Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đăng ký hoạt động (hành nghề) đối với Đại lý thuế - Đăng ký hoạt động lần đầu - Trình tự thực hiện: + Đại lý thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động gửi đến Tổng cục Thuế. - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổng cục Thuế + Gửi qua đường bưu chính + - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và i. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao có công chứng hoặc chứng thực). Danh sách nhân viên đại lý thuế làm việc tại đại lý thuế (theo Mẫu số 02 ban hành kèm ii. theo thông tư số 28/2008/TT-BTC) Đơn đăng ký hành nghề của từng nhân viên iii. Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế có tên iv. trong danh sách đăng ký (bản sao có chứng thực). 01 ảnh mầu cỡ 3x4 của nhân viên đăng ký hành nghề chụp ở thời điểm làm đơn đăng ký v. hành nghề Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 + - Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hoặc 30 ngày nếu thuộc trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: + Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế + - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận (Công văn trả lời) - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a ): Mẫu số 02 - Danh sách nhân viên đại lý thuế - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Phải đáp ứng đầy đủ quy định tại khoản 4 điều 20 Luật quản lý thuế đó là: Có nghành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. +
  2. Có ít nhất 2 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. + - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. + Thông tư số 28/2008/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính + Tên đại lý thuế :................ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ:............................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________ DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ(1) Kính gửi: Tổng cục Thuế Đại lý thuế.....................................................đăng ký Danh sách nhân viên hành nghề tại Đại lý thuế trong năm.............. như sau: Chứng chỉ hànhThời gian đăng ký Quê quán (2) nghề dịch vụ làm hành nghề dịch vụ Năm sinh Họ và tên TT thủ tục về thuế làm thủ tục về thuế (Quốc tịch) Số Từ Đến Ngày Nữ Nam Đại lý thuế cam kết các nhân viên đăng ký có đủ điều kiện để hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và xin chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nhân viên hành nghề theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
  3. Tổng cục Thuế Xác nhận ................, ngày.........tháng......năm........ Danh sách nhân viên đại lý thuế nói trên đã Người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế đăng ký hành nghề năm... tại Tổng cục Thuế (Ký, họ tên, đóng dấu) ......, Ngày ...tháng .....năm.... _____________________________________________________________________________ Ghi chú: Danh sách này được gửi kèm theo hồ sơ của các nhân viên đăng ký hành nghề lần đầu tại đại lý thuế. (1) Danh sách này được lập thành 3 bản sau khi đã được Tổng cục Thuế xác nhận: 1 bản lưu tại Tổng cục Thuế, 1 bản gửi cho đại lý thuế, 1 bản gửi Cục thuế các tỉnh, TP. Người Việt Nam ghi quê quán (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), người nước ngoài ghi quốc tịch. (2)
nguon tai.lieu . vn