Xem mẫu

  1. Đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện(nếu có):Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất ,khu công nghệ cao .Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LDTBXH,tỉnh ,thành phố trực thuộc trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): nếu có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản thỏa ước lao động tập thể, Sở LDTBXH tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao xem xét và thông báo bằng văn bản về việc đăng ký Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Phiếu nhận hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước Đề xuất yêu cầu thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập 1. Bước 1 thể 2. Bước 2 Chấp nhận thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể 3. Bước 3 Tiến hành thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể 4. Bước 4 Dự thảo thỏa ước lao động tập thể theo mẫu 5. Bước 5 Lấy ý kiến tập thể lao động 6. Bước 6 Ký kết thỏa ước lao động tập thể
  3. Tên bước Mô tả bước Đăng ký thỏa ước lao động tập thể tại Sở LDTBXH tỉnh, 7. Bước 7 thành phố trực thuộc trung ương hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất , khu công nghệ cao Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động(trong đó ghi rõ số người được lấy 2. ý kiến, số người tán thanh, số người không tán thành,những điều khoản không tán thành và tỷ lệ không tán thành) Số bộ hồ sơ: 01
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đối tượng là doanh nghiệp nhà nước
nguon tai.lieu . vn