Xem mẫu

  1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh. (BQL*) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định khoảng từ 100.000 đến 200.000 Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. đồng. ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy 1. quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. - Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trao giấy biên nhận về việc 2. nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD. - Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận ĐKKD thì Phòng ĐKKD sẽ 3. thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1. quy định.
  3. Thành phần hồ sơ 2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký 2. của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền. 3. Danh sách thành viên công ty lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên phải có: a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân. 3. b) Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân. 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối 4. với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp nếu công ty 5. kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đề nghị ĐKKD Công ty TNHH hai thành Thông tư 03/2006/TT-BKH 1. viên trở lên. của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh; 2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định 1. của pháp luật; 3. Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật; 4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật; 5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
nguon tai.lieu . vn