Xem mẫu

  1. Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thú y Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:
  2. Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng chống dịch và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh - Chi cục Thú y nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ. Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, 1. Bước 1 chủ cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh phải lập hồ sơ đăng ký.
  3. Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đăng ký  Hồ sơ đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn 2. Bước 2 dịch bệnh nộp tại Trạm Thú y quận huyện;  Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 trong ngày làm việc. Tiếp nhận hồ sơ  Trạm Thú y quận huyện chuyển hồ sơ đăng ký về Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng chống dịch và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh - Chi cục Thú y (Trạm Phòng chống dịch và Kiểm dịch động vật) tại số 187 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3 tiếp 3. Bước 3 nhận vào sổ;  Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ;  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ theo quy định: Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Phòng chống dịch và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu 1. quy định); Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (theo mẫu quy định) đính kèm: bản vẽ sơ đồ hiện trạng cơ sở chăn nuôi; quy trình 2. vệ sinh phòng dịch tại cơ sở chăn nuôi; kết quả kiểm tra vệ sinh thú y, huyết thanh học liên quan. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh Quyết định số 1. (mẫu 1b) 66/2008/QĐ-BNN... Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh Quyết định số 2. (mẫu 4b) 66/2008/QĐ-BNN... Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Quyết định số 3. động vật (mẫu 1a); 66/2008/QĐ-BNN...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh Quyết định số 4. động vật (mẫu 4a); 66/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định + Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh, bao gồm các nội dung sau: Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa điểm, địa lý tự nhiên, đặc Quyết định số 1. điểm sản xuất chăn nuôi; 66/2008/QĐ-BNN... Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. + Mỗi vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có một tờ trình riêng.