Xem mẫu

  1. Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã(Cấp huyện)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định từ 100.000 đến 200.000 Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. đồng. ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người dân nộp hồ sơ tại cấp huyện hoặc Sở KH và ĐT nơi đăng ký thành lập Hợp tác xã và sau khi được chấp thuận sẽ 1. rút hồ sơ và đăng ký lại (thủ tục như đăng ký mới) tới cấp huyện hoặc Sở KH và ĐT nơi dự kiến đăng ký 2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận
  3. Tên bước Mô tả bước và hẹn ngày đến lấy kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo, Quyết định bằng văn bản của 1. Ban Quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 05/2005/TT-BKH của 1. Thông báo về đăng ký kinh doanh B...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không