Xem mẫu

  1. Đăng ký yêu cầu sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận –huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nơi nhà đất tọa lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí yêu cầu sửa chữa sai Mức thu 10.000 Quyết định số 1. sót trong đơn yêu cầu đăng ký đồng/trường hợp 62/2008/QĐ-UBND... giao dịch bảo đảm Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng nhận lên trang bổ sung của giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định . Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai 2. Bước 2 đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho
  3. Tên bước Mô tả bước người nộp. • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ Theo giấy hẹn người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện để nhận kết 3. Bước 3 quả giải quyết (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy) Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót theo mẫu (02 bản chính), Văn bản ủy quyền 1. nếu người có yêu cầu uỷ quyền. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – 01 bản chính ( nội dung đăng ký trên giấy chứng nhận có sai sót ) hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn 2. liền với đất - 01 bản chính và 01 bản chụp (trường hợp sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký tài sản )
  4. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (Mẫu số Thông tư số 06/2007/TT- 1. 06) BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không