.. D 7117 24. HOÏ TÍCH TUÏ ACERACEAE 76 Tích tuï hoa ñoû Acer erythranthum Gagn. G 4833 77 Tieân tuï laù queá Acer laurinum Hassk.. g 4831 78 Tích tuï troøn daøi Acer oblongum Wall.ex.DC.. G 4836 25. HOÏ QUAÊNG ALANGIACEAE 79 Quaêng Trung quoác Alangium chinense (Lour.) Rehd.. g 4010 80 Thoâi ba ( Thoâi chanh) Alangium kurzii Craib. g T 4011 81 Quaêng loâng (Thoâi ba) Alangium salvifolium (L.f.) Wang in Engl.. g T 4013 26.HOÏ RAU DEÀN AMARANTHACEAE 82 Coû xöôùc Achyranthes aspera L. C T 2595 83 Deàn gai Amaranthus spinosus L. C R-T 2589 84 Deàn canh Amaranthus tricolor L. C R-T 2590 85 Deàn xanh ( Deàn côm) Amaranthus viridis L. C R-T 2592 86 Dieäc boø Aternanthera paronychioides A. St Hilaire. C T 2606 87 Dieäc khoâng cuoáng Aternanthera sessilis (L.) A. DC.. C 2607 88 Maøo gaø traéng Celosia argentea L.. C T 2583 89 Cöôùc daøi ( Ñôn ñoû ngoïn) Cyathula prostrata (L.) Bl.. C 2593 90 Cuùc baùch nhaät Gomphrena globosa L.. C C 2608 91 Noå ngaøy ñaát Gomphrena celosioides Mart.. C T 2609 27. HOÏ ÑAØO LOÄN HOÄT ANACARDIACEAE 92 Ñaøo loän hoät Anacardium occidentale L.. g T 4922 93 Daâu da xoan Allospondias lakonensis (Pierre) Stapf.. G Q 4937 94 Xoaøi giaû (Chaây lôn) Buchanania arborescens (BL) Bl.. G C 4903 95 Caây saùng (Maø caù) Buchanania lucida Bl.. g 4906 96 Xuyeân coùc Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt,& Hill G Q 4938 97 Long coùc (Saáu) Dracuntomelon duperreanum Pierre.. G Q-T 4940 98 Sôn tieân ( Sôn huyeát) Melanorrhoea laccifera Pierre.. G T 4934 99 Sôn ñaøo Melanorrhoea usitata Wall.. g T 4933 100 Xoaøi nuït Mangifera cochinchinensis Engl.. G T 4911 101 Xoaøi (Queùo) Mangifera reba Pierre.. G Q-T 4919 102 Xoaøi laù nhoû (xoaøi röøng ) Mangifera minutifolia Evr.. G Q-T 4918 103 Xoaøi Ñoàng nai Mangifera ñongnaiensis Pierre.. G Q-T 4913 104 Muoái (Daõ sôn) Rhus javanica L. var Roxburghii (DC.) Redh. g T 4957 105 Coùc röøng Spondias pinnata (Koenigfl & Lf.) Kurz. g Q-T 4936 106 Söng coù ñuoâi Semecapus caudata Pierre.. g 4947 107 Söng Nam boä Semecapus cochinchinnensis Engl.. g T 4948 108 Söng SP Semecapus sp . 109 Xuaân toân Maigay Swintoma maigayi G 4924 110 Xuaân toân Swintoma griffithii Kurz. G 4923 28. HOÏ BAÁT ÑAÚNG DIEÄP ANISOPHYLLACEAE 111 Baát ñaúng dieäp Anisophyllea penninervata j.E.Vid.. G 2749 29. HOÏ TRUNG QUAÂN ANCISTROCLADACEAE 112 Trung quaân lôïp nhaø Ancistroclandus tectorius (Lour.) Merr.. D 1535 113 Trung quaân nam Ancistroclandus cochinchinnensis Gagn.. D 1534 30. HOÏ NA ANNONACEAE 114 Thaáu lónh (An phong) Alphonsea gaudichaudiana Fin (Baill.). & Gagn. g 939 115 Thaáu ló nh nhieàu traùi Alphonsea philastreana (Pierre) Fin. & Gagn. g 940 116 Voâ danh hoa Anomianthusdulcis (Dun) Sinclair D 822 117 Ñaàu ngoång Anaxagorea luzonensis A Gray. T 900 118 Maõng caàu ta Annona squamosa L.. T Q 814
 4. 119 Coâng chuùa trung gian Artabotrys intermedius Hassk.. Download» http://Agriviet.Com 847 D T 120 Coâng chuùa laù roäng Cacanga latifolia ( Hook.f.& Thoms) Fin & Gagn. G T 891 121 Huyeät huøng Wray Cyathostemma wrayi King. D 823 122 Baùt daøi nhö chæ Cyathocalys filiformis Art. g 895 123 Mao quûa coù ngaán Dasymaschlon lomeniaceum Fin. & Gagn.. T T 860 124 Mao quûa daøi to Dasymaschlon macrocalyx Fin. & Gagn.. T T 861 125 Gieû Trung Quoác Desmos chinensis Luor. D T 851 126 Daây moâ gieû ( Gieû Nam boä) Desmos cochinchinensis Luor. D 852 127 Giaùc ñeá Ñoàng nai Goniothalamus dongnaiensis Fin. & Gagn.. T 945 128 Giaùc ñeá Tamir Goniothalamus tamirensis Pierre ex Fin. & Gagn. T 950 129 Mao daøi Thoren Mitrephora thorelli Pierre. g 955 130 Mao daøi Bousigon Mitrephora thorelli varbousigonniana (Pierre.) Fin g 956 131 Côm nguoäi Mitrella mesnyi (Pierre) g 920 132 Caùch thö Poilanne Fissitigma poilenei (Ast.) Tsian & Li. D T 910 133 Caùch thö da huøng Fissitigma polyanthoides (A.D.C) Phamhoang n.c.. D T 911 134 Daây na ( Caùch thö coù loâng ) Fissitigma villosum (Ast) Merr.. D T 915 135 Nhoï laù nhoû (Traùi troøn) Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. & Hook. g T 862 136 Quaàn ñaàu Hanneo Polyalthia hancei (Pierre) Fin. & Gagn.. g 868 137 Quaàn ñaàu Harmand Polyalthia harmandii (Pierre) Fin. & Gagn.. g 869 138 Nhoï hoa nhoû ( Maõ trinh) Polyalthia jucunda (Pierre) Fin. & Gagn.. g 872 139 Quaàn ñaàu lau Polyalthia lauii Merr. g 874 140 Huyeàn dieäp ( Hoaøng nam) Polyalthia longifolia var. Pendula g C 141 Quaàn ñaàu soâng lu Polyalthia luensis (Pierre) Fin. & Gagn.. g 877 142 Nhoïc Thorel Polyalthia therelli (Pierre) Fin. & Gagn.. g 888 143 Nhoïc (Quaàn ñaàu xanh) Polyalthia viridis Craib.. G 889 144 Duû deû Rauwenhoffia siamensis Scheff. g T 825 145 Saêng maây Sageraca elliptica (A.D.C) Hook. & Thoms.. g 818 146 Boà quûa laù to Uvaria cordata (Dun.) Wall . Ex Alston. g 828 147 Boà quûa cong queo Uvaria flexuosa Ast. D T 832 148 Chuoái con troàng Uvaria grandiflora Roxb.. D T 831 149 Boà quûa Hamilton Uvaria hamiltonii Hook.f & Thoms.. D 833 150 Geàn ñoû Xylopia vielana Pierre ex Fin & Gagn.. g T 899 151 Gieán traéng ( Gieán) Xylopia pierrei Hance. g T 897 31.HOÏ HOA TAÙN APIACEAE 152 Rau maù Centella asiatica (L. ) Urb. D T 5322 32. HOÏ TRUÙC ÑAØO APOCYNACEAE 153 Hoa söõa (Moø cua) Alstonia scholaris (L.) R. Br.. G T 6118 154 Söõa laù nhoû (Môùp) Alstonia spathulata L.. G T 6119 155 Cheø long Aganosma acuminata (Roxb.) G. Don.. g 6204 156 Boâng döøa hoa ñoû Catharanthus roseus (L.) G. Don.. C T 6121 157 Boâng döøa hoa traéng Catharanthus roseus var alba Hort. C T 6321 158 Möùc traâu ( Hoà tieân to) Holarrhena pubescens (Buch.Ham.) Wall.. g T 6123 159 Beân bai Hunteria zeynanica (Retz.) Gardn. & Thw g T 6113 160 Thaàn linh laù queá Kibatalia laurifolia (Ridl.) Woods.. G T 6118 161 Coáp laù hoa thon Kopsia lancibracteolata Merr.. T 6156 162 Truùc ñaøo Neruum oleander L.. T C-T 6171 163 Tuyeát nha Odontadenia macrantha (Roen. & Sch.) Markgr.. D C 6244 164 Ñaïi laù taø Plumeria obtusa L.. g C 6127 165 Daây cao su Pottsia grandiflora Markgr.. D T 6172 166 Laøi traâu ( Nuùi tu) Tabernacmontana luensis Pierre. Ex Pit.. T T 6167 167 Laøi traâu tuï taùn Tabernacmontana corymbosa Roxb. Ex Wall.. T T 6164 168 Laøi traâu Tabernacmontana pandacaqui Poiret.. T T 6168 169 Guoài Willughberia cochinchinensis Pierre. D Q 6093
 5. 170 Môùp laù deïp Winchia calophylla ADC. Download» http://Agriviet.Com G 6120 171 Loøng möùc Trung boä Wrightia annamensis Eb.& Dub.. T T 6188 172 Loøng möùc ngôø Wrightia dubia (Sims) Spreng. T T 6189 173 Thöøng möùc loâng Wrightia pubescens R. Br. Subsp. Lnata. (Bl.) Ugin g 6193 174 Mai chaán thuûy Wrightia religiosa ( Teisim . & Binn.) Hook.f.. T C 6187 33. HOÏ NHÖÏC RUOÀI ( BUI) AQUIFOLIACEAE 175 Buøi Trung boä Lex annamensis Tard.. T T 4188 176 Buøi Coân sôn Lex condorensis Pierre. g T 4189 177 Buøi ( Nhöïa ruoài) coø raêng Lex crenata Thunb.. g G 4195 178 Buøi tuø taùn Lex cymosa thorel Holly. g T 4197 179 Buøi goø daâm Lex godajam Colebr.. G T 4101 180 Buøi traùi to Lex macrocarpa Oliv.. T T 4207 181 Bui Wallich Lex wallichii Hook.f.. g T 4223 34. HOÏ NGUÕ GIA BÌ ARALIACEAE 182 Ñinh laêng gai Aralia armata Seem. T T 5465 183 Chaân chim baàu duïc Schefjlera eliptica (Bl) Harms. D T 5378 184 Chaân chim Leroy Schefjlera leroyiana Shang. g T 5382 185 Chaân chim hoa traéng Schefjlera leucantha R.Vig.. D T 5393 186 Chaân chim taùm laù Schefjlera octophylla (Lour.) Harms. g T 5403 35. HOÏ THIEÂN LYÙ ASCLEPIADACEAE 187 Kieàn Campestigna purpurca Pierre.ex Cost D 6313 188 Song lyù tieàn (Moäc tieàn nhoû) Dischidia mummularia R. Br .. D T 6346 189 Song lyù loâng phuùn Dischidia hirsuta (Bl) Dene.. Ps 6314 190 Moäc tieàn (Song ly Bengal) Dischidia pseudobengalensis Cost.. Ps 6347 191 Song ly to ( Moäc tieàn vaûy oác ) Dischidia major (Vahl) Merr.. Ps 6345 192 Moäc tieàn to Dischidia imbricata (Bl) Dene.. Ps T 6343 193 Hoà da laù troøn daøi nhoïn Hoya oblongacutifolia Cost.. Ps T 6333 194 Hoà da laù to ( Löôõi traâu) Hoya macrophylla Bl.. Ps T 6328 195 Hoà da xoan ngöôïc Hoya obovata Done. In DC..var.obovata Ps T 6334 196 Hoà da thòt Hoya carnosa R. Br.. Ps 6323 197 Haø thuû oâ traéng Streptotadium griffithii Hook.F.. D T 6248 198 Veä tuyeàn Telectadium dongnaiensis Pierre.ex Cost T T 6252 199 Veä tuyeàn ngoït Telectadium edule Baill. T T 6253 36. HOÏ CUÙC ASTERACEAE 200 Coû cöùt lôïn Agratum conyzoides L.. C T 7879 201 Rau chuoái Dichrocephala integrifolia (L.f.) O.Kize. C 7895 202 Nhoï noài ( Coû möïc ) Eclipta prostrata (L.) L.. C T 7988 203 Chaân voi nhaùm Elephantopus scsber L.. C 7875 204 Rau maù laù rau muoáng Emilia sonchifolia (L.) DC.. C T 8070 205 Rau taøu bay (Hoaøng thaát) Erechtites valerianifolia (Wolt)DC.. C R-T 8055 206 Coû laøo (Yeán baïch) Eupatorium odoratum L.. C T 7881 207 Caûi ñoàng ( Rau coùc ) Grangca maderaspatana (L.) Poir.. C T 7893 208 Baàu ñaát (Kim thaát ) Gynura procumpens (Lour.) Merr.. C 8066 209 I - nu nhieàu caïnh Inula polygonata DC.. C 7977 210 Cuùc aùo hoa vaøng ( Kim hoa ) Spilanthes iabadacensis A.H.Moore. C 8001 211 Boï xít (Cuùc boï xít) Synedrella nodiflora (L.) Gaertn C 8005 212 Cuùc hoa tím ( Baïch ñaàu oâng ) Vernonia cinerea (L.) Less. C T 7847 213 Boâng baïc Vernonia arborea Buch. Ham. Var javanica Bl. g 7858 214 Quøy daïi ( Sôn qui bieán dieäp) Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. T 7998 215 Cuùc mai ( Thu thaûo) Tridax procunpens L.. C 8023 216 Sôn cuùc hai hoa Wedelia biflora (L.) DC.. C 7994 217 Sôn cuùc nuùi Wedelia montana (Bl.) Boerl. Var. Wallichii less.. C 7997 37. HOÏ MOÙNG TAY BALSAMINACEAE
 6. 218 Moùng tay Trung boä Impatiens annamensis Tard.. Download» http://Agriviet.Com C 4703 219 Moùng tay hieám Impatiens rara Tard.. C 4723 38. HOÏ THU HAÛI ÑÖÔØNG BEGONIACEAE 220 Thu haûi ñöôøng laù nguyeân Begonia integrifolia Dalz. C T 2041 221 Thu haûi ñöôøng vua Begonia rex Putz.. C T 2053 39. HOÏ CHUØM ÔÙT (Quao) BIGNONIACEAE 222 Ñinh laù beï Markhamia stipulata ( Wall.) Seem.ex Schum. g T 7324 223 Tho ño ( keø ñuoâi nhoâng ) Markhamia stipulata var Pierre (Dop) Sam.. g T 7325 224 Nuùc naùc ( Soø ño) Oroxylon indicum (L.) Vent.. G T 7301 225 Quao nuùi Stereospermum colais ( Dillw.) G T 7304 226 Quao truï ( Quao vaøng ) Stereospermum cyliindricum Piere ex Dop. G T 6305 HOÏ SIEÂM PHUÏNG BIXACEAE 227 Ñieàu nhuoäm ( Sieâm phuïng) Bixa orellana L.. g C-T 1915 41. HOÏ GAÏO ( GOØN ) BOMBACACEAE 228 Gaïo röøng ( Goøn röøng ) Bombax ceiba L. G T 1793 229 Goøn ta Ceiba pentandra (L.) Gaertn> G T 1790 42. HOÏ VOØI VOI BORAGINACEAE 230 Caùp ñieàn boø Coldenia procumbens L.. C 6541 231 Voùi voi Heliotropium indicum L.. C T 6522 232 Rì rì caùt Rotula aquatica Lour.. T 6542 43. HOÏ TRAÙM ( CAØ NA ) BURSERACEAE 233 Traùm traéng Canarium album (Lour0 Raensxh . Ex DC.. G T-D 4890 234 Traùm lyù Canarium lyi Dai & Yakoi.. G T 4894 235 Traùm ñen ( Buøi) Canarium trandenum Dai & Yakoi.. G T-D 4897 236 Traùm muùi nhoïn Canarium subulatum Guill.. G D-T 4896 237 Caø na Canarium sp. g D-T 238 Xuyeân moäc dung Dacryodes dungii Dai & Yakoi.. G 4889 239 Chua luy ( Coác ñaù ) Garruga pierrei Guill g T 4900 240 Daàu heo Garruga pinnata Roxb.. G T 4898 44. HOÏ MAØN MAØN ( CAÙP) CAPPARACEAE 241 Caùp ( Baùn nao) Capparis radula Gagn.. D T 2086 242 Caùp xoan ngöôïc Capparis acutifolia sub sp.obovata. T T 2067 243 Caùp coù muùi Capparis acuminata Willd.. D T 2066 244 Caùp gai nhoû Capparis micrantha DC. Subsp.Korthal siana Miq D T 2082 245 Caùp Henry Capparis henryimatsum. T T 2079 246 Caùp laù xaù xò Capparis pyrifolia Lamk.. D T 2085 247 Caùp baéc boä Capparis tonkinensis Gagn.. D T 2093 248 Caùp Capparis sp. D 249 Maøn maøn tím Cleome chelidonii L.f.. C R-T 2099 250 maøn maøn vaøng Cleome viscosa L.. C R-T 2102 251 Buùn Crateva nurvala Buch . Ham.. g R-T 2105 252 Buùn traùi ñoû ( Maét nuùi) Crateva adamsonis DC.. g T 2107 45. HOÏ ÑU ÑUÛ CARICACEAE 253 Ñu ñuû Carica papaya L.. T Q-T 1973 46. HOÏ TI DÖÏC CARDIOPTERIDACEAE 254 Ti döïc naêm thuøy Cardiopterris quinqueloba Hassk.. D 4247 47. HOÏ CHAÂN DANH CELASTRACEAE 255 Xaêng duøng caêm boát Arnicratca cambodiana (PierreP) N. Hall.. D 4167 256 Chaân danh Trung quoác Euonymus chinensis Benth.. g 4122 257 Xaaân caùch Thorel ( Xaêng ñaù) Glyptopetalum thorelii Pit.. T 4118 258 Boàng ( Xaêng ) Lophopetalum wallichii Kurz.. G 4162 259 Ba khía Lophopetalum wightianum Arn.. G 4160 260 Choùp maùu Ñoàng nai Salacia dongnaiensis Pierre. D 4174
 7. 48. HOÏ KIM NGÖ CERATOPHYLLACEAE Download» http://Agriviet.Com 261 Kim ngö ñuoâi choàn Ceratophylum demersum L.. Ts T 1094 49. HOÏ SOÙI CHLORANTHACEAE 262 Soùi ñöùng Chloranthus erectus ( Benth. & Hook.f.) Verde.. C 982 50. HOÏ BÖÙA CLUSIACEAE 263 Coàng muø u ( Coàng söõa) Calophyllum thorelli Pierre. G T 1587 264 Coàng tía Calophyllum calata L. var. Bracteatum ( Wglt) Ste G 1575 265 Coàng ( choi) Calophyllum ceriferum Gagn.ex Stevensis T 1577 266 Coàng daây Calophyllum pisiferum Pl..ex.Triana T 1581 267 Coàng nöôùc Calophyllum dongnaiense Pierre. G 1578 268 Vaûy oác Calophyllum tetrapterm Miq.. g 1586 269 Thaønh ngaïch deïp Cratoxylon formosum (Jack,) Dyer. g T 1602 270 Ñoû ngoïn Cratoxylon formosum subp pranifotium (Kur) Gog T T 1603 271 Thaønh ngaïch nam Cratoxylon cochinchinensis ( Lour) Bl.. g T 1604 272 Thaønh ngaïch Cratoxylon maingayi Dyers inHook.f.. T T 1601 273 Roûi maä t Garcinaia ferrea Pierre. g T 1553 274 Böùa muû vaøng Garcinaia xanthochymus Hook.f.. g T 1573 275 Böùa Bentham Garcinaia benthami Pierre. G T 1550 276 Böùa löûa Garcinaia fusca Pierre.. g T 1554 277 Böùa laù to ( vaøng nhöïa ) Garcinaia vilersiana Pierre. g T 1572 278 Böùa moïi Garcinaia harmandii Pierre. g T 1559 279 Böùa nuùi Garcinaia oliveri Pierre. G T 1568 280 Sôn veù Garcinaia merguensis Wight. g T 1562 281 Böùa Lanessan Garcinaia lanessanii Pierre. g T 1560 282 Böùa Garcinia sp. g 283 Vaép nhieàu hoa Mesua floribunda (Wall.) Kosterm.. G T 1592 284 Vaép Mesua Mesua ferrea L.. g T 1589 285 Vaép seùt Mesua ferruginca (Pierre) Kosterm.. G T 1591 286 Trau traùu Ochrocarpus siamensis T. Anders.. G 1542 51. HOÏ BAØNG COMBRETACEAE 287 Choø nhai ( Raâm) Anogeissum acuminata (DC.) Guill. Ferr.. G T 3984 288 Döïc daøi Calycopteris floribunda (Roxb.) Lamk. D T 3958 289 Quyønh taøu Combretum latifolium Bl. D T 3965 290 Chön baàu Combretum quadrangulare Kurz.. g T 3961 291 Chön baàu ba laù Combretum trifoliatum Vent.. D T 3973 292 Chön baàu loâng Combretum polisum Roxb.. D T 3967 293 Daây giun Quigralis indica L.. D 3991 294 Chieâu lieâu nöôùc Terminalia calamansanai (Bl.) Rolfe.. G T 3976 295 Baøng Terminalia catappa L. g T-C 3977 296 Baøng hoâi Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.. G 3975 297 Chieâu lieâu oåi ( Xeán oåi) Terminalia coeticosa Pierre.ex.Lan.. G T 3980 298 Xaêng ( Tieáu) Terminalia chebula Retz.. g T 3978 299 Chieâu lieâu loâng Terminalia citrina (Gaertn) Roxb . Ex. Flem.. G T 3979 300 Chieâu lieâu ngheä Terminalia triptera Stapf.. G T 3983 52. HOÏ DAÂY KHEÁ CONNARACEAE 301 Daây quûa giuøm Connarus paniculatus Raxb. Var paniculatus D 2705 302 Loùp boáp Connarus cochinchinensis Pierre. D T 2704 303 Troùc caåu ( Doùc choù ) Rourea minor (Gaertn.) Aubl. Subsp. D 2699 304 Daây löûa ( Daây kheá ) Rourea minorsubsp microphylla ( H.F.A.) Vid.. D T 2701 53. HOÏ BÌM BÌM CONVOLVULACEAE 305 Bìm nöôùc Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy. D 6431 306 Thaûo baïc ñaàu Argyreia capitata ( Vahl) Choisy. D T 6498 307 Thaûo baïc cöûu taïp Argyreia mekongensis Gagn & Courch.. D 6502
 8. 308 Rau muoáng Ipomoea aquatica Forssk.. Download» http://Agriviet.Com D T 6465 309 Bìm noùn Ipomoea involucrata Beaov.. D T 6461 310 Bím môõ Ipomoea obscura (L.) Ker.Gawl.. D T 6471 311 Bìm chaân coïp Ipomoea pestigridis L. D T 6400 312 Bìm tím Ipomoea congesta R. Br.. D T 6455 313 Laân huøng hai tuyeán Lepistemon binectariferum (Wall.) O. Ktu. D 6493 314 Bìm laù nhoû Merremia vitifolia (Bern.f) Hall.f.. C T-R 6451 315 Bìm vaøng Merremia hederaceae (Bern.f.) Hall…f D T 6442 316 Song trí ( Bìm ñoâi) Merremia gemella (Bern.f.) Hall…f D T 6441 317 Caø tang Neuropeltis racemosa Wall . In Roxb. D 6412 318 Bìm caùnh hoa Operculia petaloidea ( Choid.) var Costa. D 6435 319 Bìm ba raêng xenostegia tridentata (L.) Austin.& Staples. D T 6452 54. HOÏ LOÂI CRYPTERONIACEAE 320 Loâi Crypteronia paniculata Bl.var affinis (Dl.) Bus.. G T 3698 55. HOÏ BAÀU BÍ CUCURBITACEAE 321 Bí ñao Benincasia hispida (Thunb.) Cogn.. D T 1995 322 Baùt Coccinia grandis (L.) Voigt.. D T 2018 323 Bí ñoû Cacubita maxinta Duch . Ex Lam.. D T 1999 324 Cöùt quïa Gymnospetalum cochinchinensis (Lour) Kurz.. D R 2002 325 Baàu Lagenaria siceraria ( Mol.) Stadley. D R-T 2005 326 Möôùp Laffa cylindrica (L.) M.j.Roem.. D R-T 1994 327 Möôùp ñaéng ( Khoå qua ) Momordica charantica L.. D T-R 1990 328 Khoå aùo Taladiantha simensis Craib. C 1983 329 Laâu xaùc ( Reto) Trichosanthes tricuspidata Lour.. D 2014 330 Qua laâu Trichosanthes kirilowimaxim.. D 2010 331 Hoàng bì Trichosanthes rubriflos Cayla. D T 2013 56. HOÏ TÔ HOÀNG CUSCUTACEAE 332 Tô hoàng nam Cuscuta australis R.Br.. Ps T 6511 57. HOÏ THUNG ( TUNG ) DATISCACEAE 333 Thung Tetrameles nudiflora R.Br. G T 2021 58. HOÏ SOÅ DILLENIACEAE 334 Soå nhaùm Dillenia scabrella (D.Don.) Roxb.. g C 1353 335 Soå aán ( Soå baø ) Dillenia indica L.. g C 1380 336 Soå con quay ( Boâng vuø) Dillenia turbitana Fin & Gagn.. g 1384 337 Soå Hooker ( Soå meàm ) Dillenia hookeri Pierre. T 1379 338 Chaëc chìu ( Töù giaùc) Tetracera loureiri (Fin.f. Gagn.) Craib. D T 1387 339 Daây chìu ( Töù giaùc leo) Tetracera scandens (L.) Merr.. D T 1389 59. HOÏ DAÀU DIPTEROCARPACEAE 340 Veân veân Anisoptera costata Kortn.. G C 1503 341 Daàu nöôùc ( Daàu raùi ) Dipterocarpus alatus Roxb. G D 1490 342 Daàu Baud Dipterocarpus baudii Koetn.. G D 1495 343 Daàu mít Dipterocarpus costatus Gaertn.. G D 1491 344 Daàu song naøng Dipterocarpus dyeri Pierre. G D 1492 345 Daàu trai ( Daàu loâng ) Dipterocarpus intricatus Dyer. G D 1494 346 Daàu ñoû ( Daàu traø beng ) Dipterocarpus obtusifolius Teysm.. G D-T 1498 347 Daàu con raùi ñoû ( Laù boùng ) Dipterocarpus turbinatus Gaertn.f.. G D-T 1502 348 Sao ñen Hopea odorata Roxb. G C-T 1509 349 Chai ( Boâ boâ ) Shorea guiso ( Blco.) Bl.. G T 1520 350 Xeán ñoû ( Xeán muû) Shorea roxburghii G. Don. G T 1416 351 Veân veân hoäp Shorea hypochra Hance.. G 1514 352 Chai Thorel Shorea thorelii Pierre. G D-T 1512 353 Caø chí ( Caø chaéc ) Shorea obtusa Wall.. G T 1515 354 Laøu taùu traéng Vatica odorata ( Subsp.) Sym. G 1529
 9. 60. HOÏ TRÖÔØNG LEÄ DROSERACEAE Download» http://Agriviet.Com 355 Tröôøng leä ( Coû baét ruoài ) Drosera burmanni Vahl. C 1868 61. HOÏ THÒ EBENACEAE 356 Thò ñen ( Loï noài) Diospyros apiculata Hieron.. g T 2276 357 Saêng ñen Diospyros lancaefolia Roxb.. G T 2300 358 Xang ñen ( Thò da) Diospyros crumenata Thw.. g Q-T 2284 359 Thò roi Diospyros frutescens Bl. g T 2294 360 Thò deû Diospyros castanca ( Craib) Fletches. g T 2281 361 Thò ñoû Diospyros rubra Lec .. g T 2329 362 Thò nuùi ( Thò röøng ) Diospyros silvatica Roxb.. G T 2332 363 Ñoà an hoa ôû thaân Diospyros caulifolia Bl.. g T 2275 364 Ñoà an ( thò ) Diospyros brandisiana Kurz.. g T 2274 365 Maëc nöa Diospyros mollic Griff. g T 2310 366 Thò loâng ( Thò coïng daøi) Diospyros longipedicellata Lec.. g T 2305 367 Vaøng ngheä ( Caåm thò ) Diospyros maritina Bl.. g T 2301 368 Thò Hasselt Diospyros hasseltii Z oll.. g T 2296 369 Saêng hoät ( Daùn baø ) Diospyros buxifolia (Bl.) Hieron.. G 2192 370 Thò Bejaud Diospyros bejaudii Lec.. g T 2279 62. HOÏ COÂM ELAEOCARPACEAE 371 Chan chan ( Coâm Ñoàng nai) Elaeocarpus tectorius (Lois) Poir.. g 1640 372 Coâm laù thon Elaeocarpus lanceifolius Roxb.. g 1629 373 Coâm Petelot Elaeocarpus petelotii Merr.. g 1636 374 Coâm boà ñöùc Elaeocarpus bidoupensis Gagn.. g 1610 375 Coâm Haûi nam ( Rì rì ) Elaeocarpus hainamensis Oliv.in Hook.. g 1623 376 Coâm coù cuoáng ( Loâm coâm ) Elaeocarpus petiolatus ( Jack.) Wall.ex Kurz.. g C 1637 377 Coâm Harmand Elaeocarpus harmandii Pierre.. g 1624 63. HOÏ ÑAØN THAÛO ELATINACEAE 378 Bieät gia ( Ruoäng caøy) Bergia ammanioides Roxb.. C 1539 64. HOÏ ÑOÃ QUYEÂN ERICACEAE 379 Trieát ( Sôn traâm) Vaccinium Sp. T 65. HOÏ THAÀU DAÀU EUPHORBIACEAE 380 Tai töôïng aán Acalypha indica L.. C 4563 381 Haùo duyeân Actephila exzcensa var acuminata Airy Shaw. T T 4271 382 Boï neït ( Ñom ñoùm ) Alchornia rigosa ( Lan.) Muell. Arg.. T T 4534 383 Choøi moøi Antidesma acidum Retz. T T 4409 384 Chooøi moøi Poilane Antidesma poilanei Gagn.. T T 4427 385 Choøi moøi nhoïn Antidesma bunius Spreng. T T 4411 386 Choøi moøi nuùi Antidesma montanum Bl.. T T 4424 387 Choøi moøi Colet Antidesma colletii Craib.. T T 4414 388 Choøi moøi nam Antidesma cochinchinensis Gagn.. T T 4413 389 Choøi moøi hai maøi Antidesma subbicolor Gagn.. T T 4431 390 Sang seù Antidesma japonica var robusta Airy - Shaw. T T 4422 391 Choøi moøi Ja va Antidesma japonica Sieb. & Zucc. T T 4421 392 Choøi moøi Henry Antidesma henryi Pax & Hoffin.. T T 4420 393 Choøi moøi ( Chua moøi) Antidesma ghaesembilla Gaertn.. T T 4404 394 Choøi moøi maõnh Antidesma gracile Hemsl.. T T 4419 395 Choøi moøi Antidesma Sp. T 396 Tai ngheù bieäât chu Aporusa dioica (Roxb.) Mull.. T T 4385 397 Thaàu taáu Planechon Aporusa planechoniana H. Baill.ex Muell.. T T 4389 398 Tai ngheù Wallich Aporusa wallichii Hook.f.& Thomss.. g T 4394 399 Tai ngheù raêng Aporusa serrata Gagn. g T 4390 400 Da gaø Aclephila subsessilsi Gagn.. g 4276 401 Daâu ta ( Daâu gia ) Baccaurea ramiflora Luor. T T 4396
 10. 402 Daâu traùi nhoïn Baccaurea oxycarpa Gagn.. Download» http://Agriviet.Com g 4398 403 Nhoäi (Bích hôïp) Bischofia javaniaca Bl.. G T 4435 404 Deù ( Cuø ñeà) Breynia angustifolia Hook.f.. T T 4347 405 Deù Ñoâng döông Breynia indosiensis Beill. T T 4355 406 Boà cu veõ ( Deù buïi ) Breynia fruticosa Beille.. T T 4352 407 Cuø ñeøn ñoû Breynia vitisidaca ( Borm.) C.E.C.Fischer. T T 4360 408 Doûm Balanse ( Thoâ maät gai) Bridelia balansae Tutcher. g T 4449 409 Thoå maät (Ñoûm loâng ) Bridelia monoica (Lour.) Merr. g R-T 4452 410 Ñoûm Harmand Bridelia harmandii Gagn.. T T 4451 411 Loäc maïi ( Buø loát) Claoxylon indicum (Bl.) Endl. g T 4496 412 Caùch hoa phuùn Cleistanthus hirsutulus Hook.f.. g T 4443 413 Caùch nhieàu hoa (coïc raøo) Cleistanthus myrianthus (Hassk.) Kurz. g T 4441 414 Caùch hoa Pierel Cleistanthus pierre (Gagn.) Croiz. g T 4444 415 Caùcg hoa Sumatra Cleistanthus sumatranus (Miq.) Muell..Arq.. T T 4446 416 Caùch hoa Ñoâng döông Cleistanthus indochinensis Merr.ex.Croiz. T T 4439 417 Côm gaøo ( Moû chim) Cleidion spiciflorum (Borm.) Merr. T 4539 418 Baõ ñaâu ( Cuø ñeøn ñuoâi) Croton caudatis Geisel.. T T 4465 419 Baõ ñaäu Poilane Croton poilanei Gagn.. T T 4488 420 Cuø ñeøn Ñoàng nai Croton dongnaiensis Pierre.ex Gagn.. T T 4483 421 Cuø ñeøn Roxburgh Croton roxburghianus Bal.. T T 4475 422 Cuø ñeøn Thorel Croton threlii Gagn.. T T 4400 423 Moù Deutzianthus tonkinensis Gagn.. g 4597 424 Saêng traéng Bieân hoøa Drypetes bienhoaensis Gagn.. g T 4379 425 Saêng traéng Thorel Drypetes thorelii Gagn.. g T 4384 426 Mao hoa taøu Erismanthus siensis Oliv.. T 4642 427 Coû söõa loâng Euphorbia hirta L.. C T 4671 428 Coû söõa laù khoâng cuoáng Euphorbia sessiliflora Roxb.. C C-T 4677 429 Trao traùo laù ñoái Excoecaria oppositifolia Griff.. g T 4650 430 Boït eách ( Soùc ñoû) Glochidion rubrum Bl.. T T 4344 431 Boøn boït ( Soùc traùi coù loâng ) Glochidion eriocarpum Champ.. g 4333 432 Soùc Glochidion Sp. g 433 Ruø rì Homonnoia riparia Lour.. T T 4578 434 Maïc taâm Hymenocardia Wallichii Tulasne. T 4406 435 Ba soi ( Maõ raïng raêng ) Macaranga denticulata ( Bl.) Muell.Arg. g T 4543 436 Maõ raïng ( Ba soi) Macaranga tanarius ( L.) Muell.Arg. T T 4545 437 Maõ raïng traùi coù loâng Macaranga trichocarpa ( Reichb.& Zoll.) Muell.A T T 4550 438 Maõ raïng aán Macaranga indica Wighr. g T 4542 439 Long maøng Macaranga triloba (Bl.) Muell - Arg.. g T 4541 440 Caùch kieán ( Ba chia ) Mallutus philippensis (Lamk.) Muell.Arg. g T 4511 441 Boâng beät ( Choùc moùc ) Mallutus paniculatus (Lamk.) Muell.Arg. g T 4519 442 Boâng beùt Mallutus barbatus Muell.Arg. g T 4514 443 Ruoái Thorel Mallutus thorelii Gagn.in Lec.. T 4509 444 Ruoái ñuoâi to Mallutus macrostacgyus (Miq) Muell.Arg. T 4518 445 Ruoái troøn daøi Mallutus oblonggifolius (Miq) Muell.Arg. T 4529 446 Ba beùt ( Boâng beùt ) Mallutus barbatus Muell.Arg. T T 4514 447 Ba beùt traéng ( Ruoáng ) Mallutus opelta Muell.Arg. g 4517 448 Ruoáng khoâng loâng Mallutus glabriusculus ( Kurz) Pax . & Hoff.. T 4510 449 Ngoaùt Mallutus eberhardtii Gagn.. T 4528 450 Ruoái Clelland Mallutus clellandii Hook.f.. T 4520 451 Ruoái Resin Mallutus risinosus (Dl.) Mear g 4525 452 Saén ( Mì) Manihot esculenta Crantz. T T 4600 453 Haéc laân nhieàu tuyeán Melanolepis multiglandulosa (Bl.) Reichb.f.& Zoll T 4532 454 Baàn giaùc ( Nôi) Oligoceras eberhardtil Gagn.. G 4635
 11. 455 Baàn giaùc Oligoceras eberhardtil Download» http://Agriviet.Com g 4635 456 Chöng reát Pedilanthus tithymaloides ( L.) Poit.. P 4681 457 Chuøm ruoät ( Pheøn ñen) Phylanthus reticulata Poit.. g T 4284 458 Dieäp haï traâu Pirey Phylanthus pireyi Beille. T 4313 459 Choù ñeû thaân xanh Phylanthus amarus Schumex Thnu C T 460 Dieäp haï traâu Bieân hoøa Phylanthus collinsae Craib. T T 4294 461 Dieäp haï traâu Phylanthus sp T 462 Me röøng ( Chuøm ruoät nuùi ) Phylanthus embrica L.. T T 4280 463 Choù ñeû (Raêng cöa ) Phylanthus urinaria L.. C T 4296 464 Vaûy oác Phylanthus welwitschianus Muell.Arg. T 4290 465 Thaàu daàu Ricinus communis L.. T D 4577 466 Soøi tía ( Soùi bac) Sapium discolor ( Benth.) Muell.Arg. g C 4654 467 Soøi ñaëc bieät Sapium insigne ( Royle.) Benth.& Hook.f.. g 4655 468 Boà ngoùt Pierrei Sauropus pierrei (Beille) Croizat. T T 4372 469 Boà ngoùt ( Boà ngoùt hoa to) Sauropus macranthus Hassk.. T 4371 470 Boà ngoùt di khaùnh Sauropus heteroblastus Airy. Shaw.. T 4369 471 Boâng noå traéng Securinega virosa ( Wild.) Pax & Hoff.. T 4279 472 Kim moäc Spire Securinega spirei (Beille) Phamhoang T 4278 473 Maân maây ( Keùn sôn chuïm) Suregada glonmerulata H. Baill. g T 4639 474 Coå ngoãng ( Keùn) Suregada multiflora ( Juss) H. Baill.. g T 4637 475 Tam thuï huøng Poilane Trigonnostemon poilenei Gagn.. T 4617 476 Tam thuï huøng ñaàu nhoø Trigonnostemon capitellatus Gagn.. T 4605 477 Tam thuï huøng Gaudichaud Trigonnostemon gaudichaudii (H.Baill.)Mue -Arg g 4603 66. HOÏ ÑAÄU FABACEAE 66 A. HOÏ PHUÏ ÑAÄU CAESALPININOIDEAE 478 Caø te ( Goõ ñoû) Afzelia xylocarpa ( Kusz.) Craib. G Q-T 3090 479 Moùng boø Saøi goøn Bauhinia saigonensis Pierre . ex Gagn. D 3069 480 Moùng boø caùnh dôi Bauhinia bracteata (Benth.).Baker.Subsp.Bractea D 3057 481 Moùng boø ñoû Bauhinia cardinale Pierre . ex Gagn.. D 3053 482 Moùng boø Curtis Bauhinia curtis Prain. D 3054 483 Moùng boø moác Bauhinia glauca (Benth.)Benth. subsptenuflora D 3061 (C.B.Cl.) K. & S.S.Lars.. 484 Moùng boø Godefroy Bauhinia godefroyi Gagn. D 3067 485 Moùng boø toång bao Bauhinia involucrans Gagn. D 3058 486 Moùng boø ñieân Bauhinia oenata Kur.var .Ornata D T 3077 487 Moùng boø leo Bauhinia scandens L. var. Horsfieldii (Miq) S.& K D 3054 488 Ñieäp trinh nöõ ( Moùc meøo) Caesalpinia mimosoides Lamk. D T 2994 489 Ñieäp Andaman Caesalpinia andamaniaca (Prain.) Hatt.. D T 3004 490 Leùp meøo Caesalpinia hymenocarpa (Prain.) Hatt.. D 3006 491 Me tieân Caesalpinia pubescens ( Des.f.) Hatting. D 3003 492 Muoàng Java ( Muoàng höông ) Cassia agnes ( De Wit ) Brenan. g C 3019 493 Muoàng tring nöõ Cassia mimosoides L.. C T 3026 494 Muoàng traâu Cassia alata L.. T T 3025 495 Muoàng coå bình Cassia leschenaultiana A.P de Cand.. C T 3028 496 OÂ moâi ( Boø caïp nöôùc ) Cassia grandis L.f.. g T 3018 497 Muoàng ñen ( Muoàng xieâm) Cassia siamea Lamk.. g T 3022 498 Muoàng luøn Cassia punila Lamk.. C T 3027 499 Thaûo quyeát minh Cassia tora L. C T 3032 500 Muoàng me ( Muoàng 2 nanh ) Cassia bicapsularis L.. T T 3035 501 Muoàng ngoùt Cassia sophera L.. C T 3031 502 Muoàng loâng Cassia hirsuta L.. C T 3029 503 Muoàng Cassia sp. T 504 Moùt traâm Cynomena glomerulata Gagn.. g 3083
 12. 505 Phöôïng Delonix regia ( Hook.) Raf.. Download» http://Agriviet.Com G T 2889 506 Xaây Dialium cochinchinensis Pierre. G Q-T 3016 507 Lim xeït Peltiphlorum pterocarpum Back. Ex Heyne G C-T 2986 508 Lim vaøng Peltiphlorum dasyrrachis ( Miq.) Kurz. G T 2986 509 Daây döïc thuøy nguyeân Pterolobium integrum Craib. D 3010 510 Döïc thuøy laù nhoû Pterolobium microphylum Miq. D 3011 511 Guï maät Sindora siamensis Teysm. Ex Miq. G T 3093 512 Me Tarmarindus indica L.. G T 3099 66 B. HOÏ PHUÏ TRINH NÖÕ MIMOSOIDEAE 513 Keo deïp Acacia concinna (Willd.) A.DC.. D T 2935 514 Keo vieät Acacia vietnamensis l. Niels.. G T 2934 515 Keo boâng vaøng Acacia auriculaeformis A.Cunn.ex Benth.. g T 2916 516 Chu bieån (Keo ñoàng nai) Acacia dongnaiensis Gagn.. D 2938 517 Keo daïi ( Keo tai töôïng ) Acacia magium Willd. G T 2918 518 Traïch quaïch Adenanthera pavonica L.. G T 2902 519 Soáng raén nhieàu laø Albizia myriophylla Benth.. D 2948 520 Soáng raén daøi ( Mu cua) Albizia procera (Roxb.) Benth.. g T 2951 521 Soáng raén nhaùnh daøy Albizia crassiramea Lace. G 2952 522 Soáng raén Trung quoác Albizia chinensis ( Osb.) Merr.. G R 2953 523 Baûn xe ( Ñaùi boø ) Albizia lucidior ( Stend.) L. Niels.. G 2956 524 Soáng raén söøng nhoû Albizia corniculata (Lour.) Druce T 2947 525 Soáng raén caây ( Keát) Albizia vialenea Pierre. G 2955 526 Hôïp hoan Albizia sp. g 527 Maùn ñæa ( Giaùc ) Archidendron clypearia Niels.. g T 2965 528 Ñieàn keo Desmanthus virgatus (L.) Willd. C 2914 529 Baøm baøm Entada pursaetha A.P.DC.. D T 2905 530 Keo daäu ( Boï cheùt) Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit.. T 2915 531 Trinh nöõ nhoïn Mimosa pigra L.. D T 2912 532 Trinh nöõ ( Maéc côõ) Mimosa pudica L.. D T 2910 533 Trinh nöõ moùc Mimosa diplotricra C. Wight. Ex Sauvalle D T 2911 534 Rau ruùt daïi Neptunia oleracea Lour.. Ts T 2908 535 Me keo ( Keo baàu) Pithecellbium dulce ( Roxb.) Benth.. G T 2961 536 Caåm xe Xylia xylocarpa ( Roxb.) Taubert. G T 2909 66C. HOÏ PHUÏ ÑAÄU PAPILIONOIDEAE 537 Cam thaûo meàm Abrus mollis Hance. D T 3179 538 Cöôøm thaûo ñoû Abrus precatorius L.. D T 3178 539 Ñieån ma nhaùm Aeschynomene aspera L.. T 3499 540 Ñieån ma myõ Aeschynomene americana L.. C 3498 541 Vaûy oác ( Haøn the) Alysicarpus vaginalis (L.) A.P.de Cand T 3355 542 Song quûa Amphicarpa edgeworthii Benth.. D 3419 543 Bình ñaäu Cajanus scarabeoides Banth.. T 3464 544 Bieác tím clitoria mariana L.. D 3429 545 Böôm (Trung chaâu) Centrosema pubescens Benth D 3422 546 Suïc saïc taùi Crotalaria pallida Aiton. C 3541 547 Suïc saïc ñoû Crotalaria medicaginea Lamk.. C 3539 548 Kieát thaûo Pierre Christia pierrei (Schindl.) Ohacshi. C 3351 549 Caåm lai boâng ( Baø ròa) Dalbergia bariaensis Pierre. g 3168 550 Traéc (Caåm lai nam) Dalbergia cochinchinensis Pierre.in Lan.. G 3159 551 Caåm lai Ñoàng nai Dalbergia dongnaiensis Pierre. G 3170 552 Traéc hoa nhoû Dalbergia parviflora Roxb.. D 3131 553 Caåm lai vuù Dalbergia mammosa Pierre. g 3169 554 Traéêc ñen ( Caån lai ñen) Dalbergia nigrescens Kurz g 3161 555 Caåm lai boâng Dalbergia olivieri Gamble. ex Prain.. G 3167
 13. 556 Traéc laù beï Dalbergia stipulacea Roxb.. Download» http://Agriviet.Com g 3174 557 Traéc baøm Dalbergia entadoides Pierre.ex Gagn.. D T 3133 558 Traéc daây ( Caån lai daây) Dalbergia rimosa Roxb.. D T 3138 559 Traéc moät hoät ( Me nöôùc ) Dalbergia candenatensis ( Dennst.) Prain. D T 3149 560 Daây traéc Ñaék laéc Dalbergia dariacensis Phamhoang. D T 3144 561 Daây traéc Hance Dalbergia hancei Benth.. D T 3145 562 Maáu ( Baùnh daày) Derris indica Benth.. D T 3219 563 Traøng quûa muõi Desosdium rostratum Schindler. T T 3281 564 Traøng quûa thanh lòch Desosdium blandum Van Meuwen. C T 3290 565 Traøng quûa Rodger Desosdium rodgeri Schindl.. C T 3293 566 Traøng quûa Griffith Desosdium griffthianum Benth.. T T 3281 567 Traøng quûa roäng ngang Desosdium oblatum Bak.ex Kurz. T T 3332 568 Traøng quûa toùc vaøng Desosdium aurico mum Grah.ex Benth.. C T 3320 569 Traøng quûa laù nhoïn Desosdium podocarrum Supsp.oxyphyllum (DC.) O T T 3303 570 Thoùc leùp Desosdium velutinum DC.. C T 3295 571 Traøng quûa ba caïnh Desosdium triquetrum (L.) DC.. C T 3294 572 Traøng quûa bao hoa Desosdium triflorum DC.. T T 3323 573 Traøng quûa dò quûa Desosdium podocarpum (L.) DC.. C T 3317 574 Ñoàng tieàn ( Traøng quûa deïp) Desosdium pulchellum (L.) Benth. C T 3289 575 Ñoâng ba traùi coù coïng Dunbaria podocarpa Kurz. D 3472 576 Voâng nem Erythrina variegata L. G T 3365 577 Toùp môõ laù to ( Ñuoâi choàn) Flemingia macrophylla (Willd.) Merr.. T C-T 3486 578 Toùp moõ Flemingia grahamiana W. & Arn.. T T 3482 579 Chaøm daïi ( Xaø traøm) Indigofera galegoides DC.. C C-T 3267 580 Chaøm loâng Indigofera hirsuta L.. C T 3269 581 Chaøm dñen tía Indigofera atropurprrea B.& H.ex Horn.. T T 3263 582 Chaøm caõnh raõnh Indigofera zollingeriana Miq.. T T 3273 583 Chaøm ñuoâi daøi Indigofera longicauda Thuaàn C T 3264 584 Chaøm ba laù Indigofera trifoliata L.. C T 3256 585 Tieàn quûa Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC.. g 3218 586 OÅ chim Mecopus nidulans Benth.. C T 3335 587 Maét meùo laù hoa Mecopus bracteata A.P.de Cand.. D 3374 588 Thaøn maùt ñen Milletia nigrescens Gagn.. g T 3203 589 Thaøn maùt gaân coù loâng Milletia pubinervis Kurz.. g 3210 590 Maùt Brandis Milletia brandisiana Kurz.. g 3191 591 Maùt hai caùnh Milletia diptera Gagn.. g T 3197 592 Maùt to Milletia sericea Gagn.. D T 3213 593 Maéc meøo ma ( Giaùn ñoan) Mucuna interrupta Gagn.. D T 3377 594 Maéc meøo traùi to Mucuna macrocarpa Wall.. D T 3375 595 Maéc meøo Mucuna pruriens (L.) DC.. D T 3372 596 Maéc meøo ñen Mucuna nigricans ( Steudel) Lourz. D T 3379 597 Raøng raøng Sumatra Ormosia sumatrana (Miq.) Prain. G 3116 598 Raøng raøng Ormosia sp g 599 Ñaäu roàng Psophocarpus tetragonolobus (L.)A.P.de Cand. D R-T 3433 600 Daùng höông quûa to Pterocarpus macrocarpus Kurz. G T 3197 601 Ñaäu ma Pueraria phaseoloides (Roxb.) Banth.. T T 3404 602 Saén daây röøng Pueraria montana (Lour.) Merr.. D T 3407 603 Ñoaûn kieám tía Tephrisia purpurea (L.) Pers C 3184 604 Ñoaûn kieám son Tephrisia coccinea Wall.. C 3182 605 Cheø ba ñoâng Trifolium arvense L.. C 3529 606 Haäu vó nhoïn Uraria acuminata Kurz.. C 3336 607 Haäu vó chaân thoû Uraria lagopodiodes (L.) Desv.ex DC.. C 3342 608 Haäu vó maøu Uraria picta Desv.ex DC.. C 3338
 14. 609 Haäu vó heo Uraria rufescens (DC.) Schindl.. Download» http://Agriviet.Com C 3343 610 Ñaäu coù hoät to Vigna vexillata (L.)A.Rich.var.macrosperma Mar.M C 3459 67. HOÏ DEÛ FAGACEAE 611 Caø oå AÁn ñoä Castanopsis indica (Roxb.) A.DC..in Seem.. g 5838 612 Deû saùp ( Soài ñaù) Lithocarpus cerifera (Hick & Cam).Cam.. g 5886 613 De traùi laùng Lithocarpus leiocarpa A.Cam.. g 5925 614 Deû the Lithocarpus magneinii (Hick & Cam) A.Cam.. g 5933 615 Deû traùi seùt Lithocarpus ochrocarpa A.Cam.. g 5941 616 Deû tai Lithocarpus auricaulata (Hick & Cam) Barn.. g 5874 617 Deû ñoû Lithocarpus elegans (Bl.) Hat.& Soep.. G 5899 618 Deû Pierre Lithocarpus pierrei (Hick & Cam) A.Cam.. g 5952 619 Deû coïng daøi Lithocarpus longipedicellata (H.&.C)A.Cam.. g 5932 620 Deû Roulet Lithocarpus rouletii (Hick & Cam) A.Cam.. G 5963 621 Deû aùo Lithocarpus vestitus (Hick & Cam) A.Cam.. g 5975 622 Soài Camboát Quercus cambotdiensis Hick.&.Cam.. G 5990 623 Soài Ñoàng nai Quercus cambotdiensis Subsp dongnaiensis (A.Ca G 5991 68. HOÏ MUØNG QUAÂN FLACOURTIACEAE 624 Nuoát laù maøng ( Nuoát chuïm) Casiaria glomerata Roxb.. T T 1908 625 Loï noài (Ñaïi phong töû) Hychcarpus antheelmintica Pierre.ex Laness.. g T 1887 626 Loï noài Saøi goøn Hychcarpus saigonensis Pierre. In Warb.ex Gagn g T 1893 627 Muøng quaân (Hoàng quaân) Flacourtia jangomas (Lour.) Raeuseh.. g T 1895 628 Loï noài Trung boä Hydnocarpus annamensis (Gagn.) Lese. g T 1886 69. HOÏ THÖÔÏNG TIEÁN GESNERIACEAE 629 Ri ta toång bao Chirita involucrata Craib.. C 7051 70. HOÏ XAØ THAÛO HEMODORACEAE 630 Bì xa Regnier Ophiopogon regnieri Bois. C 8738 71. HOÏ QUÛA QUAY HERNANDIACEAE 631 Daây ba cheõ Illigera rhodantha Hance. D 1373 72. HOÏ THUÏ ÑAØO ICACINACEAE 632 Cuoáng vaøng (Quyønh laâm) Gonocaryum lobbianum (Miers.)Kurz. T R-T 4225 633 Mao huøng cheû tö Gomphandra quadrifida (Bl.)Sleum. T 4234 634 Mao huøng meàm Gomphandra mollis Merr.. T 4233 635 Mao huøng Ñoàng nai Gomphandra dongnaiensis (Gagn.) Sleum g 4232 636 Daây moäc tuyeàn Phytocrene oblonga Wall.. D 4244 73.HOÏ DAÙT IXONANTHACEAE 637 Caày ( Kô nia) Irvingia malayana Oliv.ex Benn.. G T 4735 638 Daân coác (Haønu) Ixonanthes reticulata Jack. g 4733 74. HOÏ HOÀ ÑAØO (OÙC CHOÙ) JUGLANDACEAE 639 Cheïo coù raêng Engelhardia serrata Bl. Var.cambodiaca Mann. g 5805 75. HOÏ LAÏC DÒ LARDIZABALACEAE 640 Daây luaân toân Stauntonia cavaleriana Gagn.. D 1136 76. HOÏ HOA MOÂI (HUÙNG ) LAMIACEAE 641 Hoàng vó ( Muoàng gaø röøng ) Euthralis stellata (Lour.) Mur.. C 6739 642 Ñinh huøng hoa to Gomphostemma grandflorum Doan. T 6802 643 EÙ lôn troøng Hyptis suaveolens (L.) Poit.. C T 6721 644 EÙ lôn ñaàu Hyptis rhomboidea Mart. & Gal.. C T 6720 645 EÙ duøi troáng Hyptis brevipes Poit.. C 6719 646 Meø ñaát (Baïch thieät) Leucas zeylanica (L.) R. Br.. C T 6783 647 Baïch thieät meàm Leucas mollissima Benth,in Wall.. C 6782 648 Huùng luûi Mentha aquatica L. var. aquatica. C T 6747 649 Caåm thuûy ñaàu Nocema capitatum Prain.. C 6699 650 Caåm thuûy Trung vieät Nocema cochinchinensis (Lour.) Merr.. C 6700 651 Huùng queá (EÙ) Ocimum basilicum L.. C T 6690
 15. 77.HOÏ LONG NAÕO ( RE) LAURACEAE Download» http://Agriviet.Com 652 Boäp loâng Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr.. T T 1230 653 Boäp daøi Actinodaphne sesquipedalis Hook.f.& Th.. g 1235 654 Re vaøng (Vaøng traéng moác) Alseodaphne glaucina (Liouho.) Kost.. G 1353 655 Saêng gia Beilschmiedia robertsonii Gamble.. G 1347 656 Keùt laøo Beilschmiedia laotica Kost.. G 1340 657 Keùt löûa Beilschmiedia foveblata Kost.. G 1337 658 Tô xanh Cassytha filiformis L.. Ks T 1367 659 Haäu phaùc (Queá laù bôøilôøi) Cinnamomum polyadelphum (Lour.) Kost. G C-T 1204 660 Queá baïc Cinnamomum mairei Levl. G T 1214 661 Reø Tso Cinnamomum tsoi Allen. g 1227 662 Queá giaû ( Queá röøng ) Cinnamomum iner Reinw.. G T 1220 663 Queá laù to (Re baàu) Cinnamomum bejolghota (Buch - Ham.) Sweet. G T 1221 664 O phaùt ( Re) Cinnamomum sericans Hance. g T 1225 665 Re Cinnamomum sp. g 666 Caø ñuoái traéng Cryptocarya ferrea Bl.. G 1318 667 Moø laù traéng (Aån haïch) Cryptocarya maclurei Merr.. g 1323 668 Caø ñuoâi xoan ngöôïc Cryptocarya obovata R.Br.. g 1325 669 Caø ñuoâi seùt Cryptocarya ochracea Lec.. g 1327 670 Caø ñuoái nhuoäm Cryptocarya infertoria (Bl.) Miq.. g 1321 671 Caø ñuoái Kurz Dehaasia kurzii King. g 1358 672 Caø ñuoái Trung boä Dehaasia annamensis Kost.. g 1353 673 Caø ñuoái luïc lam Dehaasia caesia Bl.. g 1354 674 Caø ñuoái choùt buoàm Dehaasia cuneata Bl.. g 1355 675 Khuyeát huøng ñoû Endiandra rubescens (Bl.) Miq.. g 1305 676 Loøng tröùng (lieân daøn chuøm) Lindera racemosa Lec.. g T 1310 677 Lieân daøn laù maõ tieàn Lindera hemsleyana (Diels) Allen. G T 1306 678 Bôøi lôøi nhôùt Litsea glutinosa (Lour.) Rob.. T T 1252 679 Bôøi lôøi chanh Litsea cubeba (Lour.) Pers.. g T 1240 680 Bôøi lôøi Clemens Litsea viridis var. Clemensii Liouho. g T 1281 681 Bôøi lôøi da Litsea chartacea (Ness) Hook.f.. T T 1244 682 Bôøi lôøi bieán thieân Litsea variabilis Hemls.. T T 1277 683 Bôøi lôøi laù troøn ( Moø giaáy) Litsea monopetala (Roxb.) Pers.. g T 1266 684 Bôøi lôøi Camboát Litsea cambodiana Lec.. G T 1242 685 Bôøi lôøi ñaéng ( Moø loâng ) Litsea umbellata (Lour.) Merr.. g T 1276 686 Bôøi lôøi Pierre Litsea pierrei Lec.. G T 1270 687 Bôøi lôøn chaân daøi Litsea longipes Meissn. Hook.f.. g T 1269 688 Bôøi lôøi laù nhuïc ñaäu khaán Litsea myristicaefolia (Meissn.) Hook.f.. g T 1268 689 Reø Machilus sp. G 690 Vaøng gieán (vaøng reõ) Machilus bonii Lec.. G T 1336 691 Taân bôøi Trung Boä Neolitsea chuii Merr.f. annamensis Liouho. g 1286 692 Khaùo ( Cha) Phoebe pallida Nees. g T 1374 693 Suï thon Phoebe laceolata Nees. g T 1373 78.HOÏ LOÄC VÖØNG LECYTHIDACEAE 694 Chieác ( Loäc vöøng ) Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. g T 3636 695 Chieác kheá Barringtonia acutangula Subsp - spicata (Bl.) Pay T T 3637 696 Loäc vöøng chuøm Barringtonia racemosa (L.) Spreng. g T 3649 697 Hoät ( Chieác cau) Barringtonia musiformis Kurz.. g 3647 698 Chieác ( Chaøm bia) Barringtonia cf. Schmidtii Warb.. g T 3638 699 Chieác chuøy Barringtonia conoidea Griff.. T 3642 700 Tam lang ( Chieác ít hoa) Barringtonia pauciflora King. g 3648 701 Chíeâc ñoû ( Loäc möng ) Barringtonia caccinea (Lour.) Kost. G T 3641 702 Chieác chuøm to ( Tam lang) Barringtonia macrostachya (Jack.) Kurz.. T T 3645
 16. 703 Chieác Eberhard Barringtonia eberhardii Gagn.. Download» http://Agriviet.Com g T 3643 704 Chieác hoa nhoû Barringtonia micrantha Gagn. g T 3640 705 Vöøng ( Vöøng xoan) Careya arborea Roxb.. G 3634 79. HOÏ CUÛ ROÁI LEEACEAE 706 Cuû roái baèng ( Goái haïc) Leea aequata L.. T T 5224 707 Cuû roái laù beï Leea stipulosa Gagn.. T T 7339 708 Cuû roái coù mui ( Truùc voøng ) Leea manillensis Walp.. T T 5229 709 Goái haïc ñoû ( Cuû roái, Mun) Leea rubra Bl.ex Spreng.. T T 5231 80. HOÏ NHÆ CAÙN LENTIBULARIACEAE 710 Nhæ caùn tím Utricularia punetata Wall.. T 7327 711 Nhæ caùn tuùi Utricularia gibba L. subsp.exoleta (R.Br.) P.Tayl. T 7339 712 Nhæ caùn vaøng Utricularia aurea Lour.. T 7326 713 Nhæ caùn phao Utricularia stellaris L.f.. T 7328 81. HOÏ MAÕ TIEÀN LOGANNIACEAE 714 Trai chuøm Fagraea racemosa Jack.in Roxb.. g T 6066 715 Trai tai Fagraea auriculata Jack. Ps T 6062 716 Trai tích lan ( Laäu bình ) Fagraea ceilanica Thunb. Ps T 6063 717 Maõ tieàn naùch Strychnos axillaris Colrebr.. D T 6044 718 Maõ tieàn caây ( Cuû chi) Strychnos nuxvomica L.. g T 6043 719 Maõ tieàn Thorel Strychnos thorellii Pierre ex Dop. G T 6058 82. HOÏ TAÀM GÖÛI LORANTHACEAE 720 Moäc kyû bieán thieân Dendropjtoe varrians (Bl.) Bl.. Ks 4081 721 Chuøm göûi kyù sinh Helixanthera parasitica Lour.. Ks T 4075 722 Chuøm göûi Pierre Helixanthera pierrei Dans.. Ks T 4076 723 Moäc veä haïc Scurrula argentea Dans.. Ks T 4082 83. HOÏ SANG LEÛ ( TÖÛ VI) LYTHRACEAE 724 Thao lao ( Baèng laêng oåi) Lagerstroemia calyculata Kurz. G T 3670 725 Baèng laêng laùng Lagerstroemia duperreana Pierre & Gagn.. G 3666 726 Baèng laêng tröùng ( Xoan) Lagerstroemia ovalifolia Teijsm. & Binn.. G C 3658 727 Baèng laêng nhoû ( Nam boä) Lagerstroemia cochinchinensis Pierre. g C 3671 728 Baèng laêng söøng Lagerstroemia venusta Wall.ex Cl.. g 3677 729 Baèng laêng nöôùc Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.. g T 3662 84. HOÏ DAÏ HÔÏP ( MOÄC LAN) MAGNOLIACEAE 730 Maõnh lieät Baûo loäc Manglietia blacensis Gagn.. G 768 85.HOÏ BOÂNG MALNACEAE 731 Ñaäu baép ( Buïp baép) Abelmoschus esculentus (L.) Moench. C T 1851 732 Buïp nhaân saâm (Voâng vang ) Abelmoschus moschatus ssp. Tuberosus( Span.) Bo C 1853 733 Caây coái xay Abutilon indicum (L.) Sweet. C T 1851 734 Buïp laù to Hibiscus macrophylus Roxb.ex Hor nem.. g 1840 735 Buïp Mesny Hibiscus menyi Pierre. g 1844 736 Buïp ( Phuø dung) Hibiscus mutabilis L.. T T 1830 737 Buïp (Daâm buït) Hibiscus rosa- sinensis L.. T T 1828 738 Buïp giaám Hibiscus sabdariffa L.. C T 1834 739 Buïp laù nhoû Hibiscus vitifolius L.. T 1838 740 Buïp Hibiscus sp. g 741 Hoaøng manh Malvastrum coromandelianum (L.) Gurcke. C T 1812 742 Keù trôn Pavonia rigida (Mast.) Hochr.. T T 1819 743 Baùi nhoïn( Baùi choåi) Sida acuta Burm.f.. C T 1805 744 Baùi laù tím Sida subcordata Span. C T 1808 745 Baùi chuøm Sida mysorensis Wight. & Arn. C T 1810 746 Keù hoa vaøng ( Baùi baùch Boä) Sida rhombifolia L.. C T 1806 747 Tra nhoû Thespesia lampas. (Cav.) Dalz & Gibs. T 1862 748 Keù hoa ñaøo Urena lobata L.. T T 1817
 17. 86. HOÏ MUA MELASTOMACEAE Download» http://Agriviet.Com 749 Daây da hình khoâng cuoáng Allomorphia subsessilis Craib. T 3866 750 Bo röøng Blatus borneensis var. eberhardtii ( Guill.) C Hans T 3879 751 Aán daèng Diphiectria barbata (CB.Cl.) Frank & Roos. D 3928 752 Mua loâng ( Muoâi Saøi goøn) Melastoma saigonense (Kuntze) Merr.. T T 3837 753 Muoâi ñoâng Melastoma orientale Guill.. T T 3847 754 Muoâi daèm M. palaceum Naudin. T T 3849 755 Mua teùp (Muoâi an bích) M. osbeckoides Guuill.. T T 3848 756 Sanguineum (Mua baø) M. sanguineum Sims.. T T 3850 757 Traâm ñaát (Saàm buøi) M. edule Roxb.. T C 3950 758 Saàm Memecylon edule var. ovatum (l.l.S.)C.B.Cl. T C-T 3951 759 Saàm Harmand M. harmandii Guill.. T T 3953 760 Saàm lan M. caeruleum Jack.. T 3948 761 Saàm hoa khít M. confertiflorum Merr.. T T 3949 762 An bích sao Osbeckia stellata Buch . Ham. Ex.D.Don. T 3859 763 An bích Nam boä O. cochinchinensis Cogn.. C 3853 86. HOÏ XOAN MELIACEAE 764 Goäi gioáng nhaõn Aglaia cuphoroides Pierre. g Q-T 5036 765 Goäi Duyeân Haûi A. lutoralis Miq. G T 5041 766 Ngaâu Bieân Hoaø A. hoaensis Pierre g T 5039 767 Goäi neáp (Goäi tía) Amoora gigantea Pierre G T 5026 768 Goäi nöôùc (Naøng gia) Aphanamixis polystachya J.N.Parker G T 5024 769 Caùmuoái xo (Doïc kheá) Cipadessa baccifera (Roth) Miq. g 4989 770 Quyeách (Goäi nam) Chisocheton cochinchinensis Pierre G T 5018 771 Huyønh ñaøn gaân ñoû Dysoxylum rubrocostatum Pierre g T 5014 772 Huyønh ñaøn Bieân hoaø D. hoaensis (Pierre) Pell G T 5009 773 Huyønh ñaøn D. loureirii Pierre G T 5011 774 Chaëc kheá hai tuyeán D. binectariferum Hook.f. g T 5005 775 Sang nöôùc (Haûi moäc) Heynia trijuga Roxb. g T 5057 776 Xoan Melia azedarach L. g T 4997 777 Saáu tía Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. G T 5003 778 Nhaõn moïi Walsura cochinchinensis Harms. T Q-T 5059 87. HOÏ TIEÁT DEÂ MENISPERMACEAE 779 Vaøng ñaéng Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. D 1152 780 Daây saâm (Saâm loâng) Cyclea barbata Miers. D T 1173 781 Daây saâm hai song C. bicristata Diels. D 1174 782 Hoaøng ñaèng Fibrauria tinctoria Lour. D T 1146 783 Daây chaâu ñaûo (Tieát deâ) Pericampilus glaucus (Lamk.) Merr. D 1154 784 Daây moái Java Stephania japonica (Thumb.) Miers. D 1163 785 Daây thaàn noâng Tinospora cordifolia (Wild.) Hook.f. & Th. D T 1141 88. HOÏ DAÂU TAÈM MORACEAE 786 Suøi (Thuoác baén) Antiaris toxicaria (pers) Lesch. var toxicaria G 5575 787 Mít nhaø Artocarpus heterophylla Lamk. G T 5558 788 Mít naøi (Da xoáp) A. rigada subsp. asperulus (Merr) Jarr. G T 5564 789 Mít röøng A. chaplasha Roxb. G 5561 790 Mít nhoû (chay röøng) A. nitida Trec. Subsp. Lignanensis (Merr) Jarr. G 5570 791 Döông (Reùt) Broussonetia papyfifera (L) Lller. ex Vent.. G T 5555 792 Ña tía (Da raát cao) Ficus altissima Bl. G 5590 793 Ñeà (Boà ñeà) F. religiosa L. g C 5576 794 Sung nhaân (Ña loâng) F. drupacea Thumb. g 5593 795 Si (Xanh) F. benjamina L. g C 5616 796 Ña guøa (Da chai) F. callosa Wild. g 5622 797 Vaû (Ngaùi vaøng) F. fulva Reinw. ex Bl. g Q 5652
 18. 798 Vuù boø F. heterophylla L.f. var. heterophylla Download» http://Agriviet.Com T T 5677 799 Ngaùikhæ (Sung 3 thuyø) F. hirta var. roxburghii (Miq.) King. T 5649 800 Ngaùi (Sung) F. hispida L.f. var hispida g 5691 801 Sung F. racemora L. g Q 5626 802 Sung Esquirol F. esquiroliana Levl. g 5646 803 Thaèn laèn (Traâu coå) F. pumila L. D T 5666 804 Ña quaû nhoû F. sumatrana var mycrosyce Corner. g T 5605 805 Laâm voà (Da mít) R. rumphii Bl. g T 5587 806 Soäp F. superba var japonica Miq. g T 5582 807 Sung troå (Ña röøng) F. variegata Bl. var variegata g T 5690 808 Göøa F. micrcarpa L.f. G 5610 809 Sung (Da nöôùc) F. depressa Bl. g T 5591 810 Sung boø (Saung daàu teân) F. sagitta Vahl. var sagitta D 5669 811 Ña truïi F. graberrima Bl. T T 5601 812 Ña ñaäu F. pisocarpa Bl. G T 5612 813 Sung taø F. trichocarpa Bl. var obtusa (Hassk) Corner D 5672 814 Sung leo F. hederacea Roxb. D 5671 815 Da ñoàng haønh F. consociata Bl. Var murtonii King. g 5597 816 Ña ba gaân (Sung boäng) F. septica Burm.f. var fistulosa (Bl.) Corner g T 5693 817 Ruø rì F. subpyriformis Hook & Arn. T 5630 818 Sung soùng F.costata Ait.. g 5589 819 Da cao su (Da buùp ñoû) F.elastica Roxb. ex Horn. G T 5620 820 Sung vaøng F. aurata Miq. G 5660 821 Ngaùi röøng (Ngaùi phuùn) F. hirta Vahl.Var hirta T T 5647 822 Gai mang (Moû quaï) Maclura cochinchinensis (Lour) Corner T 5550 823 Duoái nhaùm Streblus asper Lour. T T 5540 824 Duoái oâ roâ (oâ roâ nuùi) S. ilicifolia (Kurz.) Corn. T T 5542 825 Duoái gai S. taxoides (Heyne.) Kurz. T T 5544 89. HOÏ MAÙU CHOÙ MYRISTYCACEAE 826 Xaêng maùu haïch nhaân Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb. g T 997 827 Xaêng maùu Thorel H. thorelli Lec. g T 981 828 Xaêng maùu King H. kingii Hook.f.) Warb. g T 979 829 Maùu choù laù nhoû (Caàu) Knema globularia (Lamk.) Warb. T T 965 830 Saø luaát (Maùu choù Petelot) K. petelottii Merr. g T 970 831 Maùu choù Pierrei K. pierrei Warb. g T 971 832 Maùu choù thaáu kính K. lenta Warb. g T 967 90. HOÏ DÔN NEM MYRSINACEAE 833 Côm nguoäi Pollane Ardisia poillanei Pit. T T 2499 834 Côm nguoäi (Ca bua) A. amherstiana A. DC. T T 2503 835 Côm nguoäi chaân A. pedalis Walker C T 2528 836 Côm nguoäi nhuoäm A. tinctoria Pit. T 2490 837 Côm nguoäi xanh töôi A. virens Kurz. T T 2464 838 Côm nguoäi Helfer A. helferiana Kurz. T T 2475 839 Côm nguoäi Ardisia sp. T 840 Chua nguùt (Phi töû) Embelia ribes Burm.f. D T 2430 841 Ñoàng raêng cöa Maesa indica Wall. in. Roxb. T R-T 2399 842 Ñôn Trung Quoác M. sinensis A. DC. T R-T 2409 843 Ñôn nem traéng (Ñôn soùc) M. striata Mez. T T 2410 844 Ñoàng Balansa Maesa balansac Mez. T T 2396 845 Ñoàng traâm M. subdentata A. DC. T T 2411 846 Ñôn maøng (Ñoàng ñôn) M. membrannacea A. DC. T T 2403 91. HOÏ TRAÙM (SIM) MYRTACEAE 847 Traâm moùc (Traâm laù ñen) Cleistocalyx nigrans (Gagn.) Merr. & Perry. g 3775
 19. 848 Baïch ñaøn seùt Eucalyptus camaldulensis Dehnhart Download» http://Agriviet.Com G T 3791 849 Oåi Psidium gujava L. T T 3777 850 Hoàng sim (Sim) Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk. T T 3714 851 Traâm traéng Syzygium chanlos (Gagn.) Merr. & Perry. g T 3735 852 Traâm giôùi (Boà ñaøo) S. jambos (L.) Alston. g T 3718 853 Roi (Maän) S. semarangense (Bl.) Merr. & Perry. g Q-T 3716 854 Traâm nam S. cochinchinensis (Gagn.) Merr & Perry g T 3735 855 Saén thuyeàn (Traâm saén) S. polyanthum (Wight.) Walp. g 3754 856 Traâm voû ñoû (Tích lan) S. zeylanicum (L.) DC. g Q-T 3771 857 Traâm Wight S. wightianum W. & Arn. g T 3769 858 Traâm suoái (traâm nöôùc) S. ripicola Craib. g T 3755 859 Traâm roäng (Traâm ñoû) S. oblatum (Roxb.) A.M. & J.M. Cowan g T 3748 860 Traâm xeû S. cinereum Wall. ex Merr & Perry g T 3734 92. HOÏ SEN NELUMBONACEAE 861 Sen Nelumbo nucifera Gaertn. T T 1085 93. HOÏ BOÂNG PHAÁN NYCTAGINACEAE 862 Boâng giaáy Bougainvillea brasiliensis Rauesch. D T 2548 94. HOÏ SUÙNG NYMPHEACEAE 863 Suùng lam Nymphaea nonchali Burm.f. T T 1089 864 Suùng traéng N. pubescens Willd. L. T T 1086 95. HOÏ MAI OCHNACEAE 865 Huyønh mai (Mai vaøng) Ochna integerrima (Lour.) Merr. T C-T 1403 96 . HOÏ DÖÔNG ÑAÀU OLACACEAE 866 Daây boø khai ( Hoàng truïc) Erythropalum scandens Bl. D 4039 867 Döông ñaàu leo ( Mao traät) Olax scandens Roxb. D 4030 97 . HOÏ NHAØI OLEACEAE 868 Taàn laù coù muõi Fraxinusr hinchophyllus Hance. T T 6830 869 Laøi (Nhaùi röøng-Laøi quyù) Jasminum nobile C.B.Cl.in Hook. D T 6878 870 Laøi nhieàu hoa J.multiflorum (Burm.f.)Andr. D T 6868 871 Laøi daøi daøi J.longisepalum Merr. g C 6867 872 Hoà bì Linociera ramiflora Wall. g T 6839 873 Traùng cam boït L.cambodiana Hance. g 6831 874 Traùng Thorel L.thorelii Gagn. g T 6843 875 Xolu (Traùng) L.pierrei Gagn. g 6838 876 Oliu wight (Hoa thôm) Olea wightana Wall. g T 6851 98. HOÏ RAU MÖÔNG ONAGRACEAE 877 Rau möông ñöùng(ÔÙt moäng) Ludwidgia octovalis (Jack.)Raven spp C 3826 878 Rau döøa nöôùc L.adscendens (L.)Hara. C T 3823 99. HOÏ LAÂN VÓ OPILIACEAE 879 Ngoùt röøng (saâm be) Champerela manillana (Dl.) Merr. T R-T 4040 100. CHUA ME ÑAÁT OXALIDACEAE 880 Kheá Averrhoa caranbola L g Q-T 4685 881 Sinh dieäp laù cong Biophitum petersianum Klotzsch. C 4691 882 Sinh dieäp Thorel B.thorelianum Guill. C 4693 101. HOÏ CHAÏNH OÁC PADACEAE 883 Chaïnh oác(Oaùch boäng) Galearia fulva (Tul.) Miq.. g 4253 884 Chaån(Chanh oác) Mcrodesmis cascarifolia Pl..in Hook.. T T 4254 102.HOÏ NHAÕN LOÀNG PASSIFLORACEAE 885 Thö dieäp Adenia heterophylla (Bl.)Koord D 1969 886 Thö dieäp xeõ loâng chim A.pinnatisicta (Craib.)Craib.. D 1972 887 Laïc tieân(Nhaõn loàng) Passiflora foctida L.. D T 1950 102.HOÏ NGUÕ CAÙCH PENTAPHRAGMACEAE 888 Rau baùnh laùi Pentaphragma sisensis Hemsl.&Wils.. C R 7345
 20. 104. HOÏ HOÀ TIEÂU PIPERACEAE Download» http://Agriviet.Com 889 Caêng cua Peperomia pellucida Kunth.. C R-T 1002 890 Laù loát Piper saigonensis C.DC.. D T 1047 891 Tieâu Cambot P.cambodianum C.DC.. D T 1018 892 Tieâu ñoû P.rubrum C.CD.. D T 1044 893 Tieâu laù laùng P.politifolium C.CD D T 1041 894 Tieâu thaát P.cubeba L.f.. D T 1022 895 Hoà tieâu P.nigrum L.. D T 1010 105.HOÏ CÖÔÙC THAÂN PODOSTEMACEAE 896 Thuyû reâu(Löôõng daøi maõnh) Diplobryum minutale C.Cusset. T 3618 106.HOÏ KÍCH NHUÕ POLYGALACEAE 897 Ñaèng ca Securidaca inappendiculata Hassk.. D 4868 107. HOÏ RAU RAÊM POLYGONACEAE 898 Ngheä nöôùc(Raêm nöôùc) Polygonum hydropiper L. C T 2665 899 Rau raêm P.odoratum Lour.. C T 2643 900 Ngheå P.tomentosum Wild.. C T 2682 901 Ngeå beø hoa nhoû P.minus var. micranthum Dans. C T 2681 108. HOÏ RAU SAM PORTULACACEAE 902 Hoa möôøi giôø(Leä nhò) Portulaca pilosa L Sub sp. Grandiflora.Gees. C C-T 2611 903 Rau sam P. oleracea L. C C-T 2613 109. HOÏ MAÏ SÖA PROTEACEAE 904 Maï söa hoa thaân Helicia cauliflora Merr. g T 3600 905 Quaûn hoa cao H. excelsa (Roxb.) Blume. g T 3602 906 Song quaàn choùt(Phaân thuøy) Heliciopsis terminalis Sleumer. g T 3614 110. HOÏ MAO CAÁN RANUNCULACEAE 907 Vaèng kim cang Clematis smilacifolia Wall. D 1106 111. HOÏ TAÙO RHAMNACEAE 908 Daây doàng daøi Ventilago caliculata Tul. D 5183 909 Taùo röøng Zizyphus oenoplia (L.) Mill. D Q-T 5198 910 Taùo Bieân Hoøa Z. hoaensis Pierre. T T 5194 911 Taùo Poilane Z. poilanci Muell D T 5199 912 Taùo Camboât Z. cambodiana Pierre. D T 5193 112. HOÏ DÖÔÙC VEÏT RHIZOPHORACEAE 913 Xaêng maõ raêng ( Raêng caù) Carallia suffruticosa Ridl. T T 4007 914 Xaêng maõ cheû ( Truùc tieát) C. brachiata (Lour.) Merr. g T 4004 915 Xaêng maõ thon C. lancaefolia Roxb. g T 4006 113 . HOÏ HOA HOÀNG ROSACEAE 916 Sôn traø Poilane Eriobotrya poilanci J.E.Vid. g 2766 917 Caùm Parinari annamemsis Hance. G T 2875 918 Reïp ( Xoan ñaøo) Prunus ceylanica (Wight) Miq. g T 2861 919 Vaøng nöông P. arborea (Bl.) Kalm.var.stipulacea.Kalm g T 2859 920 Dum nhaùm (Duõm nhaùm) Rubur rugosus Sm. D T 2814 921 Dum Chevaliei R. chevalieri Card. g 2807 922 Ngaáy ( Maâm xoâi) R. alcaefolius Poiret. D T 2799 114. HOÏ CAØ PHEÂ RUBIACEAE 923 Ñoaûn nha Wallich Brachytome wallichii Hook.f. ex Pit. T 7595 924 Troàn troàn Caephaelis lecomtei Pit. T 7731 925 Caêng thoâng Canthium filipendulum Pierre. T 7620 926 Caêng khoâng loâng C. glabrum Bl. g 7621 927 Xöông caù C. dicoccum Gaertn var rostratum Thw.ex.Pit. g 7619 928 Caêng Canthium sp. g 929 Caø pheâ Rubusta Coffia canephora Pierre ex Frochner var. T T 7628 robusta ( Lind. Ex Wild.) Chev.
nguon tai.lieu . vn