Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán trên Trung tâm GDCK Hà nội (Sở GDCK Hà Nội) - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty chứng khoán đăng ký thành viên nộp Hồ sơ đăng ký thành viên cho Trung tâm GDCK Hà nội + Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận về nguyên tắc, CTCK đăng ký làm thành viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí theo quy định và hoàn tất các công tác chuẩn bị cần thiết để có thể thực hiện giao dịch, bao gồm: (i) Lắp đặt máy móc thiết bị, kết nối với hệ thống giao dịch tại TTGDCKHN (ii) Chuẩn bị các điều kiện làm việc cho đại diện giao dịch tại TTGDCKHN (iii) Đề nghị TTGDCKHN cấp thẻ đại diện giao dịch - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN thông báo trên các phương tiện công bố thông tin của TTGDCKHN về việc có CTCK đăng ký làm thành viên; Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN có văn bản yêu cầu CTCK sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết). Hồ sơ sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của người đã ký trong hồ sơ đăng ký thành viên. Thời gian xem xét hồ sơ được tính từ ngày TTGDCKHN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Trong trường hợp cần làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN có quyền đề nghị người đại diện theo pháp luật của CTCK giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản; + Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đầy đủ và Hợp lệ, TTGDCKHN gửi văn bản xác định ngày thực hiện kiểm tra sự chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự của CTCK đăng ký làm thành viên; + Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra cơ sở vật chất và nhân sự của CTCK, Hội đồng xét duyệt tư cách thành viên xem xét và quyết định việc chấp thuận hay không chấp thuận CTCK đăng ký làm thành viên trở thành thành viên giao dịch của TTGDCKHN; Trong trường hợp Hội đồng xét duyệt tư cách thành viên chấp thuận CTCK đăng ký làm thành viên trở thành thành viên của TTGDCKHN, TTGDCKHN sẽ gửi thông báo chấp thuận về nguyên tắc tới CTCK đăng ký làm thành viên và xác định các khoản phí CTCK đăng ký làm thành viên phải nộp và các công tác chuẩn bị phục vụ việc triển khai giao dịch trên TTGDCKHN; + Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công ty chứng khoán hoàn tất các công việc chuẩn bị triển khai giao dịch, Giám đốc sẽ ký Quyết định về việc công nhận tư cách thành viên của CTCK đăng ký làm thành viên; TTGDCKHN công bố thông tin về việc chấp thuận tư cách thành viên
  2. - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở GDCK + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đăng ký làm thành viên + Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động + Bản sao Giấy chứng nhận thành viên lưu ký + Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật + Điều lệ công ty theo quy định tại Phụ lục số 15 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán + Các quy trình nghiệp vụ về hoạt động môi giới (bao gồm cả các quy trình sửa lỗi trong giờ giao dịch, sửa lỗi sau giao dịch kèm theo Hợp đồng mở tài khoản với khách hàng, các mẫu phiếu lệnh, hướng dẫn người đầu tư tham gia giao dịch tại TTGDCKHN); quy trình nghiệp vụ tự doanh; quy tắc đạo đức nghề nghiệp; quy định, quy trình về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty + Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các trưởng phòng nghiệp vụ, đại diện giao dịch và người hành nghề chứng khoán có xác nhận tại nơi cư trú trong vòng 01 tháng trước khi nộp Hồ sơ đăng ký làm thành viên hoặc xác nhận của Công ty chứng khoán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán + Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của (Tổng) Giám đốc và người hành nghề kinh doanh chứng khoán của CTCK + Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin theo Mẫu CBTT-01 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán + Các tài liệu khác để chứng minh Công ty đã đáp ứng được các điều kiện làm thành viên - Số lượng hồ sơ: 01 bộ - Thời hạn giải quyết: + Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN thông báo trên các phương tiện công bố thông tin của TTGDCKHN về việc có CTCK đăng ký làm thành viên; Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận Hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN có văn bản yêu cầu CTCK sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết). Hồ sơ sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của người đã ký trong hồ sơ đăng ký thành viên. Thời gian xem xét hồ sơ được tính từ ngày TTGDCKHN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Trong trường hợp cần làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký thành viên, TTGDCKHN có quyền đề nghị người đại diện theo pháp luật của CTCK giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản; + Trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đầy đủ và Hợp lệ, TTGDCKHN gửi văn bản xác định ngày thực hiện kiểm tra sự chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự của CTCK đăng ký làm thành viên; + Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra cơ sở vật chất và nhân sự của CTCK, Hội đồng xét duyệt tư cách thành viên xem xét và quyết định việc chấp thuận hay không chấp thuận CTCK đăng ký làm thành viên trở thành thành viên giao dịch của TTGDCKHN; Trong trường hợp Hội đồng xét duyệt tư cách thành viên chấp thuận CTCK đăng ký làm
