Xem mẫu

  1. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế địa phương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước a) Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính: - Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD, kèm theo bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Đối với văn phòng đại diện kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu văn phòng đại diện. - Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy 1. biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ. - Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho văn phòng đại diện. b) Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính: - Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở của văn phòng đại diện để đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Đối với văn phòng đại diện
  3. Tên bước Mô tả bước kinh danh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu văn phòng đại diện. - Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ. - Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện của công ty cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho văn phòng đại diện. - Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ của văn phòng đại diện, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã ĐKKD về việc đã lập văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của văn phòng đại diện để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Hồ sơ Thành phần hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 1. 1. Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau: - Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  4. Thành phần hồ sơ - Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; - Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện; - Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện; - Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 2. Kèm theo: - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; - Bản sao Điều lệ công ty; - Quyết định bằng văn bản của các thành viên hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông tư số 04/2005/TT-BKH ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn