Xem mẫu

  1. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Nộp – tiếp nhận hồ 1. - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận sơ và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung Giải quyết của cơ - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn 2. quan thực hiện bản trả lời cho doanh nghiệp trong vòng 10 ngày Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ 1. lục số 06 Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  3. Thành phần hồ sơ 2. Bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 3. phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động 4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi 5. doanh nghiệp ký quỹ cấp Số bộ hồ sơ: 1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đăng ký hợp đồng nhận lao động Thông tư 21/2007/TT- 1. thực tập BLĐTBXH n...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn