Xem mẫu

  1. Đăng ký thay đổi Giấy giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh hàng không Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi 1. đề nghị Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư tới Cục HKVN. Cục HKVN xem xét, thẩm định hồ sơ và yêu cầu tổ chức, Giải quyết cá nhân cần tiếp tục bổ sung các tài liệu cần thiết theo 2. thủ tục luật định (nếu thiếu) và ra văn bản chấp thuận việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận, trong đó nội dung đăng ký thay đổi liên quan đến: * Sửa đổi Điều lệ hoạt động, Điều lệ vận chuyển; 1. * Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; * Thay đổi mô hình tổ chức; * Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành viên bộ máy điều hành Các tài liệu, giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi trong Giấy chứng 2. nhận (nếu có) Số bộ hồ sơ: 01 bộ gồm 09 bản sao
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn