Xem mẫu

  1. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện / Phòng ĐKKD cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. từ 100.000 đến 200.000 đồng. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước a) Ban quản trị các hợp tác xã bị hợp nhất phải cùng nhau thành lập Hội đồng hợp nhất để dự kiến tên, trụ sở của hợp tác xã hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án xử lý tài sản, vốn, 1. các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của các hợp tác xã bị hợp nhất sang hợp tác xã hợp nhất; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ của hợp tác xã hợp nhất; b) Tổ chức Đại hội xã viên của hợp tác xã hợp nhất để quyết 2. định việc hợp nhất và thông qua các vấn đề quy định tại điểm a khoản này; c) Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hợp nhất theo 3. quy định tại Điều 13 của Luật này và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh; d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất và 4. phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;
  3. Tên bước Mô tả bước đ) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc hợp nhất và cấp 5. đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã hợp nhất. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật; e) Sau khi đăng ký kinh doanh, hợp tác xã hợp nhất có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh 6. toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các hợp tác xã bị hợp nhất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hợp nhấ 2. nghị quyết của Đại hội xã viên về việc hợp nhất,
  4. Thành phần hồ sơ phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hợp nhất đã thảo luận với 3. các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 05/2005/TT-BKH của 1. Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã B... Nghị định 77/2005/NĐ-CP của 2. Điều lệ hợp tác xã C... Số lượng xã viên, Ban quản trị, Ban Kiểm Thông tư 05/2005/TT-BKH của 3. soát B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không