Xem mẫu

  1. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. - Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 1. (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. - Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo gồm những nội dung sau: - Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận 1. đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; - Tên dự kiến thay đổi; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết 2. định của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh Thông tư số 1. doanh đôi với công ty nhà nước 04/2005/TT-BKH ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không