Xem mẫu

  1. Đăng ký hợp đồng cá nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người lao động thường trú Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người lao động thường trú Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Sở Lao động – Thương Nộp – tiếp nhận hồ binh và Xã hội nơi người lao động thường trú
  2. Tên bước Mô tả bước sơ - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. Giải quyết của cơ - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy 2. quan thực hiện chứng cho người lao động trong vòng 5 ngày Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân theo mẫu tại Phụ lục số 07 ban hành kèm 1. theo Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bản sao hợp đồng cá nhân, kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt có xác nhận 2. của tổ chức dịch thuật 3. Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  3. Thành phần hồ sơ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi thường trú 4. hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức của người lao động Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đăng ký hợp đồng cá nhân Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Phụ lục số 07 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ... 1. Tên tôi là:........................................................................................... 2. Ngày sinh:.......................; Chứng minh nhân dân số: ...........................; ngày cấp: …………………, do ………………… cấp; 3. Địa chỉ thường trú:......................................................................................... - Số điện thoại:.............................................................................................. 4. Trình độ học vấn:........................................................................................ 5. Nghề nghiệp:................................................................................................. 6. Đơn vị công tác:.......................................................................................... 7. Địa chỉ người thân khi cần liên hệ:............................................................ Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi làm việc tại ................... ký ngày ... tháng ... năm ... với ... (tên người sử dụng lao động), địa chỉ: .............................................
  5. - Ngành nghề làm việc ở nước ngoài:.............................................................. - Thời hạn hợp đồng:................................................................................ - Mức lương cơ bản: ………………………………………………… - Thời gian dự kiến xuất cảnh:................................................................ - Hồ sơ gồm có: + Đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân + Hợp đồng lao động (bản sao có bản dịch tiếng Việt có xác nhận của tổ chức dịch thuật) + Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu + Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động và nhận xét về ý thức chấp hành pháp luật, tư cách đạo đức). Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nước đến làm việc, chịu trách nhiệm hoàn toàn về hợp đồng mà tôi đã ký, các chi phí và mọi sự rủi ro; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của công dân theo đúng quy định của pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài./. …...., ngày... tháng ... năm ... Người đăng ký (Ký tên, ghi rõ họ tên)