Xem mẫu

  1. Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định khoảng từ 100.000 đến Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. 200.000 đồng. ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông 1. báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt địa điểm kinh doanh.
  3. Tên bước Mô tả bước - Cơ quan ĐKKD tiếp nhận Thông báo và ghi địa điểm 2. kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh Thông tư 03/2006/TT-BKH của B...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn