Xem mẫu

  1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với doanh nghiệp tư nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định khoảng từ 100.000 đến Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. 200.000 đồng. ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo 1. quyết định của Toà án thì doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 1. kinh doanh của doanh nghiệp; - Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi; - Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty 2. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn 2. pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền. 3. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng 3. chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.
  4. Thành phần hồ sơ 4. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu 4. công ty về việc thay đổi nội dung ĐKKD theo quyết định của Tòa án. Ngoài ra, còn phải có bản sao hợp lệ quyết định của Tòa án đã có hiệu 5. lực pháp luật. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh Thông tư 01/2009/TT- 1. doanh của doanh nghiệp BKH của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn