Xem mẫu

  1. Đăng ký tàu biển có thời hạn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không; Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí Đăng ký tàu biển đối với 3,000 Quyết định số 1. tàu có dung tích đăng ký dưới đồng/GT-lần x 84/2005/QĐ-BTC... 500GT 30% Phí Đăng ký tàu biển đối với 2,500 Quyết định số 2. tàu có dung tích đăng ký từ đồng/GT-lần x 84/2005/QĐ-BTC... 501GT đến 1600GT 30% Phí Đăng ký tàu biển đối với 1,500 Quyết định số 3. tàu có dung tích đăng ký từ đồng/GT-lần x 84/2005/QĐ-BTC... 1601GT đến 3000GT 30% Quyết định số Phí Đăng ký tàu biển đối với 1,500 4. 84/2005/QĐ-BTC... tàu có dung tích đăng ký trên đồng/GT-lần x
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 3000GT 30% Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ tàu nộp (gửi) hồ sơ đề nghị tại một trong các cơ Nộp hồ sơ 1. quan sau: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, đề nghị Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp Giấy chứng Giải quyết nhận đăng ký tàu biển không thời hạn. 2. thủ tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đăng ký tàu biển; 2. Giấy chứng nhận dung tích tàu biển; 3. Hoá đơn nộp phí, lệ phí (bản phôtô kèm bản chính để đối chiếu); 4. Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển bản phôtô; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập 5. chi nhánh hoặc văn phòng đại điện tại Việt Nam; 6. Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký; 7. Hợp đồng thuê mua hoặc thuê tàu trần. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký tàu biển. Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không