Xem mẫu

  1. Đăng ký tài sản nhà nước đối với trụ sở làm việc và xe ô tô. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý tài sản nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Ngày 31/12 Sở TC tổng hợp B/cáo UBND TP và Bộ TC Đối tượng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Thực hiện báo cáo vào quý 4 hàng năm Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Tờ khai đăng ký trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập (mẫu 1. số 01-ĐK/TSNN)
  3. Thành phần hồ sơ 2. - Tờ khai đăng ký xe ô tô phục vụ công tác. (mẫu số 02-ĐK/TSNN) - Tờ khai đăng ký tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên (mẫu số 03- 3. ĐK/TSNN). Số bộ hồ sơ: 01 tài sản/bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động Thông tư số 1. sự nghiệp công lập. (Theo mẫu số 01-ĐK/TSNN) 35/2007/TT-BTC ng... Tờ khai đăng ký xe ô tô phục vụ công tác. (Theo Thông tư số 2. mẫu số 02-ĐK/TSNN) 35/2007/TT-BTC ng... Tờ khai đăng ký tài sản có nguyên giá từ 500 triệu Thông tư số 3. đồng trở lên. (Theo mẫu số 03-ĐK/TSNN) 35/2007/TT-BTC ng...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn