Xem mẫu

  1. Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn ĐTNN trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký lại, chuyển đổi 2. Nộp hồ sơ cho BQL 3. BQL cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ 4. BQL cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp 2. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi
  3. Thành phần hồ sơ 3. Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh Quyết định số 1088/2006/QĐ- 1. nghiệp BK... 2. Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi Nghị định số 101/2006/NĐ-CP... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Không thay đổi nội dung cám kết về chuyển giao Nghị định số không bồi hoàn đối với dự án đã được cấp Giấy
  4. Nội dung Văn bản qui định phép đầu tư 101/2006/NĐ-CP... (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động) Kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư liên quan đến tài sản đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn Nghị định số 2. (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển 101/2006/NĐ-CP... giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động) Trường hợp thay đổi các nội dung liên quan đến việc chuyển giao không bồi hoàn thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Nghị định số 3. (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển 101/2006/NĐ-CP... giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động)