Xem mẫu

  1. Đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho chi nhánh của doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Việc làm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông báo
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước -Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký họat động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh hoạt động ngoài địa bàn tỉnh, thành phố 1. Bước 1 trực thuộc Trung ương nơi Doanh nghiệp được cấp giấy phép. -Sở LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận hồ sơ 2. Bước 2 có ghi rõ ngày tháng năm nhận, các văn bản có trong hồ sơ cho doanh nghiệp và thời hạn trả lời. -Sở LĐTBXH có trách nhiệm ra thông báo về Chi nhánh được hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn trong thời 3. Bước 3 hạn 15 ngày làm việc. (mẫu 06a) Nếu không cấp phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Bản đăng ký hoạt động giới thiệu việc làm cho Chi nhánh bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, số giấy phép đăng ký kinh doanh, số giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm được cấp, họ và tên Tổng giám đốc (giám đốc), tên chi 1. nhánh, địa chỉ, số điện thoại, fax, email, số tài khoản giao dịch, họ tên người đứng đầu chi nhánh, số giáy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, kế hoạch hoạt động giới thiệu việc làm của Chi nhánh (mẫu 5a) -Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động giới 2. thiệu việc làm của doanh nghiệp (có chứng thực theo qui định của pháp luật) 3. -Các giấy tờ và văn bản chứng minh Doanh nghiệp đảm bảo đủ các
  4. Thành phần hồ sơ điều kiện để Chi nhánh hoạt động giới thiệu việc làm bao gồm: bản sao (có chứng thực theo qui định của pháp luật), giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Chi nhánh sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng; bản kê khai trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ cho hoạt động giới thiệu việc làm, danh sách nhân viên của chi nhánh tại thời điểm đề nghị chấp thuận hoạt động. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không