  3. thành viên trở thành thành viên của TTGDCKHN, TTGDCKHN sẽ gửi thông báo chấp thuận về nguyên tắc tới CTCK đăng ký làm thành viên và xác định các khoản phí CTCK đăng ký làm thành viên phải nộp và các công tác chuẩn bị phục vụ việc triển khai giao dịch trên TTGDCKHN; + Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày công ty chứng khoán hoàn tất các công việc chuẩn bị triển khai giao dịch, Giám đốc sẽ ký Quyết định về việc công nhận tư cách thành viên của CTCK đăng ký làm thành viên; TTGDCKHN công bố thông tin về việc chấp thuận tư cách thành viên - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GDCK Hà Nội - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận - Lệ phí (nếu có): + Phí sử dụng hệ thống thiết bị: 20.000.000 đồng/1 thiết bị đầu cuối/năm - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): + Phụ lục 01/QCTV: Đơn đăng ký làm thành viên + Phụ lục số 04: Sơ yếu lý lịch có dán ảnh của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các trưởng phòng nghiệp vụ, đại diện giao dịch và người hành nghề chứng khoán có xác nhận tại nơi cư trú trong vòng 01 tháng trước khi nộp Hồ sơ đăng ký làm thành viên hoặc xác nhận của Công ty chứng khoán + CBTT 01: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): + Là CTCK được cấp phép hoạt động môi giới và tự doanh chứng khoán + Được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chấp thuận là thành viên lưu ký + Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động:  Có hệ thống nhận lệnh, chuyển lệnh và trạm đầu cuối đảm bảo khả năng kết nối với hệ thống giao dịch của TTGDCKHN  Có thiết bị cung cấp thông tin giao dịch, giao dịch trực tuyến của TTGDCKHN phục vụ người đầu tư tại mỗi địa điểm giao dịch  Có đầy đủ các thiết bị công bố thông tin giao dịch cho khách hàng tại mỗi địa điểm giao dịch; Có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện việc công bố thông tin giao dịch chứng khoán và thông tin công bố của CTCK  Có phần mềm phục vụ hoạt động giao dịch và thanh toán đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ theo quy định của TTGDCKHN  Tham gia đường truyền dữ liệu dùng chung (khi triển khai) theo quy định của TTGDCKHN  Có hệ thống dự phòng trường hợp xảy ra sự cố máy chủ, đường truyền, điện lưới, v.v;
  4. + Có ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp tốt:  Giám đốc phải đáp ứng được các điều kiện quy định của pháp luật đối với người làm Giám đốc CTCK;  Có nhân viên đủ điều kiện được cử làm đại diện giao dịch;  Có ít nhất 01 nhân viên giám sát tuân thủ;  Tất cả nhân viên công ty phải tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Chứng khoán số 70/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007 + Quyết định số 243/QĐ-TTGDHN ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quy chế thành viên giao dịch tại Trung tâm GDCK Hà Nội Phụ lục 01/QCTV: Mẫu Đơn đăng ký làm thành viên giao dịch tại TTGDCKHN (Ban hành kèm theo Quy chế thành viên giao dịch TTGDCKHN) ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN GIAO DỊCH TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Kính gửi: Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội Chúng tôi, công ty chứng khoán: Tên giao dịch của công ty: Tên tiếng Anh: ......................................................................................... Tên viết tắt: .............................................................................................. được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số ... ngày ... do Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp, có nguyện vọng đăng ký làm thành viên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sau khi tìm hiểu và nắm rõ nội dung của Quy chế thành viên do Trung tâm GDCK Hà Nội ban hành, thay mặt chủ sở hữu (hoặc các cổ đông) và các nhân viên của công ty, Chúng tôi xin phép được làm thành viên giao dịch của Trung tâm GDCK Hà Nội. Chúng tôi xin cung cấp các thông tin về Công ty như sau: I. CÁC THÔNG TIN CHUNG: 1. Địa chỉ liên hệ: 1.1. Trụ sở chính: - Địa chỉ: - Điện thoại: - Fax: - Email, Web Site (nếu có): 1.2 Các chi nhánh, phòng giao dịch, đại lý (nếu có):
  5. - Chi nhánh 1: Tên; Địa chỉ; Điện thoại; Fax; - Chi nhánh 2: Tên; Địa chỉ; Điện thoại; Fax. 2. Vốn điều lệ: - Vốn điều lệ; - Vốn thực góp. 3. Cổ đông (thành viên góp vốn): 3.1 Tổng số cổ đông (thành viên): 3.2 Danh sách và cơ cấu sở hữu của các cổ đông sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên của công ty (nếu là công ty cổ phần) 4. Thiết bị máy tính phục vụ giao dịch: 4.1 Số lượng máy: 4.2 Loại máy: 4.3 Phần mềm sử dụng: 4.4 Số lượng nhân viên máy tính: 5. Thiết bị phục vụ công bố thông tin: 5.1. Màn hình hiển thị thông tin: Số lượng, chủng loại. 5.2. Bảng dán thông tin công bố: 5.3. Bản tin nội bộ (nếu có): 5.4. Các thiết bị khác. 6. Diện tích sử dụng cho hoạt động giao dịch: (kèm theo Sơ đồ bố trí mặt bằng và thuyết minh) * Lưu ý: Các mục 4, 5 và 6 chi tiết cho từng địa điểm giao dịch. II. NHÂN SỰ: 1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát: STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Chức vụ Trình độ học vấn 1. 2. ... 2. Danh sách Ban Giám đốc: STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Chức vụ Trình độ học Kinh nghiệm trong lĩnh vấn vực tài chính và chứng khoán 1. 2. 3. Sơ đồ tổ chức: (các phòng ban, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban) 4. Số lượng nhân viên và phân loại theo trình độ học vấn: 5. Danh sách các nhân viên kinh doanh:
  6. STT Họ và Giới tính Ngày Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Số Ngày cấp tên sinh CMND CMND CCHNKDCK CCHNKDCK 1. 2. ... 6. Nhân viên giám sát tuân thủ: Họ và tên: Giới tính: Ngày sinh: Số CMTND/Hộ chiếu Số điện thoại liên hệ: 7. Địa chỉ email nộp báo cáo của người có thẩm quyền ký báo cáo: Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của những thông tin trên đây. Khi được chấp thuận làm thành viên giao dịch của Trung tâm GDCK Hà Nội, Chúng tôi cam kết: 1. Tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế thành viên và các quy chế khác do Trung tâm GDCK Hà Nội ban hành và các quy định pháp luật khác có liên quan. 2. Hoạt động kinh doanh chứng khoán xứng đáng với tư cách là thành viên giao dịch tại Trung tâm GDCK Hà Nội và không có những hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín của Trung tâm GDCK Hà Nội. 3. Chịu mọi hình thức kỷ luật của Trung tâm GDCK Hà Nội khi không thực hiện đúng cam kết nêu trên. Tổng giám đốc/Giám đốc điều hành Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Phụ lục số 4. Mẫu Sơ yếu lý Lịch tự thuật (áp dụng cho cổ đông công ty chứng khoán, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Trưởng Văn phòng đại diện) (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________ SƠ YẾU LÝ LỊCH 1) Họ và tên:…….., giới tính: nam/nữ; 2) Ngày, tháng, năm sinh:…….
  7. 3) Nơi sinh: 4) Quốc tịch: 5) Số chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp……… ngày giá trị hiệu lực....... (đối với hộ chiếu) 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà….. khối/xóm/thôn/.....phường/xã…. quận/huyện…. tỉnh/thành phố…. 7) Chỗ ở hiện tại:........ 8) Trình độ văn hoá:…. 9) Trình độ chuyên môn:…………. 10) Nghề nghiệp: Công chức Nhà nước Viên chức Nhà nước Khác 11) Thái độ chính trị: Đảng viên Chưa Đảng viên 12) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn: Thời gian Trường đào tạo Chuyên ngành đào Khen thưởng Kỷ luật tạo 13) Quá trình làm việc: Thời gian Nơi làm việc Chức vụ Khen thưởng Kỷ luật 14) Quan hệ nhân thân: Số chứng minh Nơi đăng ký hộ Họ và tên Năm sinh Nghề nghiệp Chức vụ nhân dân khẩu thường trú Bố: Mẹ Vợ/chồng: Con Anh/chị/em ruột: Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nói trên. Xác nhận của chính quyền Xác nhận của tổ chức đang Người khai địa phương nơi cư trú/Công làm việc (Nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên) ty chứng khoán MẪU CBTT-01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
  8. Tên đơn vị: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- GIẤY UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tên giao dịch của tổ chức, công ty:---------------------------------------------- Địa chỉ liên lạc:--------------------------------------------------------------------- Điện thoại :---------------------------------Fax:---------------------------------------- (Tên nhân viên) Sau đây chứng nhận: Ông (Bà)------------------------------- Số CMTND (hoặc số hộ chiếu): --------------------------------------------------- Địa chỉ thường trú:------------------------------------------------------------------- Chức vụ tại tổ chức, công ty:-------------------------------------------------------- ( Tên tổ chức, công ty) Là người được :------------------------- uỷ quyền làm “ Nhân viên công bố thông ( Tên tổ chức, công ty) tin” của ----------------------------. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn ( Tên tổ chức, công ty) bản của -------------------------- . Ngày ... tháng... năm... Tổng Giám đốc/Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
nguon tai.lieu . vn