Xem mẫu

  1. Đăng ký lại tàu biển. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại một trong các cơ quan sau: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; hoặc Thời hạn giải quyết:Thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Chủ tàu nộp (gửi) hồ sơ đề nghị tại một trong các cơ Nộp hồ sơ 1. quan sau: Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Tp.Hải Phòng, đề nghị Tp. Hồ Chí Minh hoặc Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng; - Cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cấp Giấy chứng Giải quyết nhận đăng ký tàu biển không thời hạn; 2. thủ tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đăng ký tàu biển; 2. Giấy chứng nhận dung tích tàu biển; 3. Hoá đơn nộp phí, lệ phí (bản phôtô kèm bản chính để đối chiếu); Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản phôtô kèm bản chính để đối 4. chiếu); Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập 5. chi nhánh hoặc văn phòng đại điện tại Việt Nam; Giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu biển hoặc biên bản nghiệm thu bàn 6. giao tàu đối với tàu đóng mới hoặc Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng
  4. Thành phần hồ sơ ký; 7. Hợp đồng thuê mua hoặc thuê tàu trần. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký tàu biển. Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không