Xem mẫu

  1. Đăng ký làm thêm đến 300 giờ trong một năm Thông tin Lĩnh vực thống kê:An toàn lao động Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục An toàn lao động Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Theo đường công văn Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người sử dụng lao động thoả thuận với từng người lao 1. Bước 1 động Thảo thuận với đại diện của người lao động về các chức 2. Bước 2 danh nghề trong doanh nghiệp cần làm thêm giờ Tổng hợp và gửi công văn đề nghị theo mẫu, hoàn chỉnh hồ 3. Bước 3 sơ gửi cơ quan có thẩm quyền 4. Bước 4 Cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và trả lời Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo 5. Bước 5 quy định của pháp luật lao động
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn xin phép 2. Văn bản thỏa thuận của người lao động làm thêm giờ 3. Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 2 Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTB... 2. Mẫu số 3 Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTB...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quy định tại khoản 2, Mục II Thông tư số Thông tư số 15/2003/TT- 1. 15/2003/TT-BLĐTBXH BLĐTB...
nguon tai.lieu . vn