Xem mẫu

  1. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định từ 100.000 đến 200.000 Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. đồng. ngày...
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ 1. quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Hợp tác xã năm 2003. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận 2. và hẹn ngày đến lấy kết quả Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1.1. Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ 1.2. Điều lệ của hợp tác xã hoặc điều lệ liên hiệp hợp tác xã được xây 2. dựng theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.
  3. Thành phần hồ sơ 1.3. Số lượng xã viên hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội 3. đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã, theo mẫu HTXDS . 1.4. Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 11 Luật 4. hợp tác xã năm 2003. Biên bản do trưởng ban quản trị hợp tác xã hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã ký. Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng 5. chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh phải theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã Thông tư 05/2005/TT-
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định BKH của B... Nghị định 77/2005/NĐ- 2. Điều lệ liên hiệp hợp tác xã CP của C... Danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác Thông tư 05/2005/TT- 3. xã, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát BKH của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư 05/2005/TT-BKH 1. phải có vốn pháp định, của B...