Xem mẫu

  1. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia Thông tin Lĩnh vực thống kê:Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Trưởng phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện / Phòng ĐKKD cấp tỉnh Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc (tối đa) Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. từ 100.000 đến 200.000 đồng. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước a) Thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia, hợp tác xã. Hội đồng chia gồm Ban quản trị hợp tác xã dự định chia và những người đại diện của các hợp tác xã mới dự định hình thành từ hợp 1. tác xã chia. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc, hiệp thương để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia hợp tác xã; lập hồ sơ xin chia hợp tác xã; hình thành bộ máy quản lý, điều hành của hợp tác xã mới; b) Xây dựng phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên và lao động (gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã) khi chia; xây dựng 2. phương hướng sản xuất, kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã mới; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các hợp tác xã sau chia; c) Triệu tập Đại hội xã viên để quyết định những vấn đề quy định 3. tại điểm b khoản này; tiến hành các công việc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật Hợp tác xã năm 2003; 4. d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá
  3. Tên bước Mô tả bước nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định chia và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ; đ) Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã chia, theo quy định của Luật này đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia 5. hợp tác xã; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không 6. chấp thuận việc chia hợp tác xã. Trường hợp không đồng ý với quyết định không chấp thuận việc chia thì hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã dự định chia phải thu hồi giấy chứng nhận 7. đăng ký kinh doanh của hợp tác xã đó sau khi chia; hợp tác xã bị chia phải nộp ngay con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  4. Tên bước Mô tả bước . Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia phải thông báo cho cơ quan đăng ký 8. kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã chia, 2. nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia, phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia đã thảo luận với các 3. chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã Số bộ hồ sơ: 01
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 05/2005/TT-BKH của 1. Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã B... Nghị định 77/2005/NĐ-CP của 2. Điều lệ hợp tác xã C... Số lượng xã viên, Ban quản trị, Ban Kiểm Thông tư 05/2005/TT-BKH của 3. soát B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thông tư Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải có vốn 1. 05/2005/TT-BKH của pháp định, B... 2. Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia phải thông
  6. Nội dung Văn bản qui định báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp.
nguon tai.lieu . vn