Xem mẫu

  1. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty nhà nước. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, 1. thông thường trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giảm vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. 1. - Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký giảm vốn cho công ty. - Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng
  3. Tên bước Mô tả bước ký kinh doanh cũ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về việc giảm vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; - Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu và người được 1. uỷ quyền; - Tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện uỷ quyền. - Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn; - Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc
  4. Thành phần hồ sơ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu 2. công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh Thông tư số 1. doanh đôi với công ty nhà nước 04/2005/TT-BKH ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn