Xem mẫu

  1. Đăng ký kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê:An toàn lao động Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Các cơ quan kiểm định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở, đơn vị kiểm định phải thống nhất với cơ sở về việc tiến hành kiểm định. Khi đối tượng đủ điều kiện an toàn đưa vào sử dụng, chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố biên bản kiểm định, đơn vị kiểm định phải cấp cho cơ sở Phiếu kết quả kiểm định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Phiếu kết quả kiểm định Các bước Tên bước Mô tả bước Doanh nghiệp, cơ sở mang hồ sở các máy, thiết bị đến các 1. Bước 1 đơn vị kiểm định Khi đã kiểm định xong, Doanh nghiệp nhận được phiếu 2. Bước 2 kiểm định. Doanh nghiệp có trách nhiệm đưa phiếu kiểm định để đăng ký đối với Sở LĐTBXH trực thuộc Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ khai đăng ký theo mẫu số 2 kèm theoThông tư số 04/2008/TT- 1. BLĐTBXH 2. Phiếu kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
  3. Thành phần hồ sơ động (bản photocoppy). Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký theo mẫu số 02 Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBX... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn