Xem mẫu

  1. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã sáp nhập Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện / Phòng ĐKKD cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định từ 100.000 đến 200.000 Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. đồng. ngày...
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước a) Ban quản trị các hợp tác xã sáp nhập và bị sáp nhập phải cùng nhau thành lập Hội đồng sáp nhập để dự kiến thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương án xử lý tài sản, vốn, các 1. khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của hợp tác xã bị sáp nhập; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ hợp tác xã sáp nhập; b) Tổ chức Đại hội xã viên bao gồm các xã viên của hợp 2. tác xã sáp nhập và xã viên của hợp tác xã bị sáp nhập để quyết định các vấn đề quy định tại điểm a khoản này; c) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định sáp 3. nhập và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ; 4. d) Gửi đơn, biên bản sáp nhập và Điều lệ hợp tác xã đến cơ
  3. Tên bước Mô tả bước quan đăng ký kinh doanh để bổ sung hồ sơ hợp tác xã sáp nhập. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ sáp nhập, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc sáp nhập. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật; đ) Sau khi bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, hợp tác xã sáp nhập có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về 5. các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các hợp tác xã bị sáp nhập. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn
  4. Thành phần hồ sơ 2. biên bản sáp nhập, 3. danh sách và điều lệ hợp tác xã Số bộ hồ sơ: 1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 05/2005/TT-BKH 1. Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã của B... Nghị định 77/2005/NĐ-CP 2. Điều lệ hợp tác xã của C... Số lượng xã viên, Ban quản trị, Ban Thông tư 05/2005/TT-BKH 3. Kiểm soát của B...
  5. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn