Xem mẫu

  1. Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định khoảng từ 100.000 đến Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. 200.000 đồng. ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông 1. báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh. - Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp 2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau: 1. - Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; - Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; - Tên chi nhánh dự định thành lập ;
  3. Thành phần hồ sơ - Địa chỉ trụ sở chi nhánh; - Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; - Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; 3. - Bản sao Điều lệ công ty; - Quyết định bằng văn bản của các thành viên hợp danh về việc thành 4. lập văn phòng đại diện; - Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại 5. diện. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo lập văn phòng đại Thông tư 03/2006/TT-BKH của 1. diện. B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn