Xem mẫu

  1. Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định khoảng từ 100.000 đến Thông tư 97/2006/TT-BTC 1. 200.000 đồng. ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết 1. định giảm vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy 2. biên nhận và đăng ký giảm vốn cho công ty.
  3. Tên bước Mô tả bước Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh 3. nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về việc giảm vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; - Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 1. hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập; - Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập. - Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức giảm vốn;
  4. Thành phần hồ sơ - Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng 2. cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh Thông tư 01/2009/TT- 1. doanh của doanh nghiệp BKH của B... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